Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14
                                               

Бинарен код

Бинарниот код е систем на претставување на текст или наредби на обработувачот со користење на две цифри од бинарниот броен систем: "0" и "1". На пример, бинарна низа од осум цифри може да претставува било која од 256-те можни вредности и може да ...

                                               

Сметачки вирус

Сметачките вируси се штетни и непожелни програми кои без знаење и желба на корисникот "влегуваат" во неговиот сметач. Специфично за секој вирус е тоа што вирусот мора да има свој домаќин во кој е вметнат. По активирањето на домаќинот вирусот се а ...

                                               

Внатрешно памтење

Кај сметачите, податоците се претставуваат во бинарен облик, односно со цифрите на бинарниот систем 0 и 1 што се нарекуваат битови. За полесна работа со податоците се користат групи од битови. Група од 8 бита се нарекува бајт и се означува со B, ...

                                               

Дигитален јаз

Дигитален јаз како израз за првпат е употребен од страна на д-р Сајмон Мурс во интервју за Дигитална инклузија. Дигиталниот јаз ја опишува социо-економската раслоеност на општеството во врска со пристапот до компјутерите и интернетот. Терминот ис ...

                                               

Зет-Икс Спектрум

Синклер Зет-Икс Спектрум - 8-битен домашен сметач произведен во Обединетото Кралство од 1982 од Sinclair Research Ltd. Името на машината требало да потенцира дека работи со екран во боја, за разлика од својот претходник, Зет-Икс 81. Спектрум бил ...

                                               

Историја на сметачите

На древните цивилизации, броеви им биле неопходни во земјоделието, сточарството, градежништвото, а подоцна во трговијата и астрономијата.Неолитскиот човек, за да си помогне во собирањето и одземањето, за помали количества ги користел сопствените ...

                                               

Калкулатор

Калкулатор или дигитрон – мал, преносен, електронски уред наменет за извршување пресметки, од едноставни аритметички, до комплексни математички пресметки. Првиот полуспроводнички електронски калкулатор бил конструиран во шеесеттите години на двае ...

                                               

Логаритмар

Логаритмар или шибер – направа за сметање со логаритми која може да извршува различни основни операции на сметање, освен собирање и вадење. Замислата за конструкција на логаритмар се појавува во 1620 година Англичанецот Едмунд Гантер. Логаритмар ...

                                               

Локална мрежа

Компјутерите поврзани мегусебно во мрежа преку свич оформуваат локална мрежа односно LAN. Во таа локална мрежа сите компјутери кои се поврзани можат да разменуваат податоци го големи брзини како 100 мега бити во секунда па сè до 1 гига бити во се ...

                                               

Матична плоча

Матичната плоча која уште се нарекува и системска плоча е прицврстена на долната страна кај хоризонталните куќишта или на една од вертикалните страни кај вертикалните куќишта. На неа се наоѓаат разни чипови во кои се сместени обработувачот, рам м ...

                                               

Машинска опрема

Машинската опрема на сметачот или хардвер и нејзината поставеност зависи од намената на личниот сметач и од задачите кои треба да ги извршува. Машинската опрема всушност го претставува физичкиот дел од сметачкиот систем т.е., електричните и елект ...

                                               

Модемџии

Модемџии е назив за луѓето кои меѓу првите во Македонија се занимавале со електронски комуникации со помош на компјутер и модем, особено преку неколкуте локални ББС-и, како Извор, ИнФорма ЕИС, Санлајн и други. Поврзувањето на интернет во Македони ...

                                               

Мрежен опслужувач

Мрежен опслужувач значи: Сметач кој е одговорен да ги прифаќа HTTP-барањата од клиентите, познати како прелистувачи, и да дава HTTP одговори на овие барања кои може да бидат проследени и со дополнителни податоци, кои најчесто се мрежни места во о ...

                                               

Мрежно место

Мрежно место - документ во кој се содржат информации погодни за прелистување со помош на прелистувач. Овој документ најчесто е во HTML или XHTML формат и во себе содржи хиперврски до други документи. Мрежните места можат да бидат поставени локалн ...

                                               

Мултиплексер

Мултиплексер - во електрониката уред којшто како влез прима повеќе аналогни или дигитални сигнали, а како излез дава еден единствен сигнал. Мултиплексер со 2 n влеза има ⌈n⌉ линии од кои избира која линија да ја испрати на излез. Мултиплексерот г ...

                                               

Надворешно памтење

Со цел да се зачуваат податоците откако личниот сметач р ќе се исклучи од напојување, се користат надворешни памтења на кои се запишуваат во логички целини наречени датотеки. Секоја податотека има единствено име. Податотеките можат да се запишува ...

                                               

Наредба (информатика)

Наредба - заповед во информатиката што се задава на програм во својство на некаков толкувач, со цел да изврши дадена задача. Најчесто наредбата се задава во некој вид на посредник со наредбен ред како лушпа. Поимот "наредба" се користи поконкрето ...

                                               

Податочен грозд

Податочен грозд е компјутерски поим кој означува еден или повеќе сектори на флопи или на тврд диск што оперативниот систем или диск-контролорот ги третира како една целина. При запишување на податотека на диск оперативниот систем, го дели на блок ...

                                               

Програмска опрема

Програмска опрема или софтвер, односно програмски потсистем на сметачки систем, е составен од системски, услужни или апликативни програми со инструкции за извршување на одредени задачи изразени на јазик разбирлив за сметачот. Поимот софвер за прв ...

                                               

Семрежна пристапност

Интернет-пристапност е практика преку која се овозможува мрежните места да бидат достапни за луѓето кои користат широк опсег на софтверски продукти и уреди-кориснички агенти, не само стандардни прелистувачи. Ова е особено важно за луѓето со хенди ...

                                               

Сигнал (информатика)

Сигнал е лимитирана форма на интер-процесна комуникација користена во Unix, Unix-like, и други POSIX-компактибилни ОС-и. Всушност претставува асинхрона нотификација испратена кон процес со цел да нотифицира дека се има случено дејствие. Кога сигн ...

                                               

Сметачко памтење

Основната организација на RAM мемориската единица е приказана на сликата. Адресата преземена од обработувачот се сместува во меморискиот адресен регистар MAR, без разлика дали се побарува операција на читање или запис. Потоа адресниот декодер ја ...

                                               

Стратегии за справување со застој

Во компјутерските науки, постојат повеќе стратегии за справување со застој. Тие може да се групираат во 4 категории. Занемарување на проблемот целосно Игнорирање Динамично избегнување Спречување Откривање детекција и опоравување

                                               

Тјурингова машина

Тјуринговите машини се апстрактни машини кои покрај нивната едноставност можат да бидат приспособени да ја симулираат логичката улога на секој можен компјутер. Тјуринговите машини се опишани во 1936 од страна на Алан Тјуринг. Иако биле наменети з ...

                                               

Формален јазик

Во математиката, логиката и информатиката, формален јазик е јазик кој е дефиниран по прецизни математички формули. Формалниот јазик L е карактеризиран како множество од F конечен број на елементи изградени од множество на симболи A. Математички, ...

                                               

C++ класи

C++програмскиот јазик им дозволува на програмерите да дефинираат специфични типови на податоци преку употребата на класи. Овие типови на податоци се познати како објекти и можат да содржат променливи, константи, функции и преоптоварени оператори ...

                                               

Fiber Distributed Data Interface

Fiber Distributed Data Interface обезбедува 100 Mbit/s оптички стандард за пренос на податоци во Локална мрежа која може да се прошири во опсег до 200 километри. Иако FDDI логичката топологија е прстенеста мрежа, таа не го користи IEEE 802.5 прст ...

                                               

HTTP 404

Грешката 404 во HTTP протоколот е страница која ви кажува дека страницата што ја барате не е пронајдена. Често се користи на сите страници, како и Википедија. 404 грешките не треба да се мешаат со грешките како што се "опслужувачот не е пронајден ...

                                               

Java (програмски јазик)

Оваа страница се однесува на програмскиот јазик Java. За друго значење, погл. Јава. Java - програмски јазик којшто се појавува во средината на 1990-тите, а е развиен од американското претпријатие Sun Microsystems. Овој програмски јазик е сè позас ...

                                               

JavaScript

JavaScript - производ на Netscape, и претставува скриптен јазик кој е објектно ориентиран, со можност да се извршува на повеќе хардверски и софтверски платформи. JavaScript е мал и едноставен јазик, кој се користи во комбинација со други продукти ...

                                               

Magma CMS

Magma CMS - систем за управување со содржини за објавување на содржина на веб и интернет. Напишан е во програмски јазик PHP во техника на објектно-ориентирано програмирање со повеќеслојна архитектура на вгнездените модули. Содржи многу додатоци к ...

                                               

RAM меморија

RAM меморијата, внатрешна меморија на сметачот, која се губи кога ќе се исклучи сметачот, а во меѓувреме, сите операции кои се одвиваат со меморијата се одвиваат во неа. Сите програми кои се стартуваат мора да се вчитаат во RAM меморијата, а ако ...

                                               

ROM меморија

ROM меморијата, е компјутерска меморија од која може само да се чита. Основна карактеристика на оваа меморија е дека таа не ги губи податоците и по исклучувањето на компјутерот, а невозможноста за изменување е последица на технички ограничувања и ...

                                               

Specman

Specman е АЕД алатка, која се користи за афтоматизирање на потврда на машинска опрема. е специјализирана средина за работење со, составување и отстранување грешки на јазикот за потврда на машинска опрема e. Specman е изворно дело на Verisity, мла ...

                                               

Дневни светла

Дневни светла – делови на моторни возила на предниот дел на возилото кои емитуваат бела светлина и автоматски се палат при вклучување во работа на возилото за да се зголеми забележливоста на возилото. Од 7 февруари 2011 година се задолжителни за ...

                                               

Долги светла

Долги светла – делови од возила кои се користат за осветлување и им овозможуваат на возилата да се движат ноќе или во случај на слаба видливост. Овие делови овозможуваат да се осветли патот пред возилото колку што е можно подалеку. Тие се комплем ...

                                               

Зона од 30 км/ч

Зоните од 30 км/ч и 20 милји/ч се форми за управување со брзината на возење во одредени области од урбаните патишта. Во некои јурисдикции, се користат како алтернатива на вообичаеното ограничување на брзината. Максимално дозволената брзина на дви ...

                                               

Караван (патување)

Караван е група луѓе кои патуваат заедно, најчесто заради трговија. Најчесто, караваните биле застапени во пустинските области и по должината на Патот на свилата, кога патувањето во група се вршело заради заштита од грабежи, како и поради искорис ...

                                               

Парен котел

Идејата на ширењето на водената пареа одамна е позната. Уште во први век во времето на Херон од Александрија е објаснет принципот на метална топка наполнета со вода и загревана на оган со два млазника во спротивна насока. Загреаната вода создава ...

                                               

Парна машина

Првата права парна машина која работела во пракса ја конструирал Томас Њукомен во 1712 наречена "огнена пумпа" која со помош на атмосферскиот притисок го спушта вертикалниот клип и потоа ја сиса водата од рудникот во западен Мидланд во Англија це ...

                                               

Пат

Патот е препознатлива маршрута, правец или патека помеѓу две или повеќе места. Патиштата обично се рамни, поплочени или поинаку припремени за да овозможат лесно патување, иако не мора да значи дека се токму од таков тип. Историски гледано, многу ...

                                               

Пешак

Пешак – лице кое учествува во сообраќајот, а не управува со возило, ниту се превезува во возило или на возило, лице кое со сопствена сила турка или влече рачна количка, запрежно возило или моторно возило, детско превозно средство, велосипед, мопе ...

                                               

ПТТ

ПТТ – јавен сервис за комуникациски услуги. Во текот на дваесеттиот век бил вообичаен назив за монополистичките претпријатија кои би обезбедувале наведените услуги. Со развојот на технологијата, поштата која како претпријатие вршело пренос на пор ...

                                               

Светилник

Првите светилници ги изградиле Египќаните и меѓу нив е прочуениот Фарос во Александрија, на устието на реката Нил. Овој светилник спаѓа меѓу Седумте светски чуда на античкиот свет. Во Америка, првиот светилник е подигнат во 1716 година, а светлин ...

                                               

Соборени светла

Соборени светла или средни светла – делови од возилата кои служат за осветлување и се користат за осветлување на патот ноќе или во услови на намалена видливост. Истите служат и возилата да бидат лесно забележливи од другите учесници во сообраќајот.

                                               

Видео

Видео или видеотехника е заеднички назив за низа технички постапки со кои се остварува снимање, запис, обработка, пренос и прикажување на подвижни слики што се гледаат на телевизискиот или компјутерскиот монитор. Поимот видео се користи во сложен ...

                                               

Господар-роб (технологија)

Master/slave е модел на комуникација каде една машинска опрема или процес има унидиректна/еднонасочна контрола над една или повеќе машински опреми. Веќе кога master/slave релацијата помеѓу машинските опреми е воспоставена, контролата е секогаш во ...

                                               

ГПС

Глобален систем за позиционирање или ГПС е единствениот целосно функционален глобален навигациски сателитски систем. Користејќи група од најмалку 24 сателити што пренесуваат прецизни микробранови сигнали, системот овозможува GPS приемниците да ја ...

                                               

Дигитален фотоапарат

Дигитални фото-апарати, или дигитални камери Денеска, најпродавани фото-апарати, всушност, се дигиталните фото-апарати и тие наидоа на широка употреба помеѓу поголем број на луѓе и примена во сите сфери на животот и како такви, вградени се во мно ...

                                               

Емоџи

Емоџи се идеограми и смешковци кои се користат во електронски пораки и на мрежни места. Примери за емоџи се, и. Тие постојат во различни жанрови, на пр.: изрази на лице, често користени предмети, места, климатски појави и животни. Слични се на ем ...