Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23
                                               

UTC−7

UTC−7 е часовен појас седум часа пред средното време по Гринич и претставува часовното отстапување UTC од -7 часа. Во Северна Америка се применува како "планинско стандардно време" во постудениот дел од годината и како "тихоокеанско летно време" ...

                                               

Фотокина

Фотокина - најголем светски саем што се одржува во Европа за фотографските индустрии. Првата фотокина беше одржана во Келн, Германија, во 1950 година, а од 1966 година се одржува на секои две години во септември на Келнскиот саем и Изложбениот це ...

                                               

Канцеларија

Канцеларија - вообичаено просторија или друга област каде вработените во организацијата вршат административна работа со цел да ги поддржат и реализираат објектите и целите на организацијата. Зборот може да означи и позиција во рамките на организа ...

                                               

Билдербершка група

Билдербершка група, Билдербершка конференција или Клуб Билдерберг е годишна, неофицијална конференција со околу 120 до 140 поканети гости од Северна Америка и Западна Европа, а повеќето од нив се влијателни. Околу една третина од нив се политичар ...

                                               

Економска глобализација

Економска глобализација - однесува на зголемување на економската меѓузависност на националните економии низ светот преку брзиот пораст на прекуграничните движења на стоки, услуги, технологија и капитал. Со оглед на тоа дека глобализацијата е цент ...

                                               

Мултинационално претпријатие

Мултинационално претпријатие - претпријатие кое е вклучено во меѓународниот бизнис, без разлика дали притоа применуваат мултидомашна, транснационална или глобална стратегија. Со други зборови тоа е група на корпорации, кои имаат активности низ мн ...

                                               

Етика на маркетингот

Етика на маркетинг е област во применетата етика која се занимава со морални принципи зад работата и регулирањето на маркетингот. Некои области на маркетингшката етика, се поклопуваат со терминот медиумска етика.

                                               

Сексуално малтретирање

Сексуалното малтретирање е застрашување, тероризирање или принуда од сексуална природа, или непосакуваните или непријатните ветувања за награди во замена со сексуални услуги. Во некои околности или пригоди, сексуалното малтретирање може да биде н ...

                                               

Логистика

Логистика - дисциплина која опфаќа збир од интердисциплинарни и мултидисциплинарни науки кои изучуваат и применуваат закони на бројни и сложени активности, кои функционираат и делотворно ги поврзуваат сите делумни процеси на совладување на просто ...

                                               

Дисеминација на податоци

Дисеминација на податоци е дистрибуција или пренесување на статистички или други податоци до крајните корисници. Постојат многу начини на кои организациите можат да објавуваат податоци во јавноста, односно електронски формат, ЦД-РОМ и хартиени пу ...

                                               

Шпедиција

Шпедиција - договор за вршење на трговски услуги во кој едната договорна страна -шпедитер се обврзува поради превоз на одредена стока да склучи од свое име и за сметка на налогодавачот договор за превоз и други договори потребни за извршување на ...

                                               

Маркетинг

Маркетинг или опазарување - најширок третман во економската литература наоѓа како деловна политика на претпријатието, но не како класичен систем, туку како посебен вид деловна политика. Традиционално, "маркетинг" е поим што се "лепи" на процесот ...

                                               

Вирален маркетинг

Вирусен маркетинг е техника на рекламирање која ги искористува постоечките социјални мрежи за да предизвика експоненцијални зголемувања за свесноста на брендот, преку вирусни процеси кои налекуваат на ширење на епидемија. При тоа, преносот на инф ...

                                               

Дигитален маркетинг

Дигитален маркетинг - маркетинг на производи или услуги кои користат дигитални технологии, главно на интернет, но исто така и мобилни телефони, медиумска реклама и било кој друг дигитален медиум. Дигиталниот маркетинг развој од 1990-тите и 2000-т ...

                                               

Директен маркетинг

Директниот маркетинг најчесто се дефинира како "Испраќање на промотивни материјали по пошта или телефон до поединечни домаќинства или претпријатија" или "испраќање на промотивни пораки директно до потрошувачите, наместо тоа да се прави преку неко ...

                                               

Директен мејлинг

Директен мејлинг/пошта претставува реклама упатена лично на потрошувачите преку пошта. Може да биде персонализирана и таргетирана со голема точност и резултатите се подложни на прецизни мерења. Маркетингот по пат на доставување на производите по ...

                                               

Дистрибуција

Дистрибуцијата е еден од четирите аспекти на маркетингот. Дистрибутер е посредник помеѓу производителот и продавачот. Откако производот ќе биде произведен во повеќето случаи тој се пренесува до дистрибутерот. Дистрибутерот потоа го продава произв ...

                                               

Историја на маркетинг

Науката за историјата на маркетингот, како дисциплина, е значајна бидејќи помага да се дефинираат основите врз кои може да се препознаат промените и да се разбере како дисциплината се развива како одговор на тие промени. Практиката на маркетинг е ...

                                               

Каталошки маркетинг

Каталошки маркетинг или уште како се нарекува продажба преку каталог претставува директен маркетинг преку печатени, видео или електронски каталози, кои се испраќаат на избрани клиенти, а се достапни во продавниците или се презентирани он-лајн. Со ...

                                               

Качество

Качество или квалитет - вродени или изразени карактеристки на една личност, објект, процес или нешто друго. Таквите карактеристики можат да ја направат личноста или нештото различна од сите други лица или нешта, или пак може да обележува одреден ...

                                               

Корпоративен имиџ

Корпоративен имиџ се однесува на тоа како корпорацијата е перципирана. Тоа е општо прифатена слика за "што се залага" компанијата. Создавањето на корпоративниот имиџ е дел од стварањето перцептивен менаџмент. Првенствено се создава од маркетинг е ...

                                               

Ланец на продавници

Ланец на продавници или синџир, претставува низа на продажни објекти кои имаат централизиран менаџмент, единствен бренд и вообичаено со стандардизирани бизнис методи и практики. Ланецот на продавници е еден тип на деловни ланци. Ланецот на продав ...

                                               

Марка

Трговска марка или бренд - знак, симбол или име, број преку кое претпријатијата ги означуваат своите производи. Исто така е асоцијација што се поврзува со одредена услуга, личност или производ. Денес брендирањето е многу важен дел од културата, е ...

                                               

Маркетинг комуникации

Маркетинг комуникации, marcomm) користи различни маркетинг канали и алатки во комбинација: Маркетинг каналите на комуникација се фокусираат на било кој начин на бизнис комуникацијата, порака до саканиот пазар, или на пазарот во целина. Маркетинг ...

                                               

Маркетинг на содржина

Маркетинг на содржина или контент маркетинг - техника на создавање и дистрибуција на содржина, чија цел е да остави впечаток и да создаде вредност кај целната онлајн публика. Овој маркетинг е насочен кон создавање комуникација со клиентите и град ...

                                               

Маркетинг на социјални медиуми

Маркетинг на социјални медиуми е употребата на платформи на социјалните медиуми и мрежните места за промоција на производ или услуга. Иако термините е-маркетинг и дигитален маркетинг сè уште се доминантни во академијата, маркетингот на социјалнит ...

                                               

Менаџмент на приходи

Во практиката, менаџментот на приходи, познат и како менаџмент на приноси вклучува поставување на цените во согласност со предвидените нивоа на побарувачка меѓу различните пазарни сегменти. Најмалку осетливиот сегмент на цени е првиот во кој би с ...

                                               

Односи со јавноста

Односите со јавноста овозможуваат да се проектира имиџот или личноста на една организација кај својата "јавност" - корисници, поддржувачи, спонзори, дарители, локалната заедница и друга публика. Се работи за пренесување на порака до публиката, но ...

                                               

Постмаркетиншкото следење на фармацевтски производи

Постмаркетиншкото следење на фармацевтски производи опфаќа идентификација и собирање на информации за лековите по нивно одобрување за пуштање во промет. Може да биде спроведено од универзитети, владини организации, фармацевтски компании. ПМС вклу ...

                                               

Потреба

Потребата го претставува дејството и резултатот од користењето на едно добро или услуга, односно потребата е објективен израз на условите за опстојување на определен поединец, социјална група или општество. Самата потреба може да се јави како мат ...

                                               

Причинско поврзан маркетинг

Причинско порвзаниот маркетинг е комерцијална активност со која профитно и непрофитно ориентираните организации формираат партнерства за да ги искористат заедничките бенефиции и нивната асоцијација во името на одредена кауза. Една од главните при ...

                                               

Продажна промоција

Продажна промоција претставува промотивен метод кој користи крaткотрајни техники за да ги убеди членовите на таргет групата да одговорат на соодветен начин или да преземат некоја акција. Како награда, маркетарите им нудат нешто од вредност на они ...

                                               

Продажна промоција - стратегии и техники

Продажна промоција, како дел од комуникацискиот систем, е директен начин на поттикнување на дополнителен интерес по должината на маркетинг патот - од производителите преку дистрибутерите до потрошѕвачите - за да се забрза движењето на производот ...

                                               

Продажна промоција во семрежна околина

Продажна промоција, како дел од комуникацискиот систем, е директен начин на поттикнување на дополнителен интерес по должината на маркетинг патот - од производителите преку дистрибутерите до потрошѕвачите - за да се забрза движењето на производот ...

                                               

Промоција (маркетинг)

Во маркетингот, промоцијата се однесува на било кој вид на маркетинг комуникација се користи за да се информира или убеди целна публика на релативните вредности на производот, услугата, брендот или прашањето. Целта на промоцијата е да се зголеми ...

                                               

Публицитет

Публицитетот и односите со јавноста претставуваат компонента на промоцијата, а заедно со економската пропаганда, продажната промоција, личната продажба и директниот маркетинг го сочинува промотивниот микс. Од сите овие компоненти, публицитетот и ...

                                               

СВОТ (анализа)

СВОТ анализа е метод на стратешко планирање, кој се користи за проценка на предностите, слабостите, можностите и заканите, вклучени во некој проект или бизнис потфат. Тоа вклучува одредување на целта на бизнис потфатот или проектот и идентификува ...

                                               

Семрежен маркетинг

Интернет маркетинг, исто така познато како веб маркетинг, онлајн маркетинг или е-маркетинг е маркетинг за производи и услуги на интернет. Интернетот донесе многу уникатни бенефиции за маркетингот, од којшто еден е и пониската цена на дистрибуција ...

                                               

Слободен пазар

Слободниот пазар е пазар каде што целата размена се врши без принуда; и сета трговија е доброволна. Терминот "слободен пазар" може да се употреби при размената на единствен пар на стоки, или пак може да се употреби за да се однесува на цела еконо ...

                                               

Слоган

Слоган е мото, фраза, или кратка реченица, која се користи во комерцијални, религиозни или политички цели. Целта на слоганот е со неговото постојано повторување да биде лесно запамтен. Политичките партии, на пример за секоја политичка кампања ста ...

                                               

Стратегии и техники на продажна промоција

Продажна промоција, како дел од комуникацискиот систем, е директен начин на поттикнување на дополнителен интерес по должината на маркетинг патот - од производителите преку дистрибутерите до потрошѕвачите - за да се забрза движењето на производот ...

                                               

Телемаркетинг

При телемаркетинг се користи телефон за да им се продава директно на потрошувачите. Тој станал примарен инструмент за Директен Маркетинг со чија помош на проактивен начин може да се генерира и да се квалификува потенцијална продажба и директно да ...

                                               

Услужен маркетинг

Услужен маркетинг - потребата да се проучат потрошувачите, да се анализира нивното однесување, да се види какви услуги преферираат во одреден период од животот, кога и како ги користат тие услуги и на крајот, како се создава еден лојален клиент к ...

                                               

Франшиза

Франшизата претставува популарен начин да се отпочне бизнис, бидејќи нуди поголема сигурност во работењето. Кога ќе се купи франшиза, се станува дел од голема организација со сите предности што одат со неа. Рекламирањето на поширок регион со рекл ...

                                               

B2B

B2B или бизнис до бизнис ја опишува размената на производи, услуги и информации меѓу претпријатија. Поврзани поими, но со друго значење се B2C и G2B. Денес, обемот на трансакциите во рамките на B2B е значително поголем за разлика од оној во B2C.

                                               

Маркетиншка стратегија

Маркетиншка стратегија е процес којшто ѝ овозможува на една организација да ги сосредоточи своите ресурси на најголемите можности да се зголеми продажбата и да се достигне одржлива конкурентна предност. Маркетинг стратегијата подразбира најосновн ...

                                               

Акредитив

Акредитивот е банкарски инструмент со кој една банка по налог на својот коминтент дава налог на друга банка да му стави на располагање на лицето означено на акредитивот одреден паричен износ во одреден рок. Акредитивот е најчестиот инструмент за ...

                                               

Бретонвудски систем

Бретонвудски систем е систем на монетарни правила воспоставен во јули 1944 година од страна на претставници на 44 држави кои се сретнале во Бретон Вудс, Њу Хемпшир, САД, кога ги подготвиле и потпишале членовите на Договорот за Меѓународниот монет ...

                                               

Европска асоцијација за слободна трговија

Европската асоцијација за слободна трговија е мултилатерален договор за слободна трговија. Таа е воспоставена на 3 мај 1960 година како алтернатива за европските држави на кои не им било дозволено или не сакале да се придружат кон Европската Заед ...

                                               

Европска економска област

Европската економска област била основана на 1 јануари 1994 година, вр основа на договорот меѓу земјите-членки на Европската асоцијација за слободна трговија и Европската заедница, односно Европската Унија. Овој договор дозволува Исланд, Лихтернш ...