Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145
                                               

Полените (Витолиште)

Полените - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од римското време. На јужните падини на Коваческа Тумба, оддалечена 2.5 км источно од селото, на една мала планинска површина се среќава многу голем број фрагмент ...

                                               

Полигон (Поешево)

Полигон - археолошко наоѓалиште во битолското село Поешево. Ноаѓалиштето претставува населба од неолитско време. На околу 800m југоисточно од селото е присутна уште една помала тумба која е делумно оштетена од каналот за наводнување, далноводите ...

                                               

Полица (Горно Лакочереј)

Полица - археолошко наоѓалиште во охридското село Горно Лакочереј. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. На 1 км северозападно од селото, на крајната тумба од месноста Ќерија, на зарамнето плато, порано обработувано а денес пошумено, се ...

                                               

Полицеј (Моштица)

Полицеј - археолошко наоѓалиште кај местото Моштица во општина Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На десниот брег на реката Моштеница, под маалото Село, на една пространа тераса се среќаваат многу фрагменти од ...

                                               

Полјани (Конско)

Полјани - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Конско. Претставува населба од доцна антика. На 2 км северно од селото, на пространа падина се среќаваат грамади од насобрани камења, а по површината има фрагменти од керамички садови, питоси и ...

                                               

Полошки манастир

Полошки манастир - манастир во југоисточниот дел на Македонија во близината на Кавадарци, на падините на планината Вишешница, на границата помеѓу областите Тиквеш и Мариово. Неговата положба некогаш била високо над левиот брег на реката Црна, од ...

                                               

Полчани (Речица)

Полчани - археолошко наоѓалиште во охридското село Речица. Наоѓалиштето претставува средновековна населба. Се наоѓа на околу 6 км западно од селото, на помала тумба обрасната со дабова шума. На површината се забележуваат остатоци од градби, однос ...

                                               

Попадица (Врбјани)

Попадица или Девет Слогови - археолошко наоѓалиште во прилепското село Врбјани. Претставува населба од бакарно време. Се наоѓа на 1.5 км северозападно од селото, источно од наоѓалиштето Чука и 1 км северозападно од патот Прилеп-Битола, каде се из ...

                                               

Попов Рид (Берово)

Попов Рид - градиште од доцноантичкото време. На северната периферија на Берово се издига низок рид кој има зарамнето плато со димензии од 270 x 150 метри. Видливи се остатоци од темелите на бедемот, а се среќава и множество фрагменти од керамичк ...

                                               

Попова Нива (Конско)

Попова Нива - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Конско. Претставува населба и некропола од доцна антика. На 1.5 км северозападно од селото, во нивата на Ј. Велов се среќаваат фрагменти од керамички садови и питоси, а покрај патот за Смрд ...

                                               

Попови Ливади (Сопот)

Попови Ливади или Стара Црква - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Сопот. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. На 800 м североисточно од селото, на зарамнетото плато се гледаат остатоци - темели од сакрален објек ...

                                               

Поројница (Драгожани)

Поројница - археолошко наоѓалиште во битолското село Драгожани. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 1 км западно од селото, на падините на ридот, каде се среќаваат доста фрагменти од керамички садови со сива и црвена фактура, п ...

                                               

Поточане (Градец)

Поточане - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Градец. Претставува средновековна населба. Се наоѓа помеѓу селата Градец и Сенокос, во реонот на планинскиот појас, каде се среќаваат грамади од градежен камен, покривни ќерамиди, како и оста ...

                                               

Прекиот Пат (Клиново)

Прекиот Пат - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Клиново. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 3 км југоисточно од утоката на реката Блашница во Црна Река, во непосредната близина на наоѓалиштето Градиштанска Црква има гр ...

                                               

Прекоп (Асамати)

Прекоп - археолошко наоѓалиште во преспанското село Асамати. Претставува населба од хеленистичко време. Се наоѓа на 2 км северно од селото и во правецот на селото Езерани, на самото езерско крајбрежје, каде на простор од 100 × 100 м по површината ...

                                               

Прелози (Воиславци)

Прелози - средновековна населба кај селото Воиславци во општина Радовиш. На 1 км западно од селото, на површина од 50 × 50 м се среќаваат фрагменти од керамички садови и питоси.

                                               

Пресек (Петрово)

Пресек - Марков Манастир - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Петрово. Претставува населба од доцна антика. На 2 км југозападно од селото, во нивата на Т. Танчев има грамади од градежен камен, а наместа се гледаат и темели од објекти. По ...

                                               

Претор (археолошко наоѓалиште)

Претор - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа источно од селото, на простор што се наоѓа до атарот на селото Курбиново, особено во имоти на месни жители, каде со ископувањата во 19 ...

                                               

Пречна (Долнени)

Пречна - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долнени. Наоѓалиштето поради неистраженост највеворајтно претставува населба, чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал де ...

                                               

Прибен (Трсино)

Прибен - археолошко наоѓалиште во виничкото село Трсино. Наоѓалиштето претставува доцноантичка населба. Во непосредната близина на Витински маала, оддалечени на 5 км од селото, на простор од 200 × 100 м се забележуваат остатоци од градежен матери ...

                                               

Прибовце (Лопате)

Се наоѓа помеѓу селата Лопате и Бедиње, на простор од околу 800 м должина. На северната страна е опкружен со коритото на Липковска Река, на јужната со питомите ридски височинки и железничката пруга Скопје-Белград, на останатите страни со последни ...

                                               

Присои (Големо Илино)

Присои - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Големо Илино. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на оддалеченост од околу 2 км североисточно од селото, каде на површина од 1 ха се среќаваат фрагменти од керамич ...

                                               

Присој (Будинарци)

Присој - населба од доцноантичкото време. На околу 10 километри од југозападната страна на селото и на околу 5 км северно од наоѓалиштето Селиште, по површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и множество градежен мат ...

                                               

Присој (Кутлешево)

Присој - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кутлешево. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 500 м југозападно од селото и исто толку западно од патот за селото Заполжани, каде по површината се среќаваат фрагменти од ке ...

                                               

Присој (Љубојно)

Присој - археолошко наоѓалиште во преспанското село Љубојно. Претставува населба од римско време. Се наоѓа во лозје на локален селанец,кое е на 1 км североисточно од селото, каде се откриени темели од објекти, суспензури од хипокауст, како и пове ...

                                               

Прој Роглес

Прој Роглес - археолошко наоѓалиште во тетовското село Рогле. Претставува населба од доцноантичкото време и старохристијанска базилика. Се наоѓа северно од селото, во приватна нива, каде на блага падина со зарамнето плато се среќаваат многубројни ...

                                               

Пртева Ливада (Витолиште)

Пртева Ливада - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа на 1.2 км југоисточно од селото, во долината на реката Сидорка, и на околу 400-500 м североисточно од наоѓалиштето Бојков Д ...

                                               

Пуста Црква (Сенокос)

Пуста Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Сенокос. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 250 метри југозападно од селската црква "Св. Атанасиј", каде се наоѓаат остатоци од античка градба, и тоа кршен камен, варов м ...

                                               

Путарница (Никуштак)

Путарница - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуштак. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Во непосредната близина на селото, помеѓу реките Путарница и Воденичарска, на една стрмна височинка се пронајдени многубројни фрагм ...

                                               

Рабуш (Двориште)

Рабуш - населба од доцноантичкото време. На 300 м оддалеченост од Градиште II, при обработувањето на земјата се откриени остатоци од постари објекти, а по површината се гледаат фрагменти од покривни ќерамиди и друг градежен материјал.

                                               

Раечки Рид (Кочани)

Раечки Рид - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува населба од Доцна антика. На околу 1 км југоисточно од градот, до просторот предвиден за новите градски гробишта, во нивите на Пено Ристов и Ило Електричарот и во соседните ниви, на ...

                                               

Рајници (Орах)

Рајници - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Орах. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На 250 м јужно од наоѓалиштето Грамади се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Рајчинец (Курбиново)

Рајчинец - археолошко наоѓалиште во преспанското село Курбиново. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото, каде на мала зарамнета површина се наоѓаат грамади од кршен камен, а наместа се среќаваат и фрагменти ...

                                               

Ракински Дол (Ново Село)

Ракински Дол - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Ново Село. Претставува населба и некропола од средниот век. Се наоѓа во приватна нива, која е на 1 км источно од селото, каде се откриени ѕидови од објекти и повеќе гробови градени од к ...

                                               

Ракишин Пат (Воиславци)

Ракишин Пат - средновековна населба кај селото Воиславци во општина Радовиш. На 2 км северозападно од селото, по површината на обработливата земја се забележуваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Рамниште (Долани)

Кутлевец - археолошко наоѓалиште во штипското село Долани. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. На околу 100 м јужно од селото, на една мала височинка со зарамнето плато, кое зафаќа 1.5 хектар, се среќаваат делови од керамички садо ...

                                               

Рамниште (Катланово)

Рамниште - археолошко наоѓалиште во скопското Катланово, во истоимената општина. Наоѓалиштето претставува населба од римско време На 500 м западно од селото, во близината на современите гробишта се среќаваат фрагменти од керамички садови, покривн ...

                                               

Рамниште (Пухче)

Рамниште - археолошко наоѓалиште во местото Пухче општина Штип. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика. На 1 км источно од селото, на блага падина под гребенот на Серта, со површина од околу 2 хектара, се забележува големо количество ...

                                               

Рамно (Кравари)

Рамно - археолошко наоѓалиште во битолското село Кравари. Претставува населба од неолитско време. Во текот на рекогносцирањата пронајдено е уште едно ново наоѓалиште кое е целосно израмнето со земјоделските активности и за кое не може да се потвр ...

                                               

Раново Село (Делчево)

Раново Село - археолошко наоѓалиште во околината на Делчево. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Се наоѓа на 5 км западно од градот, во нивата на С. Трајковски, како и во соседните ниви. По површината има многу парчиња од покривни ќ ...

                                               

Расница (Корошишта)

Расница - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Корошишта. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа јужно од наоѓалиштата Чифлик и Латинска црква. По површината на нивите се пронајдени фрагменти од керамички садови и питос ...

                                               

Рача (Велестово)

Рача - археолошко наоѓалиште во охридското село Велестово. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време и средновековна некропола. Се наоѓа на 2 км југоисточно од Охрид, лево од патот за Св. Наум, во долината што се протега на исток, ...

                                               

Редеш (Мешеишта)

Редеш - археолошко наоѓалиште во селото Мешеишта во областа Дебрца. Наоѓалиштето претставува доцноантичка населба. На околу 1.2 км јужно од селото со земјоделските работи селаните откриле повеќе питоси. По површината се среќаваат фрагменти од кер ...

                                               

Рековчанска Тумба

Рековчанска Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 200 м јужно од Тумба I и на околу 100 м југозападно од Роњевска Тумба. Има неправилна кружна основа со пречник од 80 × ...

                                               

Рид (Бучин)

Рид - археолошко наоѓалиште во крушевското село Бучин. Претставува населба од хеленистичко време. Се наоѓа на 1 км јужно од селото, на долга падина, каде се гледаат темели од градби и градежен материјал, како и многубројни фрагменти од керамички ...

                                               

Ридот (Белица)

Ридот - археолошко наоѓалиште во поречкото село Белица. Претставува населба од хеленистичкото и римското време, старохристијанска црква и некропола. Се наоѓа на северната периферија на селото, на високо плато оградено со ридови, на простор од око ...

                                               

Ритче (Дедебалци)

Ритче - археолошко наоѓалиште во битолското село Дедебалци. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км југоисточно од селото, на падините на Селечка Планина обраснати со трева. На површината има фрагменти од керамички садови и ...

                                               

Роњевска Тумба

Роњевска Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Могила. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 200 м североисточно од Тумба I и претставува необработен простор опкружен со новоизградени куќи. Северниот крај на тумбата ...

                                               

Руг Баир (Горобинци)

Руг Баир - населба од неолитското време. Се наоѓа на околу 2 км јужно од селото меѓу полските патчиња од Горобинци кон селата Иванковци и Ѓуземелци, на еден од гребените на ѓуришкиот масив што се спушта во благ пад кон полето,достигнувајќи на ист ...

                                               

Рудина (Бистренци)

Рудина - археолошко наоѓалиште во Бистренци општина Демир Капија. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од римско време. На 500 м северозападно од селото, на плато со издолжена форма се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и гра ...