Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158
                                               

Продажба на кредит

Продажба на кредит претставува финансиска операција со која банката продава делови од поединечен кредит што таа претходно го одобрила на некој клиент. Продажбата на кредитите е масовно присутна во меѓународното банкарство и неа најчесто ја практи ...

                                               

Процес на кредитирање

Процес на кредитирање ги опфаќа активностите кои ги извршуваат кредитните службеници и раководителите на различни нивоа во банките во врска со одобрувањето и извршувањето на кредитите.

                                               

Станбен кредит

Станбен кредит претставува кредит што е наменет за купување стан или куќа, купување куќа со земјиште, реновирање стан или куќа, градба, доградба и надградба на куќа итн. Исто така, банките одобруваат кредити и за рефинансирање на претходно земени ...

                                               

Даночен рај

Даночен рај или рај за даночни обврзници претставува земја или територија каде има ниски стапки на даноци или воопшто ги нема. Атрактивно е за некои поединци и корпоративни субјекти да се преселат во вакви локации со ниски даноци или пак нивоа со ...

                                               

Девизен курс

Девизен курс претставува непосреден сооднос меѓу вредноста на домашната валута и странските валути. Во поширока смисла, девизниот курс се однесува на вредносниот сооднос на домашната валута и валутата на која гласат краткорочните побарувања. След ...

                                               

Златен стандард

Златен стандард е монетарен режим или монетарен стандард во кој вредноста на домашната валута е утврдена во однос на вредноста на златото. Златниот стандард е форма на стоковиот или металистичкиот стандард.

                                               

Меѓународен платен промет

Меѓународен платен промет претставува збир на методи, инструменти и правила со кои се извршуваат плаќањата меѓу луѓето, претпријатијата, финансиските институции и други организации со седиште во различни држави.

                                               

Меѓународни текови на капитал

Меѓународните текови на капитал го претставуваат движењето на капиталот меѓу одделните земји. Покрај долгорочниот пораст на меѓународната трговија, една од најважните карактеристики на меѓународните економски односи е брзиот пораст на извозот и у ...

                                               

Реален девизен курс

Реалниот девизен курс го претставува номиналниот девизен курс коригиран за релативните цени меѓу странските и домашните производи. На тој начин, реалниот девизен курс го претставува девизниот курс изразен во производи.

                                               

Странски директни инвестиции

Странски директни иневстиции се форма на движење на капиталот од една во друга земја со која извозникот на капиталот се стекнува со учество од над 10% во сопственоста на странското претпријатие.

                                               

Акција (финансии)

Акцијата претставува хартија од вредност со која се стекнува сопственичко право врз идеален дел од компанијата, пропорционално на големината на учеството на таа акција во вкупниот акционерски капитал. Претпријатието што се создава врз основа на и ...

                                               

Дивиденда

Одлуката за исплата на дивидендата ја носи собранието на акционерското друштво, на предлог на одборот на директори, и тоа на истата седница на која се усвојува годишната сметка на друштвото. Меѓутоа, одлуката за распределба на дивидендата може да ...

                                               

Дивидендна политика

Дивидендната политика е дел од пошироката област на распределба на резултатите од работењето. Станува збор за политика на исплата на дивиденда, т.е. за збир од принципи и критериуми од кои се води претпријатието при утврдување на висината и начин ...

                                               

Секјуритизација

Секјуритизација претставува процес на земање некој неликвиден финансиски инструмент, каков што е, на пример, кредит за купување куќа, групирање на поголем број такви кредити и издавање ликвиден финансиски инструмент врз основа на тие кредити. Сек ...

                                               

Електронски пари

Електронските пари или дигитални пари претставуваат синоним за разнородна група електронски средства кои ги извршуваат традиционалните функции на парите, т.е. служат како средство за плаќање и како средство за чување на вредноста. Електронските п ...

                                               

Платен промет

Платен промет претставува збир на методи и инструменти преку кои се извршуваат плаќањата, односно преносот на паричните средства меѓу луѓето, претрпијатијата, државните органи и финансиските институции. Како носители на платниот промет се јавуваа ...

                                               

СВИФТ

СВИФТ претставува здружение за меѓународни, меѓубанкарски финансиски телекомуникации. Тоа е банкарска мрежа и софтвер за размена на пораки кој го употребуваат повеќе од 10.800 финансиски институции и корпорации во повеќе од 200 земји. SWIFT овозм ...

                                               

Трансакциска сметка

Трансакциска сметка или тековна сметка, односно депозитна сметка, претставува сметка во банка, која служи за евидентирање и извршување на сите трансакции на клиентот.

                                               

Бруто-домашен производ

Бруто-домашен производ - еден од основните показатели на големината и успехот на една економија. Бруто-домашниот производ е дефиниран како вкупната пазарна вредност на сите произведени финални добра и услуги во една земја во одреден период. Споре ...

                                               

Основен приход

Основен приход е предложен систем на социјална заштита кој периодично го обезбедува секој граѓанин со одредена сума пари, која му овозможува на примателот да учествува во општеството со човечко достоинство. Освен државјанството, основниот приход ...

                                               

Базел I

Базелската спогодба за капиталот или Базел I е меѓународна спогодба за единствени стандарди за потребното ниво на капитал на банките. Спогодбата била потпишана од страна на 12 индустриски земји во јули 1988 година, а со примена од 1993 година.

                                               

Базел II

Базел II или Нова базелска спогодба, е наследник на првата Базелска спогодба за капиталот. Taa e комплексна методологија за утврдување на адекватноста на капиталот, којашто во голема мера одговара и произлегува од тековните состојби на меѓународн ...

                                               

Базел III

Врз основа на договорот постигнат на состанокот на Управното тело на Базелскиот комитет, одржан на 6 септември 2009 година, во декември истата година, Базелскиот комитет објавил консултативен документ со наслов "Зајакнување на отпорноста на банка ...

                                               

Базелска спогодба

Базелската спогодба претставува меѓународна спогодба со која се воспоставени единствени стандарди за капиталот на банките. Базелската спогодба била потпишана од страна на 12 индустриски земји во јули 1988 година, а со примена од 1993 година, но п ...

                                               

Базелски комитет за банкарска супервизија

Базелскиот комитет за банкарска супервизија претставува меѓународен форум за дискусија помеѓу националните власти за следење и место за заемна размена на информации, вклучувајќи и размена на искуства за успешноста на методите и техниките за надзо ...

                                               

Гарантен фонд

Гарантен фонд се дефинира како јавна или приватна гарантна институција што врши организирано обезбедување и дистрибуција на кредитни гаранции за барателите на кредити кои не се во можност да понудат соодветен колатерал кај банките. Во литературат ...

                                               

КАМЕЛС рејтинг систем

КАМЕЛС е модел на оценување што го применуваат регулаторните органи во САД. Името на овој модел произлегува од почетните букви на шесте области од работењето на банките, што се предмет на оценување: L Liquidity - Ликвидност E Earnings - Заработка ...

                                               

Капитал од ниво 1

Капитал од ниво 1 или Основен капитал - основна мерка на банкарската цврстина од гледна точка на супервизорот. Капиталот од ниво 1 го сочинува основниот каптиал, во којшто спаѓаат обичните акции и обелоденетите резерви, но исто така може да вклуч ...

                                               

Капитал од ниво 2

Капитал од ниво 2 или Дополнителен капитал - дополнителна мерка на банкарската цврстина од гледна точна на супервизорот. Капиталот од ниво 2 го сочинуваат: необелоденетите резерви, ревалоризациските резерви, општите гаранции за покривање на загуб ...

                                               

Коефициент на адекватност на капиталот

Коефициент на адекватност на капиталот, познат и како Коефициент на капиталот во однос на средствата пондерирани според ризикот - коефициент на банкарскиот капитал во однос на неговата изложеност на ризик. Банкарските супервизори го користат коеф ...

                                               

Макропрудентна супервизија

Макропрудентна супервизија или макропрудентна регулација - пристап за финансиска супервизија којшто има за цел да се ублажи ризикот на финансискиот систем во целост, т.е. системскиот ризик. По финансиската криза од доцните 2000-ти, постои растечк ...

                                               

Осигурување на депозитите

Осигурување на депозитите претставува форма на регулација во областа на банкарството со која на штедачите им се обезбедува заштита на депозитите во случај на пропаѓање на некоја банка.

                                               

Регулација на банките

Регулација на банките - збир на прописи и мерки кои се однесуваат на основањето на банките, нивните активности и однесувањето на нивните органи на управување.

                                               

Супервизија

Супервизија претставува процес на следење на работењето на банките со цел да се обезбеди почитувањето на прописите, нивната финансиска стабилност и да се зачува стабилноста на финансискиот систем во целина. Банкарската супервизија се спроведува о ...

                                               

Агенција за кредитен рејтинг

Агенција за кредитен рејтинг е финансиска институција што се занимава со оценување на кредитната способност на должниците. Притоа, оцената што агенцијата им ја доделува на должниците и на финансиските инструменти се нарекува "кредитен рејтинг" и ...

                                               

Актива пондерирана според ризикот

Актива пондерирана според ризикот - банкарски средства или вонбилансни ставки пондерирани според ризикот. Овој вид на пресметка на вредноста на средствата се користи при пресметка на регулаторниот капитал или коефициентот на адекватност на капита ...

                                               

Анализа на јазот во банките

Статичката анализа на јазот - техника која ја мери изложеноста на каматниот ризик во банките и другите финансиски институции, набљудувано од аспект на ефектите на промените на каматните стапки врз нето-каматниот приход.

                                               

Валутен ризик

Валутниот ризик, познат и како девизен ризик, е ризик од непредвидлива промена на девизните курсеви помеѓу две валути. НБРМ го дефинира валутниот ризик како ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на ден ...

                                               

Валутен своп

Валутен своп претставува договор меѓу две страни за размена на паричните приливи, изразени во две валути. Притоа, размената на паричните приливи се изведува преку финансиски посредник, а оваа улога вообичаено им припаѓа на големите меѓународни ба ...

                                               

Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од неповолни идни движења на каматните стапки и со тоа и промена на вредноста на средствата кои носат каматни приноси, како што се банкарските заеми или обврзниците.

                                               

Кредитен дериват

Кредитни деривати претставуваат инструменти за заштита од кредитниот ризик. Тие спаѓаат во групата на финансиски деривати, т.е. нивната вредност е изведена од некој друг финансиски инструмент кој носи кредитен ризик. Овие инструменти немаат станд ...

                                               

Оперативен ризик

Оперативен ризик претставува ризик од загуба кој настанува како резултат на неадекватни или неуспешни внатрешни процеси, луѓе и системи или како резултат на надворешни настани. Оваа дефиниција го вклучува правниот ризик, но ги исклучува стратегис ...

                                               

Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик од загуба како последица на промената на цената на финансиските инструменти наменети за тргување. Пазарниот ризик настанува како резултат на промена на цените на: акциите, валутите, дериватите, берзанските стоки ...

                                               

Пристап на напредно мерење (Advanced measurement approach, AMA)

Пристап на напредно мерење претставува пристап кој се користи за управување со оперативниот ризик. Овој пристап и овозможува на банката формирање на сопствен интерен модел за утврдување на неочекуваните загуби. Како предуслов на формирањето на ов ...

                                               

Ризик

Ризик претставува можност за промена на нето-паричните приливи на претпријатието поради определени економски, технолошки и други настани. Зборот "ризик" доаѓа од францускиот збор risque и од италијанскиот збор risco, кои пак произлегуваат од лати ...

                                               

Ризик на земјата

Ризикот на земјата го претставува ризикот од загуба поради неповолни настани во земјата од која потекнува должникот. Овој ризик не ги вклучува комерцијалните ризици поврзани со работењето на должникот.

                                               

Ризик од интерна измама

Ризик од интерна измама е ризик од загуба поради злоупотреба на службената дејност или нечесно однесување на вработените во некоја организација. Интерната измама претставува една од седумте категории настани кои може да предизвикаат загуба од опе ...

                                               

Стандардизиран пристап во мерење на оперативниот ризик

Стандардизиран пристап за мерење на оперативен ризик претставува пристап за утврдување на потребниот капитал за покривање на загубите од оперативен ризик, пропишан со меѓународната и со националната регулатива.

                                               

Финансиски услуги

Финансиски услуги - економски услуги обезбедени од индустријата за финансии, кои опфаќаат широк спектар на деловни активности кои управуваат со пари, вклучувајќи кредитни унии, банки, компании со кредитни картички, осигурителни компании, сметково ...

                                               

Пирамидална измама

Пирамидална измама е манипулативна финансиска операција која им исплаќа на инвеститорите поврат во форма на дивиденда или на камата од нивните сопствени вложени средства, или од средствата вложени од следните инвеститори/штедачи, наместо од реале ...