Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196
                                               

Јозеф Хајдн

Франц Јозеф Хајдн - австриски композитор. Во извонредно големиот опус, тој го усоврши изразот на симфониското музицирање. Роден е во австриското село Рорау, а љубовта кон музиката ја наследил од своите родители. Детството и младоста ги поминал во ...

                                               

Томас Џеферсон

Томас Џеферсон - третиот претседател на САД, главниот автор на Декларацијата за независност и еден од највлијателните "татковци" на САД и поборник за идеалите на републиканството. Главни случувања за време на неговиот мандат се купувањето на Луиз ...

                                               

Доцен среден век

Доцниот среден век е период од европската историја од 14 до 16 век. На доцниот среден век му претходел Развиениот среден век и по тоа следувал почетокот на Раниот нов век. Околу 1300 година, вековите на просперитет и подем во Европа прекинале. Се ...

                                               

Стогодишна војна

Стогодишната војна е името на серија вооружени конфликти помеѓу Англија и Франција кои траеле од 1337 година до 1453 година. Воените судири главно се водиле во Франција. Првата голема победа на Англичаните се случила во 1340 година. По ова, тие н ...

                                               

Вишеградски собир

Првиот Собир во Вишеград бил собир меѓу чешкиот крал Јован Луксембуршки, унгарскиот крал Карло Роберт и полскиот крал Казимир III Велики во Вишеград, во 1335 година, на кој тие формирале анти-Хабсбуршка алијанса. Трите владетели се согласиле да с ...

                                               

Голем мајстор

Голем мајстор е титулата на водачите на различните витешки редови, но служела и како титула на некои воени и религиозни редови. Исто така и некои секти ја имале титулата Голем мајстор за својот возвишен водач. Оваа титула се упетрубувала и во Ант ...

                                               

Жените во средниот век

Жените во средниот век имале голем број на различни општествени улоги. Жените во средниот век, периодот на европската историја од околу 5 век до 15 век, ја имале улогата на жена, мајка, селанка, занаетчија и калуѓерка, како и некои важни водачки ...

                                               

Развиен среден век

Развиениот среден век бил периодот од 11, 12 и 13 век од европската историја. На Развиениот среден век му претходел Раниот среден век, а по него следувал доцниот среден век, кој завршил околу 1500 година. Клучниот историски тренд на развиениот ср ...

                                               

Ран среден век

Ран среден век - историски период кој следувал по доцноантичкиот период, во почетокот на 5 век. средниот век се протегал од 5 век сè до крајот на 10 век. Раниот среден век следуваал по распаѓањето на Западното Римско царство и му претходел на раз ...

                                               

Австразија

Австразија го формирала североисточниот дел на кралството на меровиншките Франки, и зафаќала делови од териториите на денешниот источен дел на Франција, западен дел на Германија, Белгија, Луксембург и Холандија. Мец бил нејзина престолнина, иако ...

                                               

Хлодовик I

Хлодовик Leuthwig бил првиот крал на Франките кој ги обединил сите франкиски племиња под еден владетел. Тој исто така бил и првиот католички крал кој владеел со Галија. Бил син на Хилдерик I и Базина. Во 481, кога имал 15 години, го наследил татк ...

                                               

Мајордом

Мајордом на палатата било рана средновековна титула и служба, според латинскиот назив maior domus, најмногу користена во кралствата на Франките во 7 и 8 век. Во текот на 7 век, службата Мајордом на Палатата се развила во вистинска ’’моќ зад прест ...

                                               

Муслиманско освојување на Египет

Муслиманско освојување на Египет претставува дел од Муслиманските освојувања и Арапско-византиските војни, кои резултирале со целосно заземање на Египет од страна на муслиманските сили. Претходно, Египет бил освоен од страна на Персија но византи ...

                                               

Неустрија

Неустрија или Неустразија се наоѓала во западниот дел на царството на Франките, создадена во 511 година, кога по смртта на Клодовик меровиншкото кралство било поделено на неговите четири сина. Неустрија била составена од региони помеѓу Аквитанија ...

                                               

Иниго Џонс

Иниго Џонс - првиот истакнат британски архитект и првиот кој ја донел ренесансната архитектура во Англија. Дал и важни придонеси кон сценографијата. За младоста на Џонс се знае малку. Роден е во Смитфилд во центарот на Лондон, како син на велшки ...

                                               

Вексилолошка терминологија

Вексилолошката терминологија вклучува поими со кои се објаснува дизајнот и описот на едно знаме. Голем дел од вексилолошките поими се проследени и со графички симбол што го олеснува описот на дизајнот.

                                               

Нумизматика

Нумизматика е самостојна научна дисциплина која од разни гледишта ја проучува монетарната историја низ историските периоди, а воедно, таа е и една од поважните помошни историски дисциплини. Името потекнува од грчкиот збор nomisma, односно латинск ...

                                               

Акче

Акче - ситна турска сребрена пара, кована од времето на султанот Орхан до крајот на XVII век. Во почетокот вредноста на едно акче била 1/40 талири, односно 1/60 од златен алтан. Подоцна вредноста опаѓа. Големината му била 10-12мм, а тежината на а ...

                                               

Алтан

Алтан - турска златна монета, најпрвин кована во Истанбул, во времето на Мехмед II Освојувачот. Во Македонија се ковала во Сер, во време на султанот Бајазит II во 1481 г. По освојувањето на Египет и султанот Селим I Јавуз ковал златна монета 1517 ...

                                               

Византиски монети

Византиски монети - парите Источното римско царство по падот на Западното, кои претежно се состоеле од два вида монети: златниот солид и различни бронзени пари со јасно истакната вредност. Кон крајот на царството се издавале само сребрени ставрат ...

                                               

Грош

Грош е назив за монета користена во неколку германски држави, како и во некои земји на Средна Европа. Зборот доаѓа од италијанскиот збор denaro grosso, или голема пара.

                                               

Монета

Монета или кованица - првобитно се однесувало на епитетот на римската божица Јунона. Јунона Монета имала храм на Капитол во Рим кој бил подигнат околу 344 г. пр. н.е. Покасно овој храм станал дом на римската ковница, па од таму зборот монета почн ...

                                               

Пајонско племенско и кралско монетоковање

Пајонско монетоковање се јавува во VI век пр. н.е. што од една страна е резултат на влијанијата кои доаѓаат од малоазискиот простор, а од друга страна и резултат на созреаните општествени и економски односи. Првите пари биле ковани од пајонските ...

                                               

Статер

Статер била античка македонска монета која циркулирала од околу 700 п.н.е. до 50 н.е. Била многу употребувана и од келтските племиња. Оваа единица мошне често ја употребувале и македонските кралеви. Според првичните монетковања на оваа монета, ка ...

                                               

Римско ракописно писмо

Римско ракописно писмо или римски курзив е вид на ракописно писмо кое се користело во Стариот Рим и донекаде во Средниот век. Ова писмо се дели на старо и ново ракописно писмо.

                                               

Момент (математика)

Во математиката, лаички земено, моментот претставува квантитативна мерка на обликот на функција. Различни моменти реферираат на различни аспекти на распределбата односно распоредот на точките. За мерење на асиметријата се користи третиот централе ...

                                               

Статистика

Статистика - гранка на математиката која се однесува на прибирање и интерпретација на податоци. Статистичката теорија е гранка на применета математика. Во рамките на статистичката теорија, случајност и несигурност се моделираат според теорија на ...

                                               

Автокорелација

Автокорелација е математичко пресметување на степенот на сличност меѓу даденa временска низа и задоцнета верзија на истата во текот на последователни временски интервали. Тоа е исто како и пресметување на корелација помеѓу две различни временски ...

                                               

Алтернативна хипотеза

Алтернативната или истражувачката хипотеза се означува со Ha или H1 и е онаа хипотеза за која истражувачот прибира докази да ја потврди.Најчесто ги содржи сите вредности кои може да ги има параметарот Мх,коишто не се опфатени со нултата хипотеза. ...

                                               

Анализа на варијанса

Анализата на варијанса, се состои од декомпонирање на вкупниот варијабилитет на набљудуваната појава на составни елементи: варијабилитет којшто настанува под влијание на контролираните фактори и т.н резидуален варијабилитет кој настанал под влија ...

                                               

Бројчен белег

Бројчен белег - својство на статистичките единици, чии варијации се изразуваат бројчено, било во соодветна единична мерка, било во интензитет или релативен број на белегот. Така, на пример, староста на населението се изразува во години, вредноста ...

                                               

Веројатносен распоред

Веројатносен распоред - односот помеѓу вредностите кои ги зема случајната променлива и нивните веројатности. Распоредот на веројатностите може да биде униваријатна и мултиваријантна. Униваријантниот распоред ги дава веројатностите на една случајн ...

                                               

Вилијам Госет

Вилијам Госет или подобро познат под својот псевдоним "Студент" е познат статистичар кој прв го дефинирал Студентовиот т-распоред. Имал голем придонес во практиката на статистика во индустријата и земјоделството.

                                               

Двостран тест

Разграничувањето на областа на прифаќање на нултата хипотеза секогаш може да се изрази со определување на границие на двата краја од нормалниот распоред. Кај двонасочниот тест, кој ги следи отстапувањата кај алтернативната хипотеза во две насоки, ...

                                               

Статистичка единица

Статистичката единица е елемент на статистичкото множество, односно на популацијата. Статистичка единица е основен елемент кај масовните појави коишто заедно ја формираат статистичката маса која се проучува.Статистичката единица е основен елемент ...

                                               

Економетрија

Економетријата е "примена на математички и статистички методи во економските податоци" и е опишана како гранка на економијата "која цели на давање емпиријална содржина на економските врски" Поточно, таа е "квантитативна анализа на тековните еконо ...

                                               

Коефициент на асиметрија

Мерките на асиметрија во статистиката се вбројуваат во показателите на обликот на распоредот. Во статистичката анализа се воведени мерки на обликот на распоредот за да се диференцираат распоредите од ист степен на хомогеност. Мерки на обликот на ...

                                               

Коефициент на контингенција

Со χ² тестот одредуваме дали постои зависност, или не помеѓу модалитетите на белезите на одредена појава. Пресметаната χ² статистика на тестот, исклучиво ни покажува дали постои некаква врска помеѓу избраните модалитети, односно која хипотеза тре ...

                                               

Модус

Модус - мерка на централната тенденција и се дефинира како вредност на белегот која се појавува најчесто т.е. има најголема честота. Поради тоа оваа средина се среќава во статистичката литература како честотна, доминантна, мода, модална или типич ...

                                               

Монетарни сметки

Монетарните сметки или Монетарната статистика се дел од макроекономската статистика која ги прикажува тековите и состојбата на средствата на финансиските институции.

                                               

Нормален распоред

Нормален распоред или Гаусов распоред - веројатносен распоред на случајна големина со препознатлива форма во облик на звоно. Нормалниот распоред го открил германскиот математичар Карл Ф. Гаус, а називот нормален распоред го дал Галтон. Во Европа, ...

                                               

По глава на жител

По глава на жител. е поим кој се користи во најразлични општествени науки и статистички истражувања, како владини статистики, економски показатели и студии за човековата околина. Овој мерен поим сепак најчеста примена наоѓа во статистиката, каде ...

                                               

Примерок (статистика)

Статистичкиот примерок е репрезентативен дел на масата во кого набљудуваната карактеристика се појавува приближно исто како и во целата маса. Во статистиката примерокот се користи за да се оценат карактеристиките на популацијата врз основа на под ...

                                               

Прост случаен примерок

Прост случаен примерок е таков примерок каде што секој објект има еднаква веројатност да биде избран, објектите се избираат независно, без никакви однапред дадени ограничувања. Ако од основната маса со големина N извлекуваме примероци со n елемен ...

                                               

Процес на подвижни средини

Процес на подвижни средини претставува индикатор кој често се користи во технички анализи и ја покажува просечната вредност на цените на обврзниците за определен временски период. Процесот на подвижни средини главно се користи за мерење на движењ ...

                                               

Релативна фреквенција

Релативната фреквенција претставува однос помеѓу фреквенцијата на одделниот модалитет на белегот и вкупниот број на единици на масата. Табелата е пример за просечна тежина на неколку испитанички и покажани се соодветните релативни фреквенции на г ...

                                               

Систем на национални сметки

Системот на национални сметки претставува меѓународно прифатена, стандардна група препораки кои се однесуваат на начинот на прибирање, евидентирање и пресметување на мерките на економската активност во согласност со сметководствените правила. Сис ...

                                               

Статистички белези

Единиците од кои е конструирана статистичката маса имаат определени својства по кои меѓусебно се разликуваат. Овие карактеристики по кои се разликуваат единиците ги нарекуваме статистички белези. Во зависност од целта на истражувањето за секоја е ...

                                               

Фреквенција (статистика)

Набљудувани се најтоплите дневни температури во текот на месец јуни 2012година: 32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29 Во првата колона прикажани се дневните темп ...

                                               

Херман Холерит

Херман Холерит бил американски статистичар, кој измислил механички перформанси во табелите кои се засноваат на избушени картички кои можат брзо табеларно да ти обработат статистичките податоци од милиони податоци.