Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165
                                               

Ендотоксин

Ендотоксините се токсини кои се создаваат од грамнегативни бактерии и одредени грампозитивни бактерии. За разлика од егзотоксините, ендотоксините се секретираат само кога бактериската клетка се лизира или за време на делбата на клетката.

                                               

Ентерококи

Ентерококи е голем род на млечно-киселински бактерии кој припаѓа на коленото Firmicutes. Тие се Грам-позитивни коки кои често се јавуваат во парови или во облик на кратки ланци, па затоа морфолошки многу наликуваат на стрептококите. Два вида се ч ...

                                               

Зелени несулфурни бактерии

Зелените несулфурни бактерии се една од шестте класи на бактерии во коленото Chloroflexi, кои се исто така познати како филаментозни аноксигени фототрофи. Тие произведуваат енергија од светлината и се именувани според зелениот пигмент бактериохло ...

                                               

Зелени сулфурни бактерии

Зелените сулфурни бактерии се фамилија на строго анаеробни фотоавтотрофни бактерии. Заедно со не-фотосинтетските Ignavibacteriaceae, го формираат коленото Chlorobi. Зелените сулфурни бактерии не се мобилни освен видот Chloroherpeton thalassium, к ...

                                               

Индолен тест

Индолниот тест е биохемиски тест кој се изведува на бактериските видови со цел одредување на способноста на организмот да го раздвои индолот од аминокиселината триптофан. Ова раздвојување се изведува од страна на неколку различни внатреклеточни е ...

                                               

Колиметрија

Колиметрија е микробиолошка лабораториска метода која се користи за одредување на присуството на колиформи бактерии во вода. Методата се состои од три фази: претпоставувачка, потврдна и завршна фаза. Колиметријата се потпира на некои од карактери ...

                                               

Мезофил

Мезофилот е организам, којшто вирее на умерени температури, ниту многу високи ниту многу ниски, вообичаено помеѓу 25 и 40 °C. Терминот воглавно се однесува на микроорганизми. Ареалот на овие организми ги вклучува почвите, човечкото тело, животнит ...

                                               

Микроорганизам

Микроорганизам или микроб - секој жив организам кој не е видлив со човечкото око. Микроорганизмите можат да бидат припадници на речиси сите царства на живи организми. Обично кога се зборува за микроорганизми се мисли на бактериите. Но, живиот све ...

                                               

Планктомицети

Планктомицетите се колено на водни бактерии кои живеат во морски, слатки и мешани води. Се размножуваат со пупење. По форма се овоидни, на дел од клеточното тело имаат тенок цилиндричен продолжеток кој на својот врв има прицврстувач кој помага ме ...

                                               

Проста делба

Проста делба - поим вобиологијата кој означува делба на клетката на две или повеќе делови и регенерацијата на тие делови во одделни клетки. Бинарната делба дава две одделни клетки, популации, видови итн., а повеќекратната делба дава повеќе од две ...

                                               

Стафилококи

Стафилококи е род на Грам-позитивни бактерии. Под микроскоп, тие изгледаат како топчести зрнца и формираат гроздовидни формации. Родот Staphylococcus вклучува најмалку 40 видови. Од овие, девет имаат два подвида, еден има три подвида, а еден има ...

                                               

Стрептококи

Стерптококи е род на Грампозитивни бактерии кои припаѓаат на коленото Firmicutes и редот Lactobacillales. Клеточната делба кај овој род се одвива долж една оска, така што тие растат во ланци или парови, па оттука и името - од грчки στρεπτός strep ...

                                               

Тест со метил црвено

Тестот со метил црвено служи за одредување на бактерии кои произведуваат повеќе типови на киселини при ферментацијата на глукоза. Овој тест е дел од IMViC сериите.

                                               

Фузобактерии

Фузобактериите се облигатни анаеробни Грам-негативни бацили кои не формираат ендоспори. Поради нивната асахаролитична природа, и недостатокот на позитивни резултати во рутинските биохемиски тестови, лабораториската идентификација била тешка. Сепа ...

                                               

Хелиобактерии

Хелиобактериите се мала група на фотосинтетски бактерии, кои се единствените фототрофи во коленото Firmicutes. Главниот фотосинтетски пигмент кај овие бактерии е бактериохлорофил g, кој исклучиво се среќава кај нив, а има уникатен апсорпционен сп ...

                                               

Цијанобактерии

Цијанобактериите, познати и како Cyanophyta, Cyanophyceae, Oxyphotobacteria - колено на бактерии кои ја добиваат својата енергија преку процесот на фотосинтеза, и се единствените фотосинтетски прокариоти кои создаваат кислород како спореден проду ...

                                               

Цитратен тест

Со цитратниот тест се испитува можноста на даден организам да го искористува цитратот како единствен извор на јаглерод и енергија. Овој тест е дел од IMViC сериите.

                                               

Acidobacteria

Acidobacteria е колено на бактерии. Неговите членови се доста разновидни во поглед на физиологијата, широко се распространети во природата, но не се доволно застапени во културите.

                                               

Aerococcus

Aerococcus е род на бактерии кој припаѓа на коленото Firmicutes. Овој род беше првпат идентификуван во 1953 година во примероци од воздух и прашина. Беше утврдено дека станува збор за Грам-позитивни, каталаза-негативни коки кои растат во мали кла ...

                                               

Aquificae

Aquificae е колено на бактерии кои живеат во средини со екстремни услови. Името на коленото потекнува од името на најрано идентификуваниот род од оваа група кој бил наречен Aquifex, бидејќи овие бактерии се способни да создаваат вода со оксидациј ...

                                               

Bacillus

Bacillus е род на Грам-позитивни, стапчести бактерии кој припаѓа на коленото Firmicutes. Видовите на овој род можат да бидат облигатни аероби или факултативни анаероби. Даваат позитивни резултати кога се тестираат за ензимот каталаза доколку има ...

                                               

Bacteroidetes

Bacteroidetes е колено составено од три големи класи на Грам-негативни, анаеробни или аеробни, стапчести бактерии кои не формираат ендоспори. Широко се распространети во животната средина, во почвата, водотеците, морската вода, како и во цревата ...

                                               

Chloroflexi (колено на бактерии)

Chloroflexi е колено на бактерии во кои спаѓаат различни фенотипски форми, вклучително членови кои можат да бидат аеробни термофили, аноксигени фототрофи и анаеробни халореспиратори, кои користат халогенирани јаглеводороди како акцептори на елект ...

                                               

Clostridia

Clostridia е полифилетична класа од коленото Firmicutes, во која спаѓа родот Clostridium и други слични родови. Припадниците на оваа класа се разликуваат од припадниците на класата Bacilli по недостатокот на аеробна респирација. Сите се облигатни ...

                                               

Deinococcus–Thermus

Deinococcus–Thermus е колено во кое спаѓаат бројни видови на екстремофилни бактерии. Овие бактерии имаат дебел клеточен ѕид кој им дава Грам-позитивно обојување, но тие имаат и втора мембрана па затоа се поблиски по структура со Грам-негативните ...

                                               

Elusimicrobia

Elusimicrobia е бактериско колено претходно познато како "Термитска Група 1". Овие бактерии се широко распространети во различни екосистеми, како мориња, мил, почви и загадени површини. Постојат претставниците кои живеат како симбиоти во термити. ...

                                               

Erysipelotrichia

Erysipelotrichia се класа на бактерии во коленото Firmicutes. Видовите од оваа класа се често застапени во цревната микрофлора. Покажано е дека нивната застапеност во цревната микрофлора на глувците се зголемува кога тие се хранат со храна богата ...

                                               

Fibrobacteres

Fibrobacteres е мало бактериско колено кое вклучува многу видови бактерии кои живеат во бурагот на преживарите. Тие учествуваат во процесот на разложување на целулозата од растителниот материјал. Членовите на ова колено порано биле категоризирани ...

                                               

Firmicutes

Firmicutes е големо бактериско колено кое вклучува голем број видови со Грам-позитивна структура на клеточениот ѕид. Многу ретко, како кај родовите Megasphaera, Pectinatus, Selenomonas и Zymophilus, надворешната мембрана на клеточниот ѕид е пороз ...

                                               

Gemmatimonadetes

Gemmatimonadetes е колено на бактерии создадено за видот Gemmatimonas aurantiaca. Оваа Грам-негативна бактерија сочинува околу 2% од почвените бактериски заедници, а коленото на кое припаѓа е идентификувано како едно од првите девет колена по зас ...

                                               

IMViC

IMViC тестовите претставуваат група на посебни тестови кои се користат во микробиологијата за откривање на колиформи. Колиформ е грам негативна, аеробна или факултативно анаеробна стапчеста бактерија која произведува гас со ферментација на лактоз ...

                                               

Lactobacillus

Lactobacillus е род на Грам-позитивни, факултативно анаеробни или микроаерофилни бактерии со стапчест облик кои не формираат ендоспори. Тие сочинуваат голем дел од бактериите на млечно-киселинското вриење. Кај луѓето, тие се значајна компонента о ...

                                               

Lactococcus

Lactococcus е род на бактерии на млечно-киселинско вриење кои порано беа вклучени во родот Streptococcus Група N1. Овие бактерии се хомоферментери што значи дека тие создаваат само еден продукт со ферментација на глукозата, а во овој случај тоа е ...

                                               

Lentisphaerae

Lentisphaerae е колено на бактерии кои се сродни со хламидиите и Verrucomicrobia. Вклучува двa монотипски редови Lentisphaerales и Victivallales. Членовите на ова колено можат да бидат аеробни или анаеробни и да имаат два различни фенотипа. Еднио ...

                                               

Leuconostoc

Leuconostoc е род на Грам-позитивни бактерии, кој припаѓа на фамилијата Leuconostocaceae. Овие бактерии најчесто се овоидни коки кои формираат вериги од клетки. Leuconostoc spp. интринзично се отпорни на ванкомицин и се каталаза-негативни. Сите в ...

                                               

Megasphaera

Megasphaera е род на бактерии од коленото Firmicutes, кои припаѓаат на класата Negativicutes. Откако оваа класификација била преиспитана, се заклучило дека родот е всушност член на класата Clostridia.

                                               

Nitrospirae

Nitrospirae е колено на бактерии. Ова колено содржи само една класа, Nitrospira, која пак содржи еден ред и една фамилија. Фамилијата вклучува повеќе родови, а најголем е Nitrospira. Првиот член на ова колено, Nitrospira marina, беше откриен во 1 ...

                                               

Pediococcus

Pediococcus е род на Грам-позитивни бактерии на млечно-киселинското вриење кој припаѓа на фамилијата Lactobacillaceae. Тие вообичаено се јавуваат во парови или тетради, и се делат долж две рамнини на симетрија, слично како и други бактерии на мле ...

                                               

Sporolactobacillus

Sporolactobacillus е род на стапчести, Грам-позитивни, анаеробни, подвижни бактерии на млечно-киселинско вриење. Членовите на овој род се каталаза-негативни, не ги редуцираат нитратите во нитрити, и не формираат индол. Млечната киселина ја продуц ...

                                               

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus е Грампозитивна, топчеста бактерија која е дел од нормалната микрофлора на телото, често се наоѓа во носот, респираторниот систем и на кожата. Позитивна е на каталаза и редукција на нитрат и е факултативен анаероб. Иако S. a ...

                                               

Staphylococcus capitis

Staphylococcus capitis е коагулаза-негативен вид од родот Staphylococcus. Овој вид е дел од нормалната микрофлора на човековата кожа, а најзастапен е на кожата на скалпот, лицето, вратот и ушите.

                                               

Staphylococcus caprae

Staphylococcus caprae е Грам-позитивна, коагулаза-негативна кока, припадник на родот Staphylococcus. Видот првично беше изолиран од кози, но некои соеви на овој вид, исто така, се изолирани од човечки примероци.

                                               

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis е Грам-позитивна бактерија и една од над 40 видови кои припаѓаат на родот на стафилококи. Бактеријата е дел од нормалната микрофлора кај човекот, главно на кожата, а поретко и на слузниците. Таа е факултативно анаеробна ...

                                               

Staphylococcus warneri

Staphylococcus warneri е член на бактерискиот род Staphylococcus. Станува збор за каталаза-позитивни, оксидаза-негативни, и коагулаза-негативни бактерии кои се чести коменсали во кожната микрофлора на луѓето и животните. Како и другите коагулаза- ...

                                               

Synergistetes

Synergistetes е неодамна признато колено на анаеробни бактерии кои покажуваат Грам-негативно обојување и имаат стапчест/вибриоиден облик на клетката. Иако Synergistetes се дидермални бактерии, гените за различни ензими вклучени во биосинтезата на ...

                                               

Thermodesulfobacteria

Моментално прифатената таксономија се базира на Листата на имиња на прокариотите со евиденција во номенклатурата анг. List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature - LPSN и Националниот центар за биотехнолошки информации анг. National C ...

                                               

Thermotogae

Thermotogae е колено во доменот бактерии. Коленото Thermotogae се состои од анаеробни, термофилни и супертермофилни бактерии кои се бојат Грам-негативно.

                                               

Verrucomicrobia

Verrucomicrobia е колено на бактерии. Ова колено содржи само неколку опишани видови. Досега идентификуваните видови се изолирани од слатководни средини, почви, а присутни се и во човечкиот измет. Голем број на видови кои сѐ уште не се култивирани ...

                                               

Зачетник (молекуларна биологија)

Зачетник или прајмер - секој краток фрагмент од нуклеинска киселина кој служи како почетна точка при репликацијата на ДНК. Зачетниците се потребни бидејќи ДНК-полимеразата, ензим кој ја катализира репликацијата, мора да го започне своето дејство ...

                                               

Насоченост (молекуларна биологија)

Насоченоста во молекуларната биологија е поим кој се однесува на хемиската ориентација од еден крај до друг на дадена единечна низа од нуклеинска киселина.