Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135
                                               

Вртко Ливада (Витолиште)

Вртко Ливада - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од доцноантичкото време. На 3 км од југоисточната страна на селото, на десниот тек на реката Сидорка има блага падина на која се среќаваа фрагменти од керамич ...

                                               

Врчва (Долни Балван)

Врчва - археолошко наоѓалиште во штипското село Долни Балван, Општина Карбинци. Претставува населба од доцноантичко време. Во подножјето на северниот крај на сртот Ежов Рид, од неговата источна страна има простор од околу 5-6 хектара, малку поткр ...

                                               

Врчва (Крклино)

Врчва - археолошко наоѓалиште во битолското село Крклино. Претставува населба од среден век. Се наоѓа кај селската трафостаница, на неговата југоисточна периферија. Според искази на месен жител, тој при обработувањето на земјата открил питоси, ра ...

                                               

Вршник (Драгобраште)

Вршник - археолошко наоѓалиште во виничкото село Драгобраште - населба од доцноантичко време. На десниот брег на Пекљанска Река, десно од патот за Драгобраште и Пекљани на малата височинка се среќаваат фрагменти од ќерамички садови и покривни ќер ...

                                               

Вршник (Манастирец)

Вршник - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Манастирец. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. Во лозјата на двајца жители, што се наоѓаат на левата страна од патот за Кавадарци, на 2 км источно од селото, се среќаваат ...

                                               

Вршник (Таринци)

Вршник - археолошко наоѓалиште во штипското село Таринци. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 800 м североисточно од селото, во некогаш-ното лозје на ЗИК "Црвена ѕвезда", погон Таринци, што лежи во непосредната ...

                                               

Вукосија (Пезово)

Вукосија - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пезово. Претставува населба од бронзеното, раножелезното, хеленистичкото и доцноантичкото време.

                                               

Вучеви Ливади (Сарчиево)

Вучеви Ливади - археолошко наоѓалиште во штипското село Сарчиево. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа на 2 км југозападно од селото и 1 км десно од патот Штип-Велес, на блага падина во подножјето на Ежов Рид. На пов ...

                                               

Габер (Црквино)

Габер - археолошко наоѓалиште во велешкото село Црквино. Наоѓалиштето претставува римска населба. На 2 км југоисточно од селото, на зарамнето плато со ширина од 80 метри и должина од околу 300 метри се среќаваат фрагменти од керамички садови, пит ...

                                               

Гавалиница (Кавадарци)

Гавалиница - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува некропола од римско време На источниот раб на градот се откриени гробови градени од камени плочи - тип циста, и гробови "на две води" од тегули. Исто така е откриена и стела со грчки на ...

                                               

Гајтаница (Ношпал)

Гајтаница попозната како Тумба Гајтаница - археолошко наоѓалиште во битолското село Ношпал. Претставува населба од неолитско и доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1 км од селото, на мала височинка - тумба која е оштетена од интензивното обработ ...

                                               

Гаскарник (Сарај)

Гаскарник - археолошко наоѓалиште во Сарај, Општина Босилово. Претставува населба од доцноантичко време. На 300 м јужно од селото се откопани три питоса.

                                               

Герамидница (Долно Дупени)

Герамидница - археолошко наоѓалиште во преспанското село Долно Дупени. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 500 м јужно од селото, од десната страна на патот што води кон грчката граница, каде по површината се среќаваат фрагмент ...

                                               

Герамидница (Корошишта)

Герамидница - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Корошишта. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на граничниот предел кон селото Џепин, западно од џамијата во Џепин. На простор од околу 100 × 50 м се пронајдени фраг ...

                                               

Герамидница (Трновци)

Герамидница - археолошко наоѓалиште во битолското село Трновци. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на источната периферија на селото, каде по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови и покривни ќерамиди.

                                               

Глава (Никуљане)

Глава - Извор - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуљане. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. Во дворот на Д. Цветанов, како и во околните бавчи, кои се во непосредната близина на чешмата, се среќаваат фрагменти од керамичк ...

                                               

Главата (Петрово)

Главата - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Петрово. Претставува населба од доцна антика. На 500 м од селото, на левиот брег на Петрушка Река, во нивата на Илија Стојановски, на флувијална тераса што зафаќа површина од 250 × 150 м се гле ...

                                               

Главино Село (Лазарополе)

Главино Село - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Лазарополе. Претставува средновековна населба и некропола. Се наоѓа на околу 4 км северозападно од селото, каде се наоѓаат темели од објекти и грамади од кршен камен, покривни ќерамиди и ...

                                               

Главовец (Тркање)

Главовец - археолошко наоѓалиште крај селото Тркање. Претставува населба од неолитско време. На источниот раб на селото, на зарамнето плато, во селските ниви се среќаваат многу фрагменти од керамикакерамички садови, претежно во сива боја.

                                               

Гладница (Велмеј)

Гладница - археолошко наоѓалиште во охридското село Велмеј, Општина Дебрца. Претставува населба од доцноантичко време. На околу 2 км источно од селото, лево од патот за селото Брежани, по површината на самиот Гладнички трап се среќаваат камења ко ...

                                               

Глаица (Форино)

Глаица - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Форино. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 2 км северозападно од селото, на десниот брег на Вардар, на површина од околу 150 × 100 м, каде се среќаваат фрагменти од керамичк ...

                                               

Глаучица (Липково)

Глаучица - археолошко наоѓалиште во кумановското село Липково, Општина Липково. Претставува населба од железното и раноантичкото време. Лежи на 1.5 км северозападно од селото, на јужниот крај на еден планински гребен што се издига над левиот брег ...

                                               

Глос (Грчиште)

Глос - археолошко наоѓалиште во валандовското село Грчиште. Претставува населба и некропола од железно време. Се наоѓа на 4.5 км јужно од селото, на левиот брег на Вардар, каде на мала височинка обрасната со вегетација има остатоци од ѕидови. По ...

                                               

Говедарски Пат (Црвулево)

Говедарски Пат - археолошко наоѓалиште во селото Црвулево општина Карбинци. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцна антика. На 400 м североисточно од селото, од десната страна на Руљачка Река има зарамнета тераса. Во нивата на Ц. Ка ...

                                               

Голем Град (Коњско)

Ова е статија за археолошкото наоѓалиште. За самиот остров видете Голем Град Голем Град - археолошко наоѓалиште на островот Голем Град во Преспанското Езеро. Претставува населба од неолитско, хеленистичко и римско време, црква и некропола од римс ...

                                               

Голема Нива (Лесковица)

Голема Нива - археолошко наоѓалиште во местото Лесковица општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 2.5 км источно од селото има зарамнета падина што се спушта кон коритото на реката Лакавица. Во нивите на Д. Стојанов, П. ...

                                               

Голема Пеш

Голема Пеш во литературата и како Голема Пешт е археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува населба од палеолитот. Местоположбата на пештерата овозможува многу добра прегледност на околината, а особено кон долината на некогашната р ...

                                               

Голема Страна (Долни Дисан)

Голема Страна - археолошко наоѓалиште во околината на село Долни Дисан. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На 2.5 км јужно и југоисточно од селото помеѓу Влашки и Прждевски Дол, во должина од речиси 1 км се простираат низи ...

                                               

Голема Тумба (Добромири)

Голема Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Добромири. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на 1.5 км северно од селото, во непосредната близина на старото корито на Црна Река, каде од неговата лева страна се издига тумба ...

                                               

Голема Тумба (Логоварди)

Голема Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Логоварди. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на источниот крај на селото, помеѓу улиците "Стив Наумов" и "Кајмакчаланска", каде со изградбата на селскиот пат тумбата е оштетена ...

                                               

Голема Тумба (Трн)

Голема Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Трн. Претставува населба од неолитско време.Се наоѓа на околу 800 м северозападно од селото, во блокот на ЗИК "Пелагонија". Има правилна кружна основа со пречник од околу 200 м и височина до ...

                                               

Големо Градиште

Големо Градиште - утврдена населба од доцноантичкото време и средниот век. Поради бројните остатоци од големи и значајни објекти на значително големо подрачје, археолозите и историчарите претпоставуваат дека на ова место се наоѓал древниот град Т ...

                                               

Големо Мраморани (археолошко наоѓалиште)

Големо Мраморани - археолошко наоѓалиште во прилепското историско село Големо Мраморани. Претставува населба од бронзено време. Се наоѓа на неколку стотици метри западно од наоѓалиштето Стара Црква, каде околу една огромна карпа со неправилна топ ...

                                               

Голи Рид (Смоквица)

Голи Рид - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува доцноантичка населба. На 1 км јужно од селото, во нивата на еден жител се среќаваат делови од керамички садови и градежен материјал: камен, тегули, имбрекси.

                                               

Голо Брдо (Тромеѓа)

Црно Поле - археолошко наоѓалиште во кумановското село Тромеѓа. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. На околу 2 км западно од селото, во нивите на Ј. Пантиќ и Љ. Јамчиќ се гледаат грамади од градежен камен и фрагменти од средновековна ...

                                               

Горе Река (Витолиште)

Горе Река – Пртева Ливада - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од римското време. На 2 км источно од селото по површната се среќава множество од керамички садови, питоси и градежен материјал. Според Трајко Ши ...

                                               

Горица (Велмеј)

Горица - археолошко наоѓалиште во охридското село Велмеј, Општина Дебрца. Претставува населба од развиениот среден век. Се наоѓа на околу 2 км западно од селото, на потегот меѓу Грко Поле и Велмеј. Ова е всушност најсеверната од трите "горици" - ...

                                               

Горица (Виница)

Горица - населба од доцноантичко време и старохристијанска базилика. На 1.5 километри северозападно од градот Виница, на една тераса што благо се спушта кон левиот брег на Брегалница, со простор од околу 1 хектар, се среќаваат фрагменти од керами ...

                                               

Горица (Горно Лакочереј)

Горица - археолошко наоѓалиште во охридското село Горно Лакочереј. Наоѓалиштето претставува некропола и населба од римско време. На тумбата што се спушта кон полето, оддалечена 500 м североисточно од селото, по површината на нивите се среќаваат ф ...

                                               

Горица (Кочани)

Горица - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува населба од железно време и римско време. Се простира на јужната и северната падина од ридот што се издига на јужната периферија на градот, во зоната на градските гробишта. Во 1982 годин ...

                                               

Горица (Лескоец)

Горица - археолошко наоѓалиште во охридското село Лескоец. Наоѓалиштето претставува населба од неолитот, бронзеното и доцноантичкото време и средновековна некропола. На околу 5 км североисточно од Охрид, од десната страна на патот за Ресен има ма ...

                                               

Горици (Подмочани)

Горици - археолошко наоѓалиште во преспанското село Подмочани. Претставува населба од римско време. Се наоѓа северно од селото, на две височинки што доминираат над околниот терен, каде се среќаваат остатоци од населба, поточно, фрагменти од керам ...

                                               

Горна Корија (Вранче)

Горна Корија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Вранче. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на 800 м северозападно од селото и 400 м лево од патот за Бело Поле, каде на една поголема површина се среќаваат фраг ...

                                               

Горна Маала (Козјак)

Горна Маала - археолошко наоѓалиште во преспанското село Козјак. Претставува населба и некропола од римско време и среден век. Се наоѓа на околу 1 км источно од селото и 1 км јужно од месноста Макази - каде на голема површина, што зафаќа простор ...

                                               

Горна Црква (Вардино)

Горна Црква - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Вардино. Претставува населба, црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на 500 м источно од селото, на падините на селскиот рид. Видливи се остатоци од срушена црква околу која има гро ...

                                               

Горна Црква (Дебреште)

Горна Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дебреште. Претставува населба од доцноантичко време и црква од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 400 м западно од селото, каде на поголема површина во подножјето на Лениште има фраг ...

                                               

Горни Ливади (Ношпал)

Горни Ливади - археолошко наоѓалиште во битолското село Ношпал. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 500 м северозападно од селото, на блага височинка - тумба која е оштетена од интензивното обработување на земјата, каде п ...

                                               

Горни Лозја (Бешиште)

Горни Лозја - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бешиште. Претставува населба од римско време. Се на 3 км југозападно од селото, од двете страни на патот за селото Зовиќ, во ливада на месен жител, каде биле откопани 8 питоси. До северозапа ...

                                               

Горно Градиште (Долно Гратче)

Горно Градиште - археолошко наоѓалиште во кочанското село Долно Гратче. Претставува населба од доцноантичко време. На 1 км источно од наоѓалиштето Долно Градиште, на левата страна од утоката на Голема Река во езерото Гратче се издига голем рид со ...

                                               

Горно Маало (Будаково)

Горно Маало - археолошко наоѓалиште во битолското село Будаково. Претставува населба од римско време и среден век. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото, каде според искази на месните жители тука се наоѓало старото село. На ова место по површи ...