Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166
                                               

Полимераза верижна реакција

Полимераза верижна реакција) е техника во молекуларната биологија која се употребува за амплификација на една или неколку копии на ДНК при што се добиваат илјадници до милиони копии на одредена ДНК секвенца. Постапката е развиена во 1983 од стран ...

                                               

Рибозом

Рибозомите се ситни, субмикроскопски органели во облик на зрна, што можат да се набљудуваат само со електронски микроскоп. Тоа се универзални органели за сите живи клетки. Се создаваат во јадренцето и по нивното создавање преминуваат во цитоплазм ...

                                               

Транслација (биологија)

Во молекуларната биологија, транслацијата е третиот чекор од процесот на биосинтеза на белковините со кој аминокиселините се врзуваат една со друга во специфичен редослед според правилата пропишани од генетскиот код. Првиот чекор во биосинтезата ...

                                               

Фибриларни белковини

Фибриларните белковини, познати и како склеропротеини, претставуваат еден од трите главни типа на белковини. Постојат многу натсемејства на фибриларни белковини вклучувајќи ги кератинот, колагенот, еластинот, и фиброинот. Улогата на склеропротеин ...

                                               

Фосфодиестерска врска

Фосфодиестерските врски се група на силни ковалентни врски, образувани од фосфорниот атом од фосфатната група и две други молекули од две естерски врски. Фосфодиестерските врски се многу важни за целокупниот живот на планетата Земја, бидејќи го г ...

                                               

Класа (биологија)

Класа е таксономска категорија во рамките на биолошката класификација на организмите во биологијата под тип и над ред. На пример, Цицачите се класа која се користи при класификација на кучињата, чиј тип е ’Рбетници, а редот им е Месојадци.

                                               

Подвид

Подвид - таксономски ранг веднаш под видот, или пак таксономска единица од тој ранг. Означува збир од единки со некакви заеднички обележја во рамките на истиот вид. Еден подвидот не може да постои самостојно, туку мора да биде еден од барем два п ...

                                               

Потколено

Во научна класификација на живите организми, потколено е таксономски ранг што се употребува во зоолошка номенклатура. Во таксономската хиерархија, потколеното е под коленото, а над наткласата. Кај габите и растенијата се користи еквивалентниот та ...

                                               

Домен (биологија)

Во биолошката таксономија, домен, натцарство или империја е највисокиот слој на организми, по позиција повисок од царството. Според тридоменскиот систем на Карл Воуз, воведен во 1990 г., Дрвото на животот се состои од следниве три домена: Археи, ...

                                               

Ред (биологија)

Во биолошката класификација на организмите, ред е таксономски ранг и таксон. Други застапени рангови се животот, доменот, царството, коленото, класата, семејството, родот и видот. Родот е сместен помеѓу класата и фамилијата, и има свои надрангови ...

                                               

Род (биологија)

Во биологијата, род е ниж таксономски ранг со кој се класификуваат живите и изумрени организми. Определувањето на членовите на родовите е работа на таксономите. Стандардите за родовите не се строго утврдени и затоа постојат разни класификации кај ...

                                               

Семејство (биологија)

Семејство - таксономски ранг во биолошката класификација на организмите и таксон. Други застапени рангови се животот, доменот, царството, коленото, класата, редот, родот и видот. Семејството е сместено помеѓу редот и родот и има свој подранг, нар ...

                                               

Таксон

Таксон е група од една популации на организми кои се сметаат дека сочинуваат единица. Иако не е задолжително, таксоните најчесто добиваат име и ранг. Науката наречена таксономија има улога да определи што сè влегува во извесен таксон. Критериумит ...

                                               

Невронаука

Науката за нервниот систем претставува научното проучување на невниот систем. Традиционално, науката за нервниот систем е гранка на биологијата.Меѓутоа таа во моментов е интердисциплинарна наука која вклучува други дисциплини како што се когнитив ...

                                               

Вештачка невронска мрежа

Вештачка невронска мрежа - ВНМ е парадигма за обработка на информации која е инспирирана од начинот на кој биолошки нервен систем, како што е мозокот, обработува информации. Клучниот елемент на оваа парадигма е необичната структура на обработувач ...

                                               

Психофизика

Психофизика - квантитативно ја проучува поврзаноста помеѓу физичките дразби и сетилата и перцепциите што тие ги предизвикуваат. Психофизиката се дефинира како "наука за поврзаноста помеѓу дразбите и осетите" или, пошироко како "анализирање на пер ...

                                               

Кејт Џефри

Катрин Џејн Џефри - невронаучник од Нов Зеланд. Таа е професор по бехавиорална невронаука на Универзитетскиот колеџ во Лондон. Таа проучува како мозокот кодира тродимензионален простор и која е неговата улога во навигацијата.

                                               

Истражувачко друштво на студенти биолози

Истражувачко друштво на студенти биолози - невладина организација формирана по иницијатива на студентите биолози во 1994 година. Оттогаш функционирањето на друштвото се заснова на организирање на научно-истражувачки акции во кои се вклучени студе ...

                                               

Браздење

Браздењето е третата фаза од ембриогенезата која следува по оплодувањето. Во оваа фаза, оплодената јајце клетка, т.е. зиготот почнува митотично да се дели, при што се создава топчеста маса од клетки во вид на плод од црница чија површина е набраз ...

                                               

Гаметогенеза

Кај животните, гаметогенеза е процес на создавање и созревање на специјализирани хаплоидни клетки, наречени гамети. Притоа, се разликува создавање и созревање на женските гамети - јајце клетки и создавање и созревање на машките гамети - сперматоз ...

                                               

Квачење

Квачење - дел од размножувачкиот процес кај јајценесните животни во кој од снесеното јајце се развива и излегува младенчето по пат на инкубација. Животното што врши вакво дејство се нарекува квачка, а поимот обично се однесува на птици. Во текот ...

                                               

Метаморфоза

Метаморфоза е биолошки процес со кој животно физички се развива по раѓање или испилување, вклучувајќи и видливо и релативно нагло менување на телесната структура на клеточниот раст на животното и клеточната диференцијација. Некои инсекти, риби, м ...

                                               

Моделен организам

Моделен организам е нечовечки видови кои се опширно изучувани и врз кои се прават експерименти со цел да се разберат поедини биолошки феномени, со очекување дека откритијата кои се добиле од тој моделен организам ќе обезбедат увид во функционирањ ...

                                               

Онтогенеза

Онтогенеза е поединечниот развиток на една единка ги опфаќа фазите од развитокот на еден организам. Тоа е систематска низа на прогресивни трансформации на оплодената јајце клетка или друг зачеток во нова, возрасна единка, кои го зголемуваат степе ...

                                               

Размножување на растенијата

Размножувањето претставува основен белег на живите организми. Иако рамножувањето кај растенијата е многу разновидно, тоа може да се разликува на два основни начини: бесполов начин и полов начин на размножување. Бесполово размножување Бесполовото ...

                                               

Регенерација (биологија)

Во биологијата, регенерација е процес на обновување и раст, што ги прави геномите, клетките, организмите, и екосистемите да бидат отпорни на природните флуктуации или настани кои предизвикуваат нарушување или оштетување. Секој вид е способен за р ...

                                               

Трофобласт

Трофобластите се клетки кои го формираат надворешниот слој на бластоцистите и се присутни четири дена по оплодувањето кај луѓето. Овие клетки обезбедуваат хранливи материи за ембрионот и поголемиот дел од нив се развиваат во плацентата. Се формир ...

                                               

Протисти

Протистите се едноклеточни, колонијални или повеќеклеточни еукариотски организми кои содржат јадро и структура на еукариоти, но не се ниту животни ниту растенија ниту габи. Тие не се природна група или клад, но најчесто се групираат заедно заради ...

                                               

KEGG

KEGG е збирка бази на податоци што се занимаваат со геноми, биолошки патеки, болести, лекови и хемиски супстанции. KEGG се користи за истражување и едукација на биоинформатиката, вклучително и анализа на податоците вогеномиката, метагеномиката, м ...

                                               

Активен транспорт

Во цитологијата, активен транспорт е движењето на молекулите низ мембрана од регион на нивна пониска концентрација кон регион на нивна повисока концентрација, осносно спротивно на концентрацискиот градиент. За да се постигне ова движење потребна ...

                                               

Антиоксиданти

Најделотворни антиоксиданти се: витамините А, Ц и Е, бета-каротинот, коензимот Q-10, селенот и манганот. Антиоксидантите се наоѓаат во овошјето и во зеленчукот, така што човекот ги прима преку исхраната. Антиоксидантите најмногу ги има во: црното ...

                                               

Варење

Варење е процес при кој се обработува храната за да таа може да биде искористена од страна на организмот, за задоволување на енергетските потреби на истиот. Постојат три типа на дигестија на храната: Вонклеточен екстрацелуларен. Се карактеризира ...

                                               

Движење

За движењето како физичка појава, видете Движење физика. Движењето е едно од основните својства на живите суштества. Разликите во движењата помеѓу растенијата и животните се должат на разликите во исхраната. Храната на растенијата им е секогаш до ...

                                               

Дишење

Дишењето претставува физиолошки процес кој се состои во размена на гасовите меѓу живите организми и надворешната средина преку аеренхимот и листот и белите дробови, жабрите и трахеите, при што доаѓа до наполно разградување на органските материи д ...

                                               

Заздравување на рана

Заздравување на рана или цикатризација е сложен процес во кој кожата закрепнува по повреда. Кај нормалната кожа, епидермата и дермисот се урамнотежени и формираат заштитна бариера од надворешната средина. Нормалниот процес на заздравување на рана ...

                                               

Конрад Лоренц

Конрад Лоренц - еден од најистакнатите природонаучници на дваесеттиот век, добитник на Нобеловата награда за медицина.

                                               

Криптобиоза

Криптобиозата претставува етапа од животот на некои организми при која степенот на метаболичката активност е редуциран до немерливо ниво, со цел опстојување на организмот при неповолни услови на средината. Ова суспендирање на метаболизмот е повра ...

                                               

Мејоза

Мејозата или редукциона делба е клеточна делба која се одвива само кај некои клетки, а се врши во текот на спорогенезата кај растенијата и гаметогенезата кај животните, при што овозможува создавање спори, односно гамети. Како резултат на мејозата ...

                                               

Мембрански транспорт

Мембрански транспорт - размена на материите помеѓу внатреклеточната и екстрацелуларната средина низ клеточната мембрана.

                                               

Митоза

Името митоза често се употребува како синоним за клеточната делба, меѓутоа, митозата е само делба на јадрото. Митозата, главно, се врши во телесните клетки. Во оваа делба, јасно е видлива кончестата структура на хромозомите. Биолошката смисла на ...

                                               

Респираторни притисоци

Промени на притисокот во респираторните патишта настануваат поради наизменичното зголемување и намалување на волуменот на градниот кош и поради активноста на респираторните мускули. За време на инспирација притисокот во респираторните патишта паѓ ...

                                               

Уринирање

Уринирање е физиолошки процес што претставува исфрлање на урината од мочниот меур преку мочниот канал надвор од телото.

                                               

Физиологија

Физиологијата - биолошка наука која ги изучува животните манифестации на материјата. Таа ги изучува физичките и хемиските фактори кои се вклучени и се одговорни за потеклото, развојот и одржувањето на животот. За да се проучат одредени физиолошки ...

                                               

P-тип ATPаза

P-тип ATPаза, исто така позната како E 1 -E 2 ATPаза - голема група на еволутивно сродни пумпи на јони и липиди, кои се среќаваат кај бактериите, археите и еукариотите. P-тип ATPазите се примарни транспортери, именувани врз основа на нивната спос ...

                                               

Анатомски термини на микроанатомија

Анатомската терминологија се користи за опишување на микроанатомски структури. Ова помага прецизно да се опише структурата, распоредот и положбата на објектот и се минимизира двосмисленоста. Меѓународно прифатена лексика е "Terminologia Histologi ...

                                               

Жолто тело

Жолтото тело е мала, привремена ендокрина структура кај женските цицачи. Се развива од оваријален фоликул за време на лутеинската фаза од оваријалниот циклус, од кого ќе се развие зрела јајце клетка во овулацијата. Додека јајце клетката преминува ...

                                               

Ткиво

Ткиво претставува група од клетки кои имаат исто потекло, иста надворешна и внатрешна градба и извршуваат иста функција. Функцијата е најглавната особеност на клетките од даденото ткиво. Специјализацијата на клетките во различни ткива не се одвив ...

                                               

Цитологија

Цитологија или клеточна биологија - наука која ги проучува градбата и функцијата на клетката. Зборот цитологија доаѓа од грчките зборовите citos = клетка и logos = наука. Со помош на микроскоп може да се видат физичките својства на клетката, живо ...

                                               

Амитоза

Амитоза е еден вид на бесполово размножување на бактерии, одредени протозои и некои органели во евкариотската клетка, во кој една клетка се дели на две нови клетки. Новоформираната клетки се генетски клонови на мајчините клетки. Кога протозои се ...

                                               

Крвни плочки

Крвни плочки - цитоплазматични парчиња во крвта и се едни од формативните елементи. Имаат бела боја и се големи околу 4 µ. Тие содржат ткивна материја серотонин и ензим тромбокиназа, кои лесно се ослободуваат при кршење на плочката. Со тоа крвнит ...