Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12
                                               

Тригонометрија

Нека е даден правоаголен триаголник ⊿ABC. По дефиниција, правоаголен триаголник има внатрешен прав агол, а останатите два агли се остри и взаемно комплементни. Во стандардно означување, темето на правиот агол се означува со голема буква С, а спро ...

                                               

Формула

Во математиката и науките, формула е прецизен начин на изразување на податоци на симболичен начин, или општ сооднос помеѓу количества. Една од многуте познати формули е Ајнштајновата E = mc².

                                               

Функција (математичко образование)

Пример 1: Опиши ја функцијата: y =3 x и најди ја вредноста на функцијата у за аргумент х =7 Решение: Функцијата е дадена со правилна функциска нотација, односно не е пишана y=3x. Со тоа, јасно е дека функцијата е машината во која "влезната вредно ...

                                               

Функционал (математика)

Во математиката, именката функционал може да означува повеќе поими. Во компјутерските науки, поимот функционал е функција од висок ред, т.е. функција која прима друга функција како аргумент или враќа функција како резултат. Во современата линеарн ...

                                               

Херонова формула

Во геометријата, Хероновата формула служи за пресметување на плоштината P на триаголник за кој се познати должините на трите страни a, b и c и гласи P = s − a s − b s − c {\displaystyle P={\sqrt {s\lefts-a\right\lefts-b\right\lefts-c\right}}} кад ...

                                               

Четиринаесетаголник

Правилниот четиринаесетаголник е четиринаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви. Внатрешните агли на правилен четиринаесетаголник имаат по 161° степени, а збирот на сите внатрешни агли на кој било ...

                                               

Z-тест

Z-тестот е вид на статистички тест за кој распоредот на тест статистиката под нултата хипотеза може да се поистовети со нормалната распределба. Тоа е така,бидејќи според централната гранична теорема,многу тест статистики се приближно нормално рас ...

                                               

Агилност

Агилноста се дефинира како "способност на еден систем брзо да одговори на промена преку приспособување на неговата почетна стабилна конфигурација”. Во овој случај, агилноста претставува способност ефикасно да се промени положбата на телото, коешт ...

                                               

Ветеринарски гласник

Ветеринарски гласник е списание кое е посветено на унапредување и ширење научни сознанија од областа на ветеринарната медицина и сродните академски дисциплини. Списанието има долга традиција на издавање, со промени на името, издавачите и уредници ...

                                               

Вродени аномалии на шаката и раката

Вродените аномалии на шаката и раката претставуваат неправилности во градбата на горните екстремитети, кои настануваат интраутерино, под дејство на внатрешни или надворешни штетни фактори. Се појавуваат веднаш по раѓањето, а многу поретко се поја ...

                                               

Декубитус

Декубитус претставува патолошки процес кој се јавува на т.н. предилекциски места,предизвикано од подолго време лежење во иста позиција односно поради притисокот на крвните садови и недоволната исхранетост на ткивото со крв,односно нарушена циркул ...

                                               

Дипитренова контрактура

Дипитренова контрактура претставува фиксирана флексиона контрактура на шаката, каде прстите се свиткан кон дланката со неможност за целосно да се екстендираат. Оваа болест името го добила по Baron Guillaume Dupuytren, хирург кој првпат оперирал в ...

                                               

Жолчка

Хепатичната жолчка има златно- жолта боја поради присуство на билирубин додека жолчката од жолчното ќесе има кафеаво- зелена боја поради присуството на биливердин. Хепарните клетки постојано создаваат жолчка, која преку жолчните канали се уфрла в ...

                                               

Кашлица

Пациентите, а понекогаш и неискусните лекари, кашлањето го изедначуваат со бронхитис најчесто, бактериски и одредуваат терапија со антибиотици и други препарати кои го поттикнуваат кашлањето.

                                               

Медицинска информатика

Медицинска информатика е дисциплина во пресекот на информатика, компјутерски науки и здравствена заштита. Таа се занимава со ресурси, уреди и методи потребни за да се оптимизира стекнување, чување, пребарување и употреба на информации во здравств ...

                                               

Менингитис

Менингитисот претставува воспаление на мозочните обвивки. Спрема етиологијата постојаат различни видови на менингитиси и тоа: Епидемичен; Гноен; Туберкулозен; Серозен и др. Во 2015 години околу 8.7 милиони луѓе во светот развиле менингитис. Ова р ...

                                               

Механика на дишење

Во иснпираторната фаза, поради ширење на белите дробови, воздухот од надворешната средина влегува во респираторните органи. Белодробното ткиво е еластично ткиво. Тоа може под влијание на некоја сила да се шири и да се собира. Ширењето на белите д ...

                                               

Репродуктивен систем

Јајникот претставува женска полова жлезда или гонада, е парен орган сместен под јајеводор од двете страни на матката со големина колку зелен бадем и тоа: четири сантиметри долга, два сантиметри широка и еден сантиметар дебела. До пубертетот негов ...

                                               

Самоиспитување на дојки

Самоиспитувањето на дојките е метод преку кој се наоѓаат абнормалностите на дојките. Методот вклучува преглед со гледање и чувствуваење на можните неправилности или испупчувања. Ако се прави соодветно и прописно СИД може да помогне во раното дија ...

                                               

Санаториум

Санаториум е медицинска установа за згрижување на пациенти со долготрајни болести, најчесто колера или туберколоза. Лечењето се врши најмногу со природни и физиотерапевтски средства и диети. Бројот на санаториумите за туберколоза се зголемил во п ...

                                               

Скршеница на ребро

Фрактура на ребро е кршење или напукнување на една или повеќе коски од кои се состои градниот кош. На првото ребро ретко се појавува фрактура поради неговата заштитена позиција зад клучната коска. Сепак, ако се скрши, може да настане сериозно ошт ...

                                               

Скуминов синдром

Скуминов синдром е именуван по руската психијатар Виктор Скумин. Тој студирал и ја опишува оваа болест во 1978 година. Скуминов синдром поврзани со механички срцето клапи срцеви залистоци и се пројавува ирационален страв, анксиозност, депресија и ...

                                               

Смрт

Смрт - постојан крај на биолошкото функционирање на секој жив организам. Вистинската природа на смртта со векови е централна тема во светските религии, како и во филозофијата. Во повеќето религии постои верување во некој вид живот по смртта или р ...

                                               

Тумор на мочниот меур

Еден од првите симптоми е крвава урина, без присуство на болка, а други симптоми може да бидат: почесто мокрење, тешкотии во мокрењето, болка во предниот дел на мочниот меур итн.

                                               

Физијатрија

Изразот "физијатрија" за првпат е употребен во 1930-тите во САД како кратенка за медицинската област поврзана со дејноста на лекарите-специјалисти по физикална медицина и рехабилитација. Во повеќето земји на ЕУ таа се нарекува физикална и рехабил ...

                                               

Хиперхолестеролемија

Хиперхолестеролемија претставува високо ниво на холестерол во крвта. Претставува форма на "хиперлипидемија" и "хиперлипопротеинемија". Холестеролот е стерол; види дијаграмска структура десно. Сочинува една од трите мајорни класи на липиди кои сит ...

                                               

Хроничност

Во медицината овој термин означува 1. Долго присуство на болеста спротивно од акутен 2. Бавен тек на развивање на карактеристичните симптоми за болеста Овој израз означува дека некоја болеста е долго време присутна, за да ја наречеме болеста хрон ...

                                               

Академик

Академик е личност која работи како истражувач, на универзитет или слична научна институција. Академик влече корени од грчкиот збор ακαδημία, или во превод академија. Во различни делови од светот титулата академик има различни значења и примени. ...

                                               

Документација

Општо земено, документација е било кој материјал за комуникација што се користи за да објаснат одредени карактеристики на еден предмет, систем или процедура. Често се користи во контекст на инжинеринг, каде што генерално се користат книги или ком ...

                                               

Епидемиологија

Епидемиологија - наука за факторите кои влијаат врз здравјето и болестите кај населенијата и претставува основа и логика на интервенциите кои се вршат во интерес на јавното здравје и превентивната медицина. Таа се смета за основна методологија на ...

                                               

Информација

Информација - поим со многу различни значења во зависност од контекстот, но по правило е блиску поврзана со концепти како значење, знаење, инструкција, комуникација, репрезентација, и ментален стимул. Под информација го подразбираме само она созн ...

                                               

Научен метод

Научниот метод или научниот процес е од фундаментално значење за научното истражување или при стекнувањето на ново знаење засновано на физички доказ од страна на научната заедница. Научниците користат набљудувања и просудување за да предложат про ...

                                               

Отворен пристап

Отворен пристап означува бесплатна достапност на дигитални содржини преку интернет. Најпозната и најлесно изведлива форма на отворен пристап е објавување стручно рецензирани научни трудови од академски списанија без очекување авторите да бидат пл ...

                                               

Проект

Проект е привремен ангажман чија цел е создавање на уникатен производ или услуга. Под "привремен" се подразбира дека проектот завршува на одреден датум. "Уникатен" подразбира дека конечниот резултат на проектот е различен од резултатите на другит ...

                                               

Процес

Процес е след на операции или настани што се јавуваат по природен или вештачки пат, и водат кон одреден резултат. За извршување на еден процес неопходно е време, простор, експертиза или некој друг ресурс. Еден процес може да се идентификува по пр ...

                                               

Факт

Факт е следното: Генерално, факт е настан што се има случено или изјава што е вистинита во одредена објективна смисла, без разлика на тоа дали некој ја зема за вистина или не. Некогаш, се разбира, има разлики во мислење над тоа што е фактички, и ...

                                               

Хипотеза

Хипотеза или темел, основа, база. Научната хипотеза мора да биде проверлива и заснована на претходни набљудувања или продолжение на научни теории.

                                               

Институт за научни информации

Institute for Scientific Information е основан во 1960 година од Eugene Garfield. Во 1992 година ISI премина во сопственост на Thomson Scientific & Healthcare и беше преименуван во Thomson ISI, а денес се нарекува Thomson Scientific. Денес оваа и ...

                                               

Science Citation Index

Science Citation Index претставува реферативно спиание кое е основано од страна на Institute for Scientific Information во 1960. Денес ова реферативно списание е во сопственост на Thomson Reuters. Во оnline верзијата на ова реферативно списание с ...

                                               

Болоњска декларација

Болоњската декларација е заедничка декларација на европските министри за образование, потпишана во Болоња на 19 јуни 1999 година, а се однесува на реформата на системот за високо образование во Европа и претставува темел на Болоњскиот процес. Спо ...

                                               

Гимназија

Гимназија е средно училиште за општо образование која ги подготвува учениците за факултет. Името потенува од античкиот грчки збор "γυμνάσιον" кој претставува физичко и интелектуално образование на младите. Во германскиот јазик и во поголемиот дел ...

                                               

Екстракција потпомогната со ензими

Екстракција потпомогната со ензими е еден вид на предтретман на матријалот за екстракција со соодветно избран ензим со цел да се подобри приносот и квалитетот на екстрактот на економичен и безбеден начин.

                                               

Меѓународна матура

Организацијата на Меѓународна матура е создадена 1968 година и е признаена како водач во меѓународно-насоченото образование во светот. Тоа е непрофитабилна, мисионерска организација која е прифатена во 1595 училишта во целиот свет. Оваа организац ...

                                               

Образование за одржлив развој

Образованието за одржлив развој била програма на ООН која се дефинира како образование што поттикнува промени во знаењето, вештините, вредностите и ставовите за да се овозможи поодржливо и поправедно општество за сите. ООР има за цел да ги зајакн ...

                                               

Професор

Професор е личност која изведува, односно се занимава со предавање одреден предмет во средно училиште, факултет или некаква академија. Најчесто, професорот е човек со завршен факултет и положен стручен испит. Факултетските професори мора да имаат ...

                                               

Тутор (приватен)

Туторот е приватен инструктор кој учи поединечни ученици по некој конкретен предмет или вештина. Таквиот,еден-на-еден" метод му дава на туторот да го подобри знаењето или вештините на ученикот многу побрзо одколку кога истиот би бил во училница. ...

                                               

Факултет

Факултет претставува работна единица во рамките на еден универзитет. Факултетот претставува посебна школска установа на која се образуваат кадри во различни дисциплини. На крајот на студиите, факултетот на своите студенти им поделува дипломи кои ...

                                               

Фаре

Овој прилог е за програма на Европската Унија. За другите значења на Фаре, види Фаре облакодер. Фаре програмата е еден од трите претпристапни инструменти финансирани од Европската Унија за поддршка на земјите од централна и источна Европа во нивн ...

                                               

Активизам

Активизам означува преземање акција со определена цел, односно спроведување на одредена активност или комбинација на акции со цел да се предизвикаат посакувани и очекувани социјални и политички последици и резултати. Како карактеристика на цивилн ...

                                               

Живеалиште

За значењето на овој поим во екологијата, видете Хабитат. Живеалиште е стан и/или други населени простории или објекти кои не се наменети за живеење. Живеалиштата се делат на: 1. Стан, во поединечна или станбена зграда; 2. Друга населена простори ...