Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129
                                               

Фитоценологија

Фитоценологија или геоботаника - оддел на биологијата кој се наоѓа на границата помеѓу ботаниката и екологијата. Таа е наука за растителноста на Земјата, за севкупноста на растителните заедници, нивниот состав, структура, динамика во просторот и ...

                                               

Агломерација

Агломерација или пошироко градско подрачје е проширено подрачје на еден град што се состои од центар и извесен број приградски населби кои заедно сочинуваат непрекинато урбано подрачје. Можно е дури една агломерација да има два или повеќе центри ...

                                               

Батиметрија

Батиметрија - проучувањето на подводните длабочини на езерското или океанското дно. Со други зборови кажано, батиметријата е подводно опишување слично на хипсометрија или топографија. Името потекнува од, "длабочина", и μέτρον, "мерка"). Батиметри ...

                                               

Географска карта

Географска карта - намалена слика на земјината површина, некој дел од земјината површина или небото. Земјината површина, поради закривеност, не може да се прикаже во рамна положба без изобличување, а не може да се прикажат ниту сите поединечни це ...

                                               

Голема кружница

Голема кружница или ортодрома - пресекот на една сфера со рамнина која минува низ центарот на сферата и претставува најголемата кружница што може да се смести во сферата. Кружницата се карекува "голема" наспроти општа кружница, каде рамнината не ...

                                               

Картографија

Картографија е наука која се занимава со изучување и изработка на карти и глобуси. Картите се изработувале традиционално со молив и хартија, но со напредокот и распространувањето на компјутерите се револуционализирала картографијата.Повеќето карт ...

                                               

Планините Конг

Планините Конг се непостоечки планински масив нацртан на мапите на Африка од 1798 до доцните 1880-ти. Некогаш се сметало дека планините започнувале во Западна Африка во близина на висорамнинскиот извор на реката Нигер близу Тембакунда во Гвинеја, ...

                                               

Појтингерова табла

Појтингерова табла или Појнтигерова карта - карта со вцртани римски патишта, именувана според Конрад Појтингер, германски хуманист и старинар кој живеел меѓу XV и XVI век. Картата е насликана во IV век, а прецртана во XIII век. Откриена е во град ...

                                               

Картографска проекција

Картографска проекција - збир на математички постапки за пресликување на површината на Земјата или нејзин дел на рамнина. При проектирањето може да се појават деформации на површините, линиите и аглите. Според карактерот на деформации, проекциите ...

                                               

Континентална држава

Континентална држава е држава кој нема излез на отворено море или океан. Денес, има 43 континентални држави. Море кое нема дирекна поврзаност со океан е континентално море, како на пример: Балтичко Море, Средоземно Море, и Црно Море. Островска др ...

                                               

Освојување на Африка

Освојувањето на Африка - период од историјата на Африка проследен со окупација, поделба и колонизација на африканската територија од страна на европските сили за време на периодот на т.н. Нов империјализам, во периодот помеѓу 1881 и 1914 година. ...

                                               

Островска држава

Островска држава или островска земја е суверена територија чии граници се дефинирани од сите страни со водена површина, и која има целосен суверенитет врз копнената територија. Во светот постојат повеќе островски држави, иако тренд во 20 век, е о ...

                                               

Апсолутна висина

Апсолутната височина или надморска височина е висината на некоја точка на Земјата во однос на референтната површина на геоидот. Во географијата,тоа се дефинира како растојание во метри вертикално, од средното ниво на површината на океанот до одре ...

                                               

Надморска височина

Поимот надморска височина се однесува на височината измерена над земјата односно алтитуда и односот на просечната височина на морето. Кога се опишуваат географски објекти, како што се планина, топографски карти, висини кои се означени со изохипса ...

                                               

Топографска истакнатост

Tопографската истакнатост е мерка за височината на врвот на една планина или рид помеѓу него и најниската изолинија што го окружува него, и ниеден повисок врв. Со ова се изразува самостојноста на врвот.

                                               

Промена на топоними во Грциjа

Промената на топонимите во Грција е систематска замена на негрчките географски и топографски имиња со грчки, како дел од политиката и идеологијата на хеленизација. Главната цел на иницијативата била да се асимилираат или да се скријат географскит ...

                                               

Амфихидромна точка

Амфихидромна точка - точка со нулта амплитуда на еден хармониски елемент на плимата. Плимниот распон, за тој хармониски елемент се зголемува со зголемувањето на растојанието од амфихидромната точка. Овие точки понекогаш се наречени плимни јазли. ...

                                               

Вододелница

Вододелница - граница на два слива во облик на линија од која водата се слева во два правца. Во повисоките краишта, делницата лежи по сртовите на ридовите и планините. Делницата потешко се утврдува во рамничарските предели, особено ако се мочурливи.

                                               

Лимнологија

Лимнологија е науката која се занимава со изчучување на копнени води - езера, мочуришта и реки, со нивните биолошки, физички, хеимски и хидролошки аспекти. Самиот збор лимнологија доаѓа од грчките зборови лимне и логос. Фрасоа-Алфонс Форел 1841-1 ...

                                               

Палеогеографија

Палеогеографија - наука која се занимава со утврдување на физичко-географските услови на Земјината површина во текот на геолошките периоди. Кога се задржува особено на земјишните облици, се нарекува палеогеоморфологија. Оваа дисциплина дава клучн ...

                                               

Суптропски појас

Суптропи - географски и климатски појаси што се наоѓаат помеѓу Северниот и Јужниот Повратник и 35. напоредник на обете полутопки. Присутна е и во тропските предели, на поголеми надморски височини. Осум месеци во годината имаат просечна температур ...

                                               

Хидросфера

Хидросферата е непрекинатата водена обвивка на Земјата. Таа ги опфаќа сите води во океаните, морињата, езерата, реките, мочуриштата, водата што се задржува како постојан снег и мраз, водата во атмосферата и во Земјината кора. Хидросферата е подел ...

                                               

Завидово

Национален парк Завидово е заштитено природно подрачје со статус на национален парк на северозапад на европскиот дел на Руската Федерација. Сместен е на границата помеѓу Тверската и Московската област, во подрачјето долж горниот тек на реката Вол ...

                                               

Национален парк Разна

Националниот парк Разна е национален парк во Латгале регионот на Латвија. Паркот е основан во 2007 година и опфаќа површина од 532 km2. Иницијативата за создавање на националниот парк Разна од веќе постоечкиот парк на природата беше предложена од ...

                                               

Национален дендролошки парк "Софијивка"

Софијин парк или Софијивка – ботаничка градина и научно-истражувачки институт на Националната академија на науките на Украина. Паркот е сместен во северниот дел на градот Уман, Черкаска Област во средишна Украина, во близина на реката Камјанка. Н ...

                                               

Прашума Јањ

Прашума Јањ е заштитен строг резерват на природата во Република Српска. Зафаќа површина од 295 ha и се простира на територијата на општина Шипово. Според класификацијата на Меѓународниот сојуз за заштита на природата, Прашумата Јањ е заштитена со ...

                                               

Природен резерват Теичи

Природен резерват Теичи – природен резерват кој се наоѓа на исток на Латвија, распослан во општините Мадона, Варакљани и Крустпилс.

                                               

Специјален резерват на природата Горно Подунавје

Горно Подунавје е специјален резерват на природата кој се наоѓа во Војводина. Резерватот е остаток од некогашните пространи поплавени подрачја на Подунавјето. Го прават неколку одвоени целини: Моншторско мочуриште, Апатинско мочуриште и подрачјет ...

                                               

Специјален резерват на природата Увац

Специјалниот резерват на природата Увац е резерват на природата од прва категорија и се наоѓа на подрачјето на југозападна Србија. Завзема површина од 7.453 хектари ги опфаќа деловите од територијата на општина Нова Варош и Сјеница. Под заштита н ...

                                               

Вештачки сателит

Сателит - објект кој е пуштен во орбитата од страна на човечкот. Таквите објекти понекогаш се нарекуваат и вештачки сателити за да се разликуваат од природните сателити, како што е Месечината. Првиот во Историја вештачки сателит, Спутник 1, е лан ...

                                               

Диодор Сицилиски

Диодор Сицилиски бил историчар, којшто живеел во првиот век пред новата ера. Според неговата автобиографија, роден бил во Агира на островот Сицилија. Во своите млади години патувал низ Европа, Мала Азија и Африка. Потоа живеел подолго време во Ри ...

                                               

Енхалон

Енхалон староантички град и претходник на денешна Струга. Според некои археолошки наоди, се смета дека градот најверојатно е основан од припадниците на Македонското племе Десарети.

                                               

Кале (Стари Град)

Наоѓалиштето Кале се наоѓа на 2 километри југоисточно од селото Стари Град, на висок рид со зарамнето плато, кој се издигнува високо на десниот брег веднаш над реката Бабуна, и непосредно крај мостот на асфалтниот пат кој води кон Извор и Богомил ...

                                               

Ранохристијанска епископија (Стенче)

Ранохристијанска епископија с.Стенче е најстаратата позната ранохристијанска епископија во Република Македонија и досега најстарата позната ранохристијанска црква во Полог која се наоѓа на археолошкото наоѓалиште Градиште, кај селото Стенче, одда ...

                                               

Ањанско Езеро

Ањанското Езеро - поранешно кружно езеро, со обем од околу 6 км, што го зафаѓало кратерот на изгаснатиот вулкан кај Ањано 8 км западно од Неапол, Италија. Очигледно не бил формиран сè до Средниот век, бидејќи не го споменуваат античките писатели; ...

                                               

Езеро Зумпанго

Езерото Зумпанго - неистечно езеро порано сместено во Мешиканската Долина. Тоа било важна област за мезоамериканскиот културен развој во средишно Мексико. Неистечниот слив се наоѓа на северот на државата Мексико, во околината на општината Зумпанг ...

                                               

Ениџевардарско Езеро

Ениџевардарско Езеро - поранешно езеро или блато во Ениџевардарско, југоисточна Егејска Македонија, денес во Грција. Припаѓа на групата на Егејските езера. Наречено е по градот Пазар крај кој се наоѓало.

                                               

Маличко Езеро

Маличко Езеро, поретко Совјанско Езеро - поранешно езеро во Албанија, исцедено кон средината на XX век. Се наоѓало во македонскиот крај, помеѓу Охридското Езеро на север и градот Горица на југоисток, во долината на реката Девол. исполнувало добар ...

                                               

Волгоград

Волгоград, порано Царицин и Сталинград, е најголемиот град и административен центар на Волгоградска област, Русија. Градот лежи на западниот брег на Волга, површина од 859.4 квадратни километри, со население од над 1 милион жители. Волгоград е пе ...

                                               

Истражување на вселената

Истражувањата на вселената вклучуцаат употреба на астрономија и вселенска технологија за да се истражи поблиската и подалечната вселена. Физичкото истражување на вселената е водено како од летала управувани од човек така и од летала управувани од ...

                                               

Вангард 1

Вангард 1 беше четвртиот вештачки сателит на Земјата, и прв со напојување на сончева енергија. Иако комуникацијата со него е прекината во 1964 година, денеска е најстариот објект направен од човек кој е сѐ уште во орбита, и како таков е најстарот ...

                                               

Иднината на вселенските истражувања

Иднината на истражување на вселената вклучува и телескопско истражување и физичко истражување на просторот со роботско вселенско летало и човечко вселенско летање. Блискорочни мисии за физичко истражување, фокусирани на добивање нови информации з ...

                                               

SCORE

SCORE беше вештачки сателит лансиран од страна на армијата на САД и претставуваше 24 метри долг Атлас проектил 3 метри во пречник, којшто служеше како платформа за експериментирање со комуникацискиот релеј. Телото на леталото служеше како антена. ...

                                               

Документарен филм

Документарен филм е научно-образовен филм сниман за образовни цели. Документарните филмови најчесто обработуваат теми со научен карактер и теми од историјата, науката, спортот, политиката, географијата, биологијата и слично. Постојат кратки докум ...

                                               

HAARP

HAARP - истражувачки проект којшто сака да "разбере, стимулира и да ги контролира процесите во јоносферата кои можат да ја изменат работата на комуникациските и системите за надгледување". Започнат е во 1993 година и е предложено да трае 20 годин ...

                                               

Ибн Батута

Мухамед Ибн Батута или Ибн Батаутах, целосно Абу Абд ал-Лах Мухамад ибн Абд ал-Лах л-Лотати t-Танǧи ибн Батаутах, бил берберски научник кој често патувал во средновековниот свет. Во период од триесет години, Ибн Батута го посетил поголемиот дел о ...

                                               

Диого Као

Диого Као бил португалски истражувач кој направил две патовања по должината на западниот брег на Африка кон крајот на 15 век.

                                               

Родриго де Бастидас

Родриго де Бастидас бил шпански конквистадор и истражувач, кој ја составил картата на северниот брег од Јужна Америка, ја открил Панама, и го основал градот Санта Марта.

                                               

Хуан де ла Коса

Хуан де ла Коса бил шпански истражувач и картограф, познат по тоа што ја создал прваа европска карта на двете Америки, откриени во 15 век. Тој бил клучна личност во првото и второто патување на Колумбо, бидејќи бил сопственик и капетан на бродот ...

                                               

Хуан Понсе де Леон

Хуан Понсе де Леон, бил кастилски конквистадор и истражувач. Како млад човек, тој учествувал во војната за Гранада во 1492, што беше последното мавританско упориште на Пиринејскиот Полуостров. Не се зане со сигурност дали пристигнал во Америка за ...