Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161
                                               

Крсна коска

Крсната коска е составена од 5 меѓусебно сраснати крсни прешлени латински: vertebrae sacrales, и е целосно свртена нанапред. На крсната коска се разликуваат: крстен канал латински: canalis sacralis; предната и задната страна поседуваат отвори лат ...

                                               

Лакотна коска

Лакотната коска е една од долгите коски кои заедно со палечната коска ја создаваат подлактицата. Лакотната коска е пократка од палечната коска.

                                               

Локомоторен апарат

Локомоторниот систем е составен од: коски, мускули и зглобови.Наука која го изучува коскениот систем се нарекува osteologia. Се дели на општа која ја изучува градбата на коскеното ткиво и специјална остеологија која ги изучува одделните коски. Mi ...

                                               

Лумен (анатомија)

Во биологијата, лумен е внатрешниот простор во тубуларна структура, како артерија или црево. Во оваа смисла, терминот лумен исто така се користи за да се опише внатрешниот простор на некоја клеточна компонента или структура, како ендоплазматичен ...

                                               

Мала писка

На малата писка се разликуваат: тело латински: corpus fibulae; горен крај каде се наоѓа главата латински: caput fibulae, која преку зглобна површина се поврзува со латералниот кондил од големата писка; долен крај наречен глужд латински: malleolus ...

                                               

Материца

Материца или матка е орган кој припаѓа на репродуктивните органи кај женскиот пол. Кај цицачите, улогата на матката е да го прифати и одржува развојот на фетусот за време на бременоста.

                                               

Наковална (коска)

Наковалната се поврзува со чеканчето на горната страна, на долната страна се поврзува со стременот; слушните ковчиња се поврзуваат со цел да ги засилат примените бранови од слушното тапанче.

                                               

Непчена коска

На непчената коска се разликуваат: Вертикална плочка латински: lamina pependicularis е сместена меѓу телото на максилата и крилестиот израсток од сфеноидалната коска. Таа учествува во градбата на латералниот ѕид од носната празнина. Водорамна пло ...

                                               

Носна коска

Носната коска се спојува со четири коски: две коски од лицето: со спротивната носна коска и со горната вилица латински: maxilla ; две коски од черепот: челна латински: os frontale и ситеста латински: os ethmoidale ;

                                               

Орган

Во биологијата, орган претставува анатомско и функционално обединување на две или повеќе ткива, при што едно од ткивата има главна улога. На пример, во мускулите, главно ткиво е мускулното ткиво, но има и други, споредни ткива: нервно, крвно ткив ...

                                               

Палечна коска

На палечната коска се разликуваат: врат латински: colum radii; глава латински: caput radii, која има вдлабнатина за зглобување со главичката од хумерусот, околу главата се наоѓа кружна зглобна површина за зглобување со коскен засек од лакотната к ...

                                               

Подјазична коска

Подјазичната коска е напарна коска сместена под мандибулата во подјазичната мускулатура. Наликува на потковица со конкавитет свртена наназад.

                                               

Пореметување на очните капаци

Пореметувањето на очните капаци е вродена аномалија.Пореметување на очните капаци: блефарофимозата анкилоблефаронот. епикантусот Aнкилоблефарон Anikyloblepharon- e потполно или делумно срастување на ивиците на горниот и долниот капак. Ваквото сра ...

                                               

Препонска коска

Препонската коска се состои од: тело латински: corpus ossis pubis што го гради предниот дел од ацетабулумот; валчеста зглобна површина латински: facies symphysialis се зглобува со истата од спротивната коска и гради неподвижен зглоб латински: sim ...

                                               

Седална коска

Седалната коска е сместена под бедрената коска и зад срамната коска, претставува дел од карличната коска и учествува во формирањето на масивниот коскен појас.

                                               

Ситеста коска

Предлошка:Underlinked Ситестата коска Os ethmoidale наликува на терезија и ја ограничува предната черепна јама. На неа се разликуваат: Бочни маси лабиринти Вертикален лист Водорамен дел

                                               

Слабински прешлени

Слабинските прешлени го сочинуваат слабинскиот ’рбет, кај човекот се пет и се наоѓаат на ’рбетниот столб под градните прешлени и над крстните прешлени. Слабинските прешлени се означуваат: L1, L2, L3, L4 и L5.

                                               

Слепоочна коска

Лушпестиот дел учествува во градбата на бочниот ѕид од черепот. Нејзината надворешна страна е мазна и служи за поврзување на слепоочниот мускул. На долниот дел се наоѓа јаболков израсток processus zygomaticus којшто со јаболковата коска формира ј ...

                                               

Стеатопигија

Стеатопигија - високо ниво на натрупување на маснотија во пределот на задникот и горните делови на бедрата кај човекот. Наталожувањето на маснотиите не е ограничено само на глутеалните регии, туку се протега и од предната страна на бедрата, при ш ...

                                               

Стремен (коска)

Стременот се поврзува со наковалната, и е последната коска од синџирот на ковчиња во средното уво, поставена во овален прозорец на внатрешното уво, чии движења предизвикаат бранови на перилмфите односно ендолимфите, со кои се завршува проводниот ...

                                               

Тилна коска

Тилната коска го гради задниот дел од покривот и задниот дел на черепот. На средината од коската се наоѓа голем тилен отвор foramen magnum. Тилната коска се дели на четири делови: заден; преден; два бочни.

                                               

Трепкачка ципа

Трепкачката ципа е проѕирен или прозрачен трет очен капак присутен кај некои животни. Овој очен капак се превлекува преку окото за заштита и за влажнење на окото, истовремено не попречувајќи го видот. Разни влекачи, птици, па дури и ајкули имаат ...

                                               

Чеканче (коска)

Чеканчето како и другите две коски се најмалите коски во човековото тело и тие ја имаат целосната големина уште кога се раѓаме; чеканчето е поврзано со другите две ковчиња со помош на два подвижни зглоба, кои се меѓусебно поврзани и даваат огромн ...

                                               

Човечко око

Надворешна обвивка tunica fibrosa bulbi таа е фиброзна,со преден дел проѕирен и наречен рожница,а другиот е непроѕирен и е наречен белка. Рожницата ја гради предната шестина од целата надворешна обвивка. Таа е всадена како стакло од часовник во б ...

                                               

Биоенергија

Биоенергијата е обновлив извор на енергија достапен од материјали добиени од биолошки извори. Во својата најтесна смисла е синоним за биогориво, што претставува гориво добиено од биолошки извори. Во својат поширока смисла вклучува биомаса, биолош ...

                                               

Биогас

Биогас е вид биогориво во гасовита форма што се добива со анаеробно разградување или ферментација на органски материи, вклучувајќи го ѓубривото, канализацискиот талог, комуналниот отпад или кој било друг разградлив отпад. Главно се состои од мета ...

                                               

Биомаса

Биомасата може да се употребува за производство на топлина, горива и струја. Ова е наречено биоенергија. Дрвото, најголемиот извор на биоенергија, било користено со илјадници години за производство на топлина. Но, постојат многу други видови на б ...

                                               

Пелети

Пелети) се биогориво направени од компримирана органска материја или биомаса. Пелетите можат да се направат од било која од петте општи категории на биомаса: индустриски отпад и копродукции, отпад од храна, земјоделски остатоци, енергетски култур ...

                                               

Џуна

Џуна, руски медиум и исцелител од асирско потекло, родена на 22 јуни 1949 во Кубањ, во селото Урмија во Краснодарскиот крај во Советскиот Сојуз.

                                               

Банка на податоци за белковини

Банка на податоци за белковини - база на податоци на тродимензионални структури на биолошки макромолекули, како што се белковините и нуклеинските киселини. Податоците главно се добиваат со рендгенска кристалографија, NMR спектроскопија или крио-е ...

                                               

Белковинско семејство

Белковинско семејство е група на еволутивно сродни белковини. Во многу случаи белковинското семејство има складно генско семејство, во која секој ген кодира соодветен протеин во однос 1:1. Поимот белковинско семејство не треба да се меша со поимо ...

                                               

Биоинформатика

Биоинформатиката е интердисциплинарна научна област која се занимава со развивање на методи и софтверски алатки за обработка на биолошките податоци. Како интердисциплинарна научна област, таа ги обединува биологијата, информатиката, информатичкио ...

                                               

ДНК микрочип

ДНК микрочипот е колекција на кратки ДНК молекули врзани за цврста подлога. Се користи во молекуларната биологија за мерење на нивото на експресија на голем број на гени одеднаш или, пак, за генотипизација на повеќе региони на одреден геном. Секо ...

                                               

Нидлман–Вуншов алгоритам

Нидлман–Вуншовиот алгоритам е алгоритам кој се користи во биоинформатиката за порамнување на нуклеотидни или белковински секвенци. Овој алгоритам претставувал една од првите апликации на динамичкото програмирање за споредување на биолошките секве ...

                                               

Порамнување на секвенци

Во биоинформатиката, порамнувањето на секвенци претставува начин на подредување на секвенците на ДНК, РНК или белковини за да се идентификуваат региони на сличност, што може да биде последица на функционални, структурни и/или еволуциони односи по ...

                                               

Предвидување на структурата на белковините

Предвидување на структурата на белковините - процес на изведување на тродимензионалната структура на белковините од нивната аминокиселинска секвенца, т.е., предвидувањето на нивното склопување и нивната секундарна и терцијарна структура од нивнат ...

                                               

Синтетичка биологија

Синтетичка биологија е името за интердисциплинарна област на биологијата и инженерството. Ова поле обединува голем број на дисциплини, а некои од нив се: молекуларна биологија, биотехнологија, генетско инженерство, системска биологија, биофизика, ...

                                               

Системска биологија

Системската биологија е холистички пристап кон биомедицински и биолошки научни истражувања. Системската биологија е интердисциплинарно поле засновано на биологија со фокус на комплексни интеракции во рамките на биолошките системи. Овој концепт е ...

                                               

Смит–Вотерманов алгоритам

Смит–Вотермановиот алгоритам е алгоритам кој служи за локално порамнување на секвенци, т.е., за утврдување на слични региони меѓу две нуклеотидни или аминокиселински секвенци. Со овој метод не се врши споредување на целосната секвенца, туку се сп ...

                                               

Фармакоинформатика

Фармакоинформатика е научна дисциплина чија основна задача претставува складирање, евалуирање и дистрибуирање на информации за лековите, употребувајќи ги инструментите и методите на компјутерските и комуникациските технологии. Информациите за лек ...

                                               

Терел Хил

Терел Лесли Хил беше американски теориски физичар, физички хемичар и молекуларен биолог. Тој е познат по неговите бројни придонеси во статистичката механика, квантната механика, хемиската физика, физиката на кондензирана материја, теоретската мол ...

                                               

Кронквистов систем

Кронквистов систем - систем за таксономска класификација на цветните растенија. It was developed американскиот ботаничар Артур Кронквист во неговите дела "Обединет систем на класификација на цветните растенија" и "Еволуција и класификација н а цв ...

                                               

Излачување

Излачување - процес при кој се отстрануваат штетните или непотребни материи, наречени лачевини или екскрети надвор од организмот. Растенијата и животните се сосема различни во поглед на тоа како ги третираат екскретите и како ги излачуваат. Орган ...

                                               

Биотехнологија

Биотехнологијата - технологија заснована врз биологијата, особено кога се употребува во земјоделството, храната, науката и медицината. Конвенцијата за биолошки разлики на Обединетите Нации ја дефинира биотехнологијата како: Секоја технолошка апли ...

                                               

Вакцинација

Вакцинација претставува администрација на антигенски матријал со цел стимулирање на имуниот систем на личноста да развие адаптивен имунитет на патоген. Вакцините можат да го превенираат или ублажат морбидитетот од инфекција. Ефективноста на вакци ...

                                               

ДНК

Дезоксирибонуклеинска киселина - нуклеинска киселина застапена главно во јадрото на клетката, но ја има и во некои од органелите. Неа ја има во митохондриите и во хлоропластите, но не и слободна во цитоплазмата. Според полуконзервативниот модел н ...

                                               

ДНК-лигаза

Во молекуларна биологија, ДНК-лигазата е посебен тип на лигаза која може да се поврзе за две комплементарни ДНК низи кои се раскинати. Единечната раскината низа се фиксира со различен тип на ДНК-лигаза која ја користи комплементарната низа како ш ...

                                               

Институт за анимална биотехнологија

Институтот за анимална Биотехнологија е независен ентитет на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, има образовна и истражувачка улога. Во овој институт се наоѓа лабораторија за ГМО и генетско инженерство. Институтот организира диплом ...

                                               

Клонирање (појаснување)

Клонирањето претставува умножување што подразбира укинување на секаква поединечна различност. Во биологијата, клонирањето е процес на создавање група генетски идентични организми од една единка по бесполов пат. Клонирањето предизвикува делби на т ...

                                               

Матична клетка

Матичните клетки се клетки кои имаат способност за самореплицирање и даваат нови специјализирани клетки по пат на митоза. Матичните клетки можат да се најдат во различни стадиуми од феталниот развиток и се присутни во најразлични ткива од возрасн ...