Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164
                                               

Еколошки фактори

Под надворешната средина, постои комплекс на фактори кои дејствуваат врз живите суштества на местото каде што живеат. Овие влијанија доаѓаат од жива и нежива природа во околината која ги опкружува растенијата и животните и се нарекуваат надворешн ...

                                               

Екосистем

Екосистемот претставува целина од биотопот и биоценозата на животната средина, во кој тие се нераскинливо поврзани. Екосистемот е еден бескрајно сложен, динамичен систем на заемно поврзани делови кои дејствуваат еден врз друг, директно или индире ...

                                               

Екосистемска екологија

Под екосистемска екологија се подразбира заедничкото проучување на биотичките и абиотичките составни делови на екосистемите и нивните заемодејства во рамките на проучуваниот екосистем. Оваа наука истражува како функционираат екосистемите и тоа го ...

                                               

Екофеминизам

Екофеминизмот опишува движења и филозофии кои го приврзуваат феминизмот со екологијата. Терминот се верува дека бил скован од страна на француската писателка Францоиз д’Јаубон во нејзината книга, Le Féminisme ou la Mort. Екофеминизмот ја поврзува ...

                                               

Еутрофикација

Еутрофикацијата е процес кој се одвива во екосистемот на еден воден басен, при кој се зголемува количеството на хемиските материи кои се користат во минералната исхрана на растенијата, што доведува до зголемена биолошка продуктивност. При овој т. ...

                                               

Загадување

Загадување претставува внесување на нови и некарактеристични материи во животната средина, како и зголемување на нивото на нормалната концентрација на веќе постоечките материи во истата. Загадувањето може да биде предизвикано од природни и човечк ...

                                               

Загадување на воздухот

Под загадување на воздухот се подразбира внесување на нови некарактеристични физички, хемиски и биолошки материи во воздух или промена на одамна веќе присутните концентрации на овие материи во животната средина. Загадување на воздухот е широк тер ...

                                               

Зелен анархизам

Зелен анархизам - идеологија која настојува да се спои анархизмот со еколошките содржини, односно става нагласок на заштита на околината со помош на укинување на државата и низна замена би биле анархистичките заедници кои би биле поблиску до прир ...

                                               

Искористување на земјата

Потрошувачката на земјиште како дел од потрошувачката на човечки ресурси е претворање на земјиштето со здрава почва и недопрени живеалишта во области за индустриско земјоделство, сообраќај и особено урбани населби. Поформално, ЕАЗЖС идентификува ...

                                               

Јаглероден диоксид

Јаглероден диоксид - хемиско соединение составено од два кислородни атоми и еден атом на јаглерод. Тоа е гас при стандардни услови за температура и притисок и во таа состојба го има во земјината атмосфера. Јаглеродот диоксидот е гас без боја и ми ...

                                               

Квалитет на водата

Квалитет на водата - состојба на својствата на водата кои се проучуваат со нејзина анализа. Се применува за определување на количеството на различни материи кои влегуваат во составот на водата и кои се во контакт со човекот во технологијата и во ...

                                               

Ланец на исхрана

Синџирите на исхрана во еден екосистем укажуваат на тоа на кое хиерархиско ниво се наоѓа еден организам во исхраната на останатите организми.

                                               

Нитрификација

Под нитрификација се подразбира бактериската оксидација на амонијакот во нитрат. Се состои од два поврзани потпроцеси: прво, амонијакот се оксидира до нитрит, кој во вториот потпроцес се оксидира до нитрат. Овие потпроцеси на организмите кај кои ...

                                               

Отпад

Поделбата на отпадот може да се изврши на неколку начини. Најчесто, како критериум се зема видот на материјал од кој е составен фрлениот предмет што е исто така погодно за класификација за рециклирање. Исто така, критериум може да биде изворот на ...

                                               

Социјална екологија

Социjалната екологиja е теорија развиена од Мјуреј Букчин во шеесеттите години од дваесеттиот век. Според таа теорија, сегашните еколошки проблеми се длабоко вкоренети во социјалните проблеми, особено во доминирачките, хиерархиски, политички и ек ...

                                               

Сукцесија

Сукцесија - последователна неповратна и закономерна смена на една биоценоза со друга при определено учество на животната средина. Теоријата на сукцесијата првично ја разработувале фитоценолозите, но потоа нашироко ја користеле и други еколози. Ед ...

                                               

Фауна

Фауна е збирен поим за сите животни во едно подрачје или во некој геолошки период. Еквивалентниот поим кај растенијата е флора. Флората, фауната и другите облици на живот како габите заедно се нарекуваат биота. Во трудовите на зоолозите и палеонт ...

                                               

Флора

Флора е збирен поим за сите растенија во едно географско подрачје или временски период, и обично се однесува на автохтоните видови. Еквивалентен поим во животинскиот свет е фауната. Флората, фауната и другите обливи на живот како габи заедно се н ...

                                               

Фронт за ослободување на земјата

Фронт за ослободување на земјата - меѓународно движење кое е составено од автономни групи кои спроведуваат директни акции во склоп со принципите на делувањето на ЕЛФ. Движењето го презема начинот на дејствување на "Фронтот за ослободување на живо ...

                                               

Чад (хемија)

За други значења, видете Чад појаснување. Чад означува голем број на мали честички од цврста или течна супстанција разштркани во воздухот, кои настале од некомплетно согорување на материјата. Обично претставува непожелен нус производ на горивото ...

                                               

Биолошко војување

Биолошкото војување, исто така е познато како војување користејќи микрорганизмите, употребата на патогени како што се вирусите, бактериите и други болести кои предизвикуваат биолошки агенси или отрови произведени од нив како биолошко оружје или " ...

                                               

Азиска црна мечка

Азиска црна мечка - член на семејството на мечките. Таа е со средна големина, има црно крзно со специфичен белег во форма на латиничната буква "V" на градите. Се претпоставува дека е близок роднина на Американската црна мечка и дека и двата вида ...

                                               

Археозоологија

Археозоологија - научна дисциплина која ги проучува остатоците од животни на археолошките наоѓалишта. Археозоологијата или зооархеологија е студија на остатоци од животни од наоѓалишта - коска, заби, рогови, слонова коска, влакна, лушпи, и школки ...

                                               

Гнездо

Гнездото претставува живелиште за животни кое служи за несење јајца и одгледување на подмладокот. Вообичаено е направено од органски материјали како: гранчиња, листови, кал, трева и сл., но може да биде и едноставна дупка во земјата, во дрвјата, ...

                                               

Големо штипче

Големото штипче, познат во Северна Америка како ушест нуркач, е член на семејството нуркачи на водните птици. Може да се најде на сите континенти, освен во Австралија и на Антарктикот.

                                               

Јајце

Јајце е органска форма во која најпрвин почнува да се разбвива ембрионот. Кај повеќето птици, влекачи, инсекти, мекотелци, риби, и два вида цицачи јајцето претставува зигот, кој е исфрлен од телото, па ембрионот може да се развива самостојно, над ...

                                               

Ларва

Ларва - степен на развојот на разни животни при преобразба од млада во возрасна единка. Овој степен на развој го имаат животните со посреден развој како што се инсектите, водоземците и жаркарите. По изглед, ларвата е многу различна од возрасниот ...

                                               

Мечка

Мечките - семејство на цицачи кои се одликуваат со големо тело, моќни екстремитети, густо крзно и кратка опашка. Мечките живеат во Северна Америка, Јужна Америка, Европа и Азија, каде опстојуваат на различни живеалишта, како планини, шуми и аркти ...

                                               

Мрша

Мрша е поим кој се однесува на труп од умрено животно. Мршата е важен извор на исхрана на поголемите месојади и сештојади во целиот екосистем. Животни кои се хранат со мрши се, на пример: хиените, мршојадните птици, тасманскиот ѓавол, најголемиот ...

                                               

Очилна мечка

Очилната мечка позната и како андска мечка, е најблиската роднина на изумрените мечки од видот Arctodus, кои исчезнале за време на средниот и доцен плеистоцен. Очилната мечка е мал вид на мечки со потекло од Јужна Америка. Има црно крзно со белез ...

                                               

Пештерска мечка

Пештерската мечка е вид на мечка која живеела во Европа за време на плеистоценот, и исчезнува на крајот на последното ледено доба пред околу 20 000 години. Името пештерска мечка и латинското име spelaeus се дадени поради фактот дека најчесто фоси ...

                                               

Сириска кафеава мечка

Сириската кафеава мечка е најмалиот под-вид на кафеавата мечка. Тие се сештојади и јадам секако вид на храна, вклучувајќи месо, растенија и плодови.

                                               

Тибетска сина мечка

Тибетската мечка или Тибетската сина мечка е подвид на кафеавата мечка кој живее во Тибет. Позната е и под името Хималајска сина мечка, Хималајска снежна мечка или Тибетска кафеава мечка. Овој подвид претставува една од најретките мечки и многу р ...

                                               

Тромава мечка

Тромавата мечка, позната и како мечка со долги усни е цицач од фамилијата мечки со природно живеалиште во шумите во Индија, Непал, Пакистан, Бутан, Бангладеш и Шри Ланка. Тромавата мечка е единствениот вид од под-родот Melursus. Иако, првично пор ...

                                               

Тромава шриланканска мечка

Тромавата мечка од Шри Ланка е подвид на тромавата мечка. Живее во низинските шуми на островот Шри Ланка. Оваа мечка е сештојад. Се храни со лешници, бадеми, бобинки и корења, но и со месо и мрша. Главен извор на храна и се инсектите кои ги наоѓа ...

                                               

Формозанска црна мечка

Формозанската црна мечка е под-вид на Азиската црна мечка. Формозиската мечка е ендемски вид во Тајван и е најголемото животно и единствената мечка која живее на островот. Најчесто се среќаваат во планинските шумски предели во источниот дел на ос ...

                                               

Херпетологија

Херпетологија - гранка на зоологијата која се занимава со изучување на водоземците и влекачите. Батрахологијата е поддисциплина на херпетологијата која ги изучува исклучиво водоземците. Оваа гранка се занимава со проучување на ладнокрвните поикил ...

                                               

Хималајска кафеава мечка

Хималајската кафеава мечка е подвид на кафеавата мечка, со црвеникава боја на крзно поради што е позната и под името Хималајска црвена мечка. Живеат во регионите на Хималаите и северен Пакистан, до Дачигам и Кашмир. Точниот број на единки е непоз ...

                                               

Џиновска панда

Џиновската панда е член на семејството на мечките, со природно живеалиште во централно-западна и југозападна Кина. Првично се мислело дека ова животно припаѓа во семејството Procyonidae во која спаѓаат ракуните. Ова животно е лесно препознатливо ...

                                               

Систем на природата

"Систем на природата" - најважното дело на шведскиот ботаничар, зоолог и лекар Карл Линеј, кое ја изложува влијателната "линеевска таксономија". Иако системот на биномна номенклатура е делумно осмислен пред два века од браќата Гаспар и Јохан Баух ...

                                               

Агар

Агар е желатинозна супстанца, добиена од црвени алги, откриена во 1658 од страна на Миноја Тароземон од Јапонија, каде што агарот се нарекува кантен. Агарот е изведен од полисахариди агароза, која ја формира потпорната конструкција во клеточните ...

                                               

Актинобактерии

Актинобактериите се големо колено на Грам-позитивни бактерии со висока содржина на G:C. Можат да бидат копнени или водни форми.

                                               

Амеба

Амоебата е ген на Протозоите. Терминологија Постојат многу блиски поими кои би биле причина за забуни: Амеба е Gен кој вклучува видови како Протеус Амебата Амоебидае е Фамилија која го вклучува и генот на Амебата заедно со многу други. Амоебозоа ...

                                               

Антибиограм

Антибиограм е резултатот на in vitro испитување на осетливоста на еден бактериски сој кон антибиотици. Најпрво од добиениот примерок се подготвува култура на бактеријата. Потоа постојат два начини да се добие антибиограм: квантитативен начин врз ...

                                               

Бактериолошка анализа на водата

Бактериолошката анализа на водата е метод за анализирање на водата со цел проценување на бројот на присутни бактерии и, доколку е потребно, одредување на видот на тие бактерии. Тоа е микробиолошка аналитичка процедура при која се користат примеро ...

                                               

Бацили

Бацили претставува класа на бактерии. Таа вклучува два реда, Bacillales и Lactobacillales, кои содржат неколку добро познати патогени како што е Bacillus anthracis. Сите припадници на оваа класа се Грам-позитивни бактерии.

                                               

Вајсела

Вајсела - род на грампозитивни бактерии од семејството Leuconostocaceae. Морфологијата на Weissella видовите варира од сферични или лентикуларни клетки, па до стапчести клетки со неправилна форма.

                                               

Вибрион

Бактериите од родот Vibrio припаѓаат на фамилијата Vibrionaceae. Тоа се мали бацили, најчесто со "форма на запирка" и се екстремно подвижни. Најпознатиот вид од овој род е Vibrio cholerae – организмот виновен за колерата. Постојат дваесетина видо ...

                                               

Вирус

Вирус е подмикроскопска честичка која не е способна да расте и да се размножува надвор од клетката домаќин. Вирусите можат да ги инфицираат сите животни форми, од животни и растенија до микроорганизми, вклучувајќи ги бактериите и археите. Од врем ...

                                               

Вогес-Проскауеров опит

Со Вогес-Проскауеровиот тест се одредуваат бактерии-произведувачи на бутилен гликол. Тој е еден од тестовите на IMViC сериската биохемиска метода за разликување на видовите на колиформни бактерии. Реакцијата е развиена од страна на Даниел Вилхелм ...