Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17
                                               

Филозофија на религијата

Филозофија на религијата е една од поновите посебни филозофски дисциплини. Нејзиното поле на истражување е на теренот на онтологијата, односно метафизиката. Меѓу првите позначајни дела од областа на филозофија на религијата е тротомната книга на ...

                                               

Фундаментализам

Фундаментализмот обично има верска конотација и се однесува на непоколеблива поврзаност за сет на иредуцибилни верувања. Сепак, денес зборот се користи за означување на тенденција кај одредени групи - претежно, иако не исклучиво, поврзани со рели ...

                                               

Хиндуизам

Хиндуизам - најстарата организирана религија од сите поголеми религии во светот. Не е прецизно дефинирана религија, во смисла на тоа дека содржи повеќе школи на идеи и традициии. Понекогаш хиндуизмот е ословуван како култура наместо религија, но ...

                                               

Шинтоизам

Шинто, од канџи 神 - што значи "Бог” или "дух”, и 道 - што значи филозофски пат, е народна религија и некогашна државна религија на Јапонија. Отсекогаш била официјална и главна вера во Јапонија иако е мешаница од будизмот и ками-култот. Шинтоизмо ...

                                               

Талисман

Талисман или амајлија, се однесува на било кој предмет кој носи добра среќа и го штити сопственикот од зло. Најчесто амајлиите се: благороден камен или обичен камен, статуа, паричка, цртеж, висок, прстен, билка, животно, итн.; се смета дека дури ...

                                               

Трискаидекафобија

Трискаидекафобија - патолошки страв од бројoт 13. За овој број се врзува празноверието. Стравот од петок 13-ти се нарекува параскаведекатриафобија или фригатрискаидекафобија.

                                               

Воскресение

Воскресение - верски поим во учењата на јудаизмот, христијанството и исламот. Според ова верување, умрените повторно оживуваат, во телесна или во само во духовен облик. Концептот на воскресение и вечен или задгробен живот постоел во многу цивилиз ...

                                               

Список на езера по површина

Ова е список на езера со површина поголема од 4.000 км²и, подредени по површина. Овој список не вклучува вештачки езера и лагуни Површината на некои езера може да варира значително во текот на времето, или сезонски или од година во година. Ова е ...

                                               

Геокодирање

Геокодирање - постапка на пронаоѓање на придружни географски координати од други географски податоци, како улична адреса или поштенски броеви. Користејќи се со географски координати, објектите можат да се исцртаат на карта и да се внесат во геогр ...

                                               

Геоозначување

Геоозначување - додавање на распознатливи метаподатоци на разни медиуми како фотографии, видеоснимки, мрежни места, SMS-пораки или RSS-канали и претставува облик на геопросторен метаподаток. Податоците најчесто се состојат од координати за геогра ...

                                               

Државен код

Државен код претставува краток географски код составен од букви или броеви, развиен за да се претставуваат државите или зависните територии за потребите при обработка на податоци и за олеснување на комуникациите. Поради тоа, се развиени неколку р ...

                                               

Номенклатура на територијални статистички единици

Номенклатурата на територијални статистички единици или NUTS - геокоден стандард за означување на административните единици на земјите за статистички цели. Стандардот е на Европската Унија и затоа подробно ги разработува само нејзините членки. NU ...

                                               

Хиерархиски административни поделбени кодови

Хиерархиските административни поделбени кодови или HASC се кодови што претставуваат називи на административни единици на земјите, како на пр. сојузни држави, покраини, региони, општини итн. Овие кодови се опишани во книгата Administrative Subdivi ...

                                               

Геологија

Геологијата е наука за настанувањето, градбата и составот на Земјата, наука за процесите и пројавите што настанувале и настануваат на површината од Земјата и во нејзините длабочини. Научниците коишто се занимаваат со проучувањето на оваа наука се ...

                                               

Врв (топографија)

Во топографијата, врв е точка на површината на поголема надморска височина од сите други точки во нејзината околина. Поимот "врв" се однесува на планински врв со значајна топографска истакнатост висина над најниската точка по пат кон најблискиот ...

                                               

Геоархеологија

Геоархеологија е наука со чија помош може да се толкува културниот развиток на некој регион исклучиво врз база на податоците добиени од геолошкиот материјал и примената на геолошките методи. Од друга страна. Потекнува од зборовите геологија која ...

                                               

Девон

Девон - геолошки период и систем од развитокот на Земјата кој опфаќа 60 милиони години, од крајот на периодот силур пред 419.2 милиони години до почетокот на карбонскиот период пред 358.9 милиони години. Именуван е според областа Девон во Англија ...

                                               

Земјина кора

Земјината кора е надворешниот слој на Земјата кој се наоѓа над Мохоровичиќевиот прекин. Постојат два главни типови на земјина кора, во зависност од минералниот и хемискиот состав и од начинот на создавање: континентална, дебела до 80 км и океанск ...

                                               

Јама

Јама е поим кој во македонскиот јазик има повеќе значења. Може да упатува на: било какво полукружно вдлабнување во земјата, како што се коповите и рудниците. Пропаст - вертикален влез на некоја пештера со должина од 20 m. тип на археолошко наоѓал ...

                                               

К-Т Граница

К-Т Граница е границата помеѓу два периоди на развојот на Земјата - Креда и Терцијар. Се смета дека овој преод настанал пред 65 милиони години како резултат на удар на небесно тело, најверојатно астероид, на Земјата. Ударот предизвикал значајни г ...

                                               

Карбон

Карбон - геолошки период и систем од развитокот на Земјата кој опфаќа 60 милиони години, од крајот на периодот девон пред 358.9 милиони години до почетокот на пермскиот период пред 298.9 милиони години. Името карбон се поврзува со јагленот од лат ...

                                               

Карпа

Карпите се составни делови на литосферата составени од збир на повеќе минерали, иако во некои случаи можат да бидат составени само од еден минерал. Иако се создале на различни начини и на разни длабочини, тие може да се најдат на целата земјина п ...

                                               

Минерал

Минерал - соединениe на два или повеќе елементи, а може да се јават и како поединечни елементи. Минералите ги проучува минералогијата.

                                               

Нафта

Нафта е запалива течност со темна до зеленикава боја. На англиски јазик се нарекува crude oil, oil или petroleum. Рафинирана и преработена, во најголема мера нафтата се користи како енергенс и гориво за возилата. Поради нејзината голема побарувач ...

                                               

Ордовик

Ордовик - геолошки период и систем од развитокот на Земјата, еден од шесте периоди во палеозојската ера. Опфаќа 41.2 милиони години, од крајот на камбрискиот период пред 485.4 милиони години до почетокот на силурскиот период пред 443.8 милиони го ...

                                               

Перм (период)

Перм - геолошки период и систем од развитокот на Земјата кој опфаќа 47 милиони години, од крајот на периодот карбон пред 298.9 милиони години до почетокот на тријаскиот период пред 251.902 милиони години. Тоа е последниот период на палеозојската ...

                                               

Плодност на почвата

Во Република Македонија има повеќе различни видови почви како резултат на влијанието на природните фактори. Најзастапени почви се: делувијални, алувијални, смолници, црвеници, кафеави, песокливо-глинести, солени почви, црнозем, лесни, еолски, моч ...

                                               

Седиментна карпа

Седиментните карпи настануваат со седиментација на ситен материјал во морињата, езерата, реките и на копното. Овие карпи најчесто се напластени во хоризонтална положба и се состојат од слоеви со различна дебелина. Во нив може да се сретнат фосилн ...

                                               

Силур

Силур - геолошки период и систем од развитокот на Земјата кој опфаќа 24.6 милиони години, од крајот на периодот ордовик пред 443.8 милиони години до почетокот на девонскиот период пред 419.2 милиони години. Како и со другите геолошки период карпи ...

                                               

Топол извор

Топол извор или термален извор или геотермален извор е извор на загреана вода од земјината кора. Термалните извори постојат насекаде во светот, дури и под морињата и океаните. Изворот се смета за термален ако температурата на водата е повисока од ...

                                               

Делхи

Делхи - град во Индија, кој се наоѓа на специјална територија под контрола на централната влада на Индија. Њу Делхи е седиште на индиската влада и се наоѓа во метрополитенската област на Делхи. Делхи бил главен град на неколку империи и има околу ...

                                               

Метропола

Mетропола претставува многу голем град или урбано подрачје кој е значаен економски, политички и културен центар за земјата или регионот, како и важен центар за регионални или меѓународни врски, трговија, како и комуникации. Терминот е грчки и зна ...

                                               

Улица

Улица - јавна површина, најчесто поплочена, со придружна изградена околина. Таа претставува јавна земјишна парцела во урбаните области која ги поврзува зградите и каде луѓето можат слободно да се движат, да се собираат и да комуницираат. Улицата ...

                                               

Национален парк

Национален парк - заштитен природен или полуприроден предел во сопственост на владата на една земја. Во ваквото подрачје се забранети градежни потфати, експлоатација на природните ресурси и менување на теренот, а се дозволува негово користење за ...

                                               

Пазинска Јама

Пазинска Јама – јама кај Пазин. Таа е единствена хидрогеолошка појава за целиот динарски карст, заштитена е и прогласена за споменик на природата. Настанала точно на границата меѓу сивата и црвената Истра.

                                               

Споменик на природата

Споменик на природата - природно или природно-културно обележје од исклучителна или единствена вредност поради неговата реткост, естетски квалитет или културно значење. Согласно правилата на Светскиот одбор за заштитени подрачја, спомениците на п ...

                                               

Географски информациски систем

Географски информациски систем е систем за управување со просторните податоци и карактеристиките што им соодветствуваат. Во најстрога смисла тоа е компјутерски систем што е способен за интегрирање, складирање, уредување, анализа и прикажување на ...

                                               

Викимапија

Викимапија - семрежен извор којшто ги комбинира Гугл картите со вики систем, овозможувајќи им на корисниците да додаваат информации на било која локација на глобусот. Создаден од Алексадар Корјакин и Евгениј Савелиев, проектот беше лансиран на 24 ...

                                               

Гугл Земја

Гугл Земја e програм кој овозможува 3D виртуелен приказ на Земјината површина исто така и на вселената, a од верзијата 5.0 и на морето. Приказот е создаден од многу различни сателитски слики,кои се накнадно споени во една содржина. Скоро секој де ...

                                               

УНОСТАТ

УНОСАТ била основана во 2001 година како оперативна, интензивно технолошка програма на Институтот за обука и истражување на Обединетите нации. УНОСАТ обезбедува анализа на сателитски слики и развој на капацитети на системот на ООН, земјите-членки ...

                                               

Руско географско друштво

Серуска невладина организација "Руско географско друштво" е научна институција со седиште во Санкт Петербург, чија цел е сеопфатно географско истражување, како во Русија, така и низ целиот свет. Институцијата е основана во 1845 година. Претставув ...

                                               

Колумбовска размена

Колумбовската размена била драматична и распространета размена на животни, растенија, култура, население, заразни болести, и мисли помеѓу источната и западната полутопка. Тоа е еден од најважните настани поврзани со екологија, земјоделство и култ ...

                                               

Аналитички центар

Аналитички центар или тинк-тенк - организација која спроведува истражувања и се ангажира во застапување во области како што се социјална политика, политичка стратегија, економија, војска и технолошки проблеми. Повеќето тинк-тенкови се непрофитни ...

                                               

Вторичен извор

Вторичен извор или секундарен извор - поим во информациската наука и науката воопшто кој претставува документ или запис во кој се пренесени информации со кои може да се дојде до првичните извори, а делумно и во третичните. Причината за настануање ...

                                               

Големите географски откритија

Големите географски откритија - збирен поим за најзначајните пловидби и истражувања коишто имаат придонесено за откривањето на Новиот Свет. Од особено значење, пред сè, е откривањето на Америка, пронаоѓањето на поморски пат за Индија и првото пат ...

                                               

Истражување во психологијата

Истражување во психологијата претставува користење на соодветни научни методи, што психолозите ги користат за разбирање и анализирање на човековите особини и однесување. Истражувањата можат да бидат применети и теоретски.

                                               

Опит

Оваа статија се однесува на опитот како научен метод. Во контекстот на теоријата на веројатноста, видете Опит. Опит, оглед, проба или експеримент - склоп на настани и набљудувања, кои се извршуваат да потврдат или да побијат некоја хипотеза или и ...

                                               

Основно истражување

Основно истажување - систематично истражување ненспоредно насочено кон поголемо знаење или разбирање на фундаменталните аспекти од појавата без притоа да се има посебни примени или производи на ум. Тука се вклучени сите гранки од наука и инженерс ...

                                               

Откривање на Америка

Пред 15 век Европејците воопшто не знаеле за постоењето на Америка. Значајниот пораст на европското население создал услови Европејците да бараат нови земји за колонизација или за трговија. Првите авантуристи започнале со ширење на егзотични прик ...

                                               

Поважни истражувања по големите географски откритија

Големите истражувања продолжиле и по годините на географските откритија. До почетокот на 17 век, бродовите биле доволно добро изградени и нивните навигатори биле доволно способни за да патуваат виртуелно речиси насекаде на планетата по морски пат ...