Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Општествена подвижност

Општествената подвижност е степенот до кој се менува статусот на семејството на кое било лице или група во текот на животот преку системот на општествена хиерархија или општествена стратификација. Општествената подвижност исто така е и нивото кое ...

                                               

Полигамија

Полигамија е брачна врска од една личност со повеќе сопрузи или сопруги. Постојат три специфични видови на полигамија: полиандрија и полигинија, и групен брак. Спротивноста на полигамија е моногамија. Полигинија е најчестиот вид на полигамија. Во ...

                                               

Општествен поредок

Општествениот поредок е концепт кој се користи во социологијата, историјата и други општествени науки. Се однесува на група општествени структури, општествените установи и општествените практики кои разменуваат, одржуваат и спроведуваат" нормални ...

                                               

Работничко самоуправување

Работничко самоуправување бил систем на управување со претпријатијата и другите установи во ФНРЈ од страна на самите вработени. Во комунистичките економии управувањето и планирањето на економијата не се одвивало според пазарни услови и со потполн ...

                                               

Репродукција

За биолошка репрoдукција, видете размножување Репродукција e од латински re + pro + ductus. Pro+Duct - прозивод, направа Pro - за или кон, накај, насочено кон. Pro+Ductia - прави производи, произведува Ductus или duct - води, водство, вод. Re+Pro ...

                                               

Федерација

Федерација лат. foedus = собир е државна заедница која се состои од одреден број делумно самоуправни држави или региони обединети во централна "федерална" влада. Во федерацијата статусот и нивото на самоуправа на државите-членки се вообичаено заг ...

                                               

Англосфера

Англосфера e неологизам и поим кој ги означува државите во светот во кои се зборува англискиот јазик како мајчин, службен или втор јазик како резултат на нивното културно-историското наследство од колонизација од англо-саксонско население во рамк ...

                                               

Говорништво

Говорништво или ораторство - говорење пред група луѓе на подреден, умислен начин кој има за цел да ги информира, влијае врз, или да ги забавува слушателите. Како и кај било кој начин на општење, говорништвото се состои од пет најважни елементи "к ...

                                               

Државник

Државник е политичар или друг државен деец со долга и ценета кариера во внатрешната и надворешната политика на една земја. Државништвото како поим исто така означува и квалитет на раководство и водство, кое органски ги обединува луѓето, а означув ...

                                               

Колонијализам

Колонијализмот е воспоставување, експлоатација, одржување, стекнување, како и проширување на колониите во една територија од страна на луѓе од друга територија. Тоа е збир на нееднакви односи меѓу колонијалната сила и колонијата и често меѓу коло ...

                                               

Консензус

Консензусот е групна одлука за која некои од членовите што ја донеле можат да мислат дека не е најдобра, но со која сите можат да живеат, да ја поддржат и да се обврзаат дека нема да ја поткопуваат. До оваа одлука се дошло со гласање, низ процес ...

                                               

Политичка култура

Постојат неколку дефиниции за терминот политичка култура, но сите се согласуваат дека политичка култура е "збир на вредности низ кои делува политичкиот систем". Политичката култура е уникатна за секој народ, за секоја држава, за секоја заедница, ...

                                               

Личното е политичко

Личното е политичко е политички аргумент користен како слоган на студентското движење и вториот бран на феминизмот од крајот на 1960-тите. Тој ја истакна поврзаноста на личното искуство и поголемите социјални и политички структури. Во контекст на ...

                                               

Локална самоуправа

Локалната самоуправа е облик на јавна управа каде жителите на извесно подрачје образуваат заедница која е признаена од централната власт и како таков има специфичен правен статус.

                                               

Меѓународни односи

Meѓународни односи претставува учење за надворешните работи и глобалните прашања помеѓу одредени држави во меѓународниот систем, вклучувајќи ги улогите на државите, внатрешно-владините организации, невладините организации и мултинационалните корп ...

                                               

Нарендра Моди

Нарендра Дамодардас Моди, широко познат како Нарендра Моди е индиски политичар кој служи како 14-ти и сегашен премиер на Индија од 2014 година. Тој бил главен министер на Гуџарат од 2001 до 2014 година и е пратеник во парламентот на Варанаси. Мод ...

                                               

Поглавица

Племенските општества под водство на еден или повеќемина водачи се појавиле во Младо камено време, и останале непроменети во текот на Железното доба. Во однос на домородните народи кои постоеле за време на колонијалните држави, поглавицата го пре ...

                                               

Полемика

Полемиката е напис во кој се расправа за нечии сфаќања, се оспорува нечија теза, односно со аргументи се побива туѓото мислење. Таа претставува остар судир на две мислења. Ставовите се одбрануваат со аргументи, но зависи и од јазичната способност ...

                                               

Политичка идеологија

Политичка идеологија е идеологија која се фокусира на алоцирањето на моќта во општеството и за каква цели таа моќ треба да се искористи. Политичките идеологии имаат две димензии: 1. Цели: Како општеството треба да функционира или како да биде орг ...

                                               

Преговори

Преговорите се дијалози наменети за решавање спорови,за резултирање со договор на курсевите на дејствување, за пазарување за поединечна или колективна предност или за давање на резултати за задоволување на различни интереси. Тоа е основниот начин ...

                                               

Расправа

Расправата е студиозен напис посветен на одредено прашање од некоја научна област. Научните тврдења се поткрепени со аргументи, изворите од кои се црпени информациите се наведени во фусноти, што значи дека расправата се одликува со: објективност, ...

                                               

Секретар

Секретар, е административен асистент во адмнинистрацијата, или може да се однесува на високорангиран чиновник во државната администрација или во влада. Канцелариската титула се однесува на личност која обработува рутински задачи за својот претпос ...

                                               

Азил

Азил е обичај да се обезбеди заштита на лица прогонети од политички причини. На државно ниво, тоа е регулирано со закони кои им овозможуваат на луѓето да останат во земјата во која пребегнале, без да бидат присилени да се вратат во својата земја. ...

                                               

Амнестија

Амнестија се донесува во облик на закон со кој одреден број лица се ослободуваат од гонење, потполно или делумно се ослободуваат од извршување на казните, им се заменува изразената казна со поблага, се одредува бришење на осуда или се укинуваат п ...

                                               

Декрет

Декрет е наредба, одлука или указ за именување или решение на власта по одредено прашање што се донесува од повисокиот ранг на власт. Во најголем број земји што имаат пишан устав Декретот главно нема траен правен карактер зашто не се носи во парл ...

                                               

Дипломатско право

Дипломатското право е дел на современото меѓународно право. Дипломатската дејност во сите нејзини форми и методи е сообразена со современото меѓународно јавно право. Дипломатијата како средство за надворешната политика на државата е тесно сврзана ...

                                               

Донација

Донација - доброволна и безулсовна помош во пари, добра и услуги која не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата и која може да биде дадена за цели од јавен интерес или за поддршка на активностите ...

                                               

Државјанство

Државјанството е збир на определени овластувања и задолженија кои се воспоставуваат помеѓу државата и оние поединци што се припадници на определена државна заедница.

                                               

Жалба

Жалба е вид редовен правен лек против судска пресуда или против решение на управен орган. Се поднесува, во определен рок, до второстепен суд. По правило е суспензивна, односно го одложува извршувањето на пресудата или спроведувањето на решението. ...

                                               

Законитост

Законитоста е согласност на сите правни и материјални акти пониски од законот со законот во формална смисла.Закноитоста односно начелото нба законитост на законите во правниот поредок обезбедува сите делови на правниот поредок да бидат во единств ...

                                               

Јуриспруденција

Јуриспруденција е наука и филозофија на правото. Развојот на правната наука во Рим започнува со Тибериј Корунканиј. По него дејствуваат многу учени правници кои се занимавале со практична работа или со практична работа и со наука. Римските правни ...

                                               

Кривично дело

Кривично дело во правната јурисдикција е граѓанско зло. Јурисдикцијата на кривичното дело се занимава со ситуации каде човечкото однесување неправедно предизвикало некој да претрпи загуба или повреда. Кривичното дело немора да биде секогаш илегал ...

                                               

Лизинг

Лизинг претставува трговска и финансиска дејност преку која трговските субјекти, најчесто малите и средните претпријатија, се обраќаат до некоја специјализирана институција да земат под закуп инвестициона опрема за определен рок и за определен на ...

                                               

Ознака на потеклото на производ и географска ознака

Постапка за заштита на географски назив, односно за признавање на правото на користење на заштитен географски назив се поведува со пријава која содржи барање за заштита на географскиот назив, односно барање за признавање на правото за користење н ...

                                               

Правна норма

Под правна норма се подразбира правило за поведение на луѓето пропишан и санкциониран од страна на државата. Секоја правна норма е составена од три елементи:хипотеза, диспозиција и санкција. Хипотеза е оној дел од правната норма во кој се предвид ...

                                               

Правно лице

Правно лице е субјект на правото зад кој стојат група физички лица на кои правото им дозволува да дејствуваат како една индивида со цел да постигнат одредени цели. За разлика од правосубјектноста на физичкото лице со кое човек се здобива од негов ...

                                               

Природни и законски права

Некои филозофи и политиколози прават разлика помеѓу природните и законските права. Природните права исто така наречени морални права или неоттуѓиви права се права кои не зависат од законот, обичаите или верувањата на одредено општество или полити ...

                                               

Ректор

Ректорот е раководен орган на универзитетот. Ректорот го претставува и застапува универзитетот во земјата и странство. Правата, должностите и одговорностите на ректорот се утврдени со статутот на универзитетот.

                                               

Референдум

Референдумот претставува облик на непосредно одлучување на граѓаните за одреден правен акт или за донесување на одредена одлука од посебно значење за државата или локалната заeдница. Референдумот претставува најзначајна и најраспространета инстит ...

                                               

Сопственост

Сопственост или посед е било каков физички или нематеријален ентитет што е во сопствeност на личност или група на луѓе или правно лице како корпорација. Во зависност од природата на поседот, сопственикот на поседот има право да го троши, продава, ...

                                               

Спонзорство

Спонзорство - доброволна финансиска исплата, давање добра или услуги за конкретен проект или за конкретна активност, кои овозможуваат директна корист на давателот на спонзорството, како промоција на името, фирмата или заштитниот знак.

                                               

Суд

Суд е институција на која е поверено вршењето на судската функција, т.е. решавање на спорните случаи во области на граѓанското, кривичното, меѓународното право или во некоја друга област каде можат да се јават спорови. Најчесто под суд се подразб ...

                                               

Убиство

Убиство е секое дејство во кое еден човек убива друг човек. Убиството претпоставува само свесен акт на еден човек кој резултира во смрт на друг човек, т.е. убиството вклучува и случајни дејства, дејства од негрижа или од невнимание, дури и кога и ...

                                               

Унитарна држава

Проста или унитарна држава е онаа држава во која власта е по правило центристички ориентирана и е составена од административно-територијални единици кои се потчинети на централните органи, и не располагаат со суверена власт. Основните карактерист ...

                                               

Факторинг

Факторинг претставува финансиска активност со која една фирма ги продава своите побарувања од купувачите на финансиски посредник - фактор по намалена вредност, а потоа факторот ги наплатува побарувањата од должниците.

                                               

Физичко лице

Физичко лице станува секое лице од моментот на раѓањето па сè до смртта. За да постои физичко лице како субјект на правото суштеството мора да исполнува два предуслови да е живородено и да има човечки облик. Физичкото лице е секое суштество на ко ...

                                               

Хамураби

Хамураби бил шестиот крал на Вавилон. По освојувањето на Сумер и Акад, и прекинувањето на последната сумерска династија Исин, тој бил прв крал на Вавилонското царство. Хамураби владеел со Вавилонското царство од 1792 г. п.н.е. до неговата смрт во ...

                                               

Цесија

Цесија претставува договор за отстапување на побарување од еден на друг доверител. Со цесијата се врши пренос на некое отуѓиво побарување од дотогашниот доверител на нов доверител при што должникот треба да ја исполни обврската кон новиот доверител.

                                               

Jus Cogens право

Jus Cogens императивни норми и принципи Jus Cogens или ius cogens нормите се по дефиниција највисоки "перемпторни" обичајни норми, правила и принципи посилни од диспозитивното те. пишано право jus dispositivum, вклучувајќи и нормите содржани во у ...

                                               

Mобинг

Мобинг е појава на психичко малтретирање на работното место, кое се повторува низ активности чија цел е деградација на работните услови на работникот, кои може да предизвикаат повреда на човековите права и достоинството, да наштетат на психичкото ...