Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11
                                               

Линеарна функција

Постојат повеќе дефиниции за линеарна функција во светот. Оваа дефиниција има природно место помеѓу константна функција и квадратна функција. Линеарна функција се дефинира како полиномна функција од прв степен од една независно променлива х, од ш ...

                                               

Логика

Зборот логика, од старогрчкото λόγος, првобитно значел збор или она што се зборува, се занимава со проучување на логичките вистини и логичките следства, особено се занимава со правилата на валидното заклучување. Сепак постојат различни дефиниции ...

                                               

Математичка индукција

Математичката индукција е метод на математички доказ обично користен за докажување дека одредена изјава е точна за сите природни броеви или почнувајќи од некој природен број, или пак е точен за сите членови од една бесконечна низа. Првиот познат ...

                                               

Математичка физика

Математичката физика се однесува на развитокот на математичките методи за употребување врз проблемите во физиката. Весникот за математичка физика ја дефинира оваа област како "применување на математиката во проблемите на физиката и развој на мате ...

                                               

Математички софтвер

Математички софтвер е софтвер што се користи за моделирање, анализирање или пресметување на бројчени, симболични или геометриски податоци. Тоа е еден вид на апликативен софтвер кој се користи за решавање математички проблеми или математичка студи ...

                                               

Мера (математика)

Мера, во математиката, концепт при кој на дадено множество од некој простор му се придружува ненегативен реален број. Грубо и лаички кажано, мерата означува колку од просторот зафаќа множеството. Таа се воведува од практични причини во реалниот Е ...

                                               

Многуаголник

Многуаголник е геометриска фигура од сврзани прави линии, сочинувајќи затворена прекршена линија. Тој е традиционално рамнинска фигура што се граничи со затворена патека, составена од конечна низа од отсечки. Тие се нарекуваат "страни" или "рабов ...

                                               

Моном

Дефиниција: Моном е реален број помножен со променливи со степени кои се позитивни цели броеви. Примери за мономи: Следните не се мономи: Друга дефиниција: Моном е алгебарски израз со еден член. Оваа дефиниција не е во ред бидејќи е "кружна дефин ...

                                               

Наивна теорија на множествата

Во математиката, под наивна теорија на множествата се подразбира интуитивното изложување на множествата и појавите врзани за нив. Така на пример во наивната теорија е повеќе или помалку јасно што значи едно множество да е бесконечно, т.е. неговот ...

                                               

Накрсно множење

Накрсно множење - математичка операција, особено применливо во основната аритметика и елементарната алгебра, за равенки меѓу две дропки или рационални изрази, чие користење е со цел да се поедностави равенката или да се одреди вредноста на промен ...

                                               

Неравенство на Биенаме

Неравенството на Бjенеме се изучува во теоријата на веројатност. Ова неравенство е генерализација на неравенството на Чебишев и неравенството на Марков.

                                               

Неравенство на Марков

Неравенството на Марков се изучува во теоријата на веројатност. Ова неравенство ја дава горната граница на веројатноста дека една ненегативна случајна променлива е поголема или еднаква на дадена позитивна константа.

                                               

Неравенство на Чебишев

Неравенството на Чебишев се изучува во теоријата на веројатност. Оваа теорема покажува дека веројатноста една случајна променлива X {\displaystyle X} со средна вредност η {\displaystyle \eta } и варијанса σ 2 {\displaystyle {\sigma }^{2}} да биде ...

                                               

Низа (математика)

Во математиката под поимот низа се подразбира секое пресликување кое за аргумент има природен број. Формалната дефиниција е зададена на следниов начин: Низа од елементи на множеството M {\displaystyle \ M} претставува пресликувањето: a: N → M {\d ...

                                               

Нормалност (математика)

Во геометријата, две прави во рамнина се нормални ако се сечат под прав агол, т.е. под агол со 90°. Оваа дефиниција има два дела: нормални прави се сечат и четирите агли кои се формираат со пресекот се по 90°. Две отсечки во рамнина се нормални а ...

                                               

Ојлерова формула

Во математиката, едно од основните и најважни равенства во теоријата на комплексите броеви и комплексната анализа. Со неа е изразена зависноста помеѓу експоненцијалната и тригонометриските функции. Равенството е едноставно и го има следниот облик ...

                                               

Описна статистика

Статистиката има две гранки: описна статистика и дедуктивна статистика. Описна статистика претставува наука за собирање, организирање, анализирање, резимирање, илустрирање на податоци или резултати. Дедуктивна статистика претставува наука за дове ...

                                               

Описна статистика - Организирање податоци

Верувале или не, најтешката реченица во статистика е: Најважното во овој процес е добро да се разбере зошто биле податоците собрани. Пример В-1: Во Табела 8 дадени се дадени измерените телесни температури на еден пациент на болница во рок од 24 с ...

                                               

Описна статистика - Собирање податоци

Пример 1: Даден е извештајот: Уплата на студенти од 5-ти семестар, септември 2009 види Табела 1. Да се направи табела со податоци со исплатените суми и да се одреди типот на случката, обележјето, множеството на можни и актуелни исходи, пример под ...

                                               

Описна статистика - Типови податоци

Ја делиме фреквенцијата со вкупниот број на фреквенциите, т.е. со големината на податоци N. Потоа, овој резултат го помножиме со 100% за да добиме процент. Во пример Д-1, вкупниот број на фреквенциите е N=80. Ја делиме секоја фреквенција со N=80 ...

                                               

Опит (теорија на веројатноста)

Опит е активност која може да се повторува безброј пати во реално време под истите услови, за кој сите можни исходи на активностa секогаш се исти и познати. Множеството на можните исходи се вика просторот на елементарните настани и најчесто во РМ ...

                                               

Орнстин-Уленбеков процес

Во математиката, Орнстин-Уленбековиот процес е стохастички процес со примена во финансиската математика и во физичките науки. Првичната примена му била во физиката, како модел за брзината на масивна Браунова честичка со отпор на движење. Процесот ...

                                               

Основна теорема на анализата

Во математиката, поточно во математичката анализа, алтернативен назив за формулата на Њутн-Лајбниц. Оваа теорема ја дава врската меѓу неопределениот и определениот интеграл, односно дава начин на пресметување на вредноста на определениот интеграл ...

                                               

Осумнаесетаголник

Правилниот осумнаесетаголник е осумнаесетаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви. Внатрешните агли на правилен осумнаесетаголник имаат по 161° степени, а збирот на сите внатрешни агли на кој било осумна ...

                                               

Паралелност

Во геометријата, две прави се паралелни или напоредни ако лежат во иста рамнина и растојанието помеѓу нив останува исто по целата нивна должина. Еквивалентно, две прави во рамнина се паралелни ако никогаш не се пресекуваат, т.е. немаат ниту една ...

                                               

Параметарска равенка

Параметарска равенка – слично како функциите, дефинира група вредности наречени параметри, наместо независно променливите, кои даваат вредности за зависно променливите. Едноставен пример е кога се користи времето како параметар за да се одреди по ...

                                               

Парцијална диференцијална равенка

Во математика, парцијална диференцијална равенка е диференцијална равенка што содржи непознати функции со повеќе променливи и нивните парцијални изводи. ПДР може да формулираат задачи кои содржат функции со повеќе променливи и се решаваат рачно и ...

                                               

Периферен агол

Нека е дадена кружница. Периферен агол e агол чиe теме P лежи на кружницата, а чии краци ја сечат кружницата. Трите точки еднозначно го определуваат периферниот агол. Периферен агол α е: 0° < α < 180° односно 0 < α < π радијани

                                               

Петаголник

Петаголник или пентагон – геометриска слика со пет страни и пет агли. Правилен петаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар. Следнава анимација илустрира чекор по чекор една од можните конструкции.

                                               

Пи

Оваа статија е за бројот. За грчката буква видете пи грчка буква. За други употреби видете пи појаснување. Пи, Лудолфов број или Архимедова константа - ирационален реален број, кој го претставува односот на обиколката на една кружница со нејзинио ...

                                               

Питагорова теорема

Ако c е должината на хипотенузата, додека a и b се должините на другите две страни, теоремата може да се изрази како равенката: a 2 + b 2 = c 2 {\displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2}\,} или, ако се решава за c: c = a 2 + b 2. {\displaystyle c={\sqrt {a ...

                                               

Полуправа

Во геометријата, полуправа се опишува како дел од права кој започнува во една точка од правата и продолжува непрекинато по правата во една насока. Полуправа е еднодимензионален објект, т.е. има 0 ширина и 0 висина. Полуправа има само една крајна ...

                                               

Полупречник

Полупречник на еден круг, кружница или сфера - отсечка која се протега од нејзиниот центар до нејзиниот раб. Полупречникот на една кружница или сфера е должината на таа отсечка. Тој претставува половина пречник. За означување на полупречникот на ...

                                               

Пондерирана аритметичка средина

Пондерирана аритметичка средина – мерка слична на обичната аритметичка средина, освен што наместо секој од податоците да придонесува еднакво на финалната средна вредност, некои од податоците придонесуваат повеќе од другите. Поимот пондерирана сре ...

                                               

Права (геометрија)

Во геометрија, права или права линија се опишува како бесширинска, бескрајно долга, совршено права линија, на која лежат бесконечно многу точки. Три или повеќе точки кои лежат на една иста права се нарекуваат колинеарни. Единствената права во 1-д ...

                                               

Пречник

Пречник на една кружница - отсечка чии крајни точки лежат на кружницата, а која врви низ центарот на кружницата. Пречникот на една кружница е должината на таква отсечка. Полупречникот претставува половина од пречникот. Пречник на сфера се дефинир ...

                                               

Примитивна функција

Примитивната функција на функцијата f {\displaystyle {f}} дефинирана во интервалот {\displaystyle {}}, е функција φ {\displaystyle {\varphi }} дефинирана на истиот интервал, со својството φ ′ = f {\displaystyle \varphi =f}.

                                               

Просек

Во математиката, просек или средна тенденција на податоци ја претставува "средната" или "очекувана" вредност на податокот. Има различни дескриптивни статистики кои може да се одберат за одредување на средната тенденција на податоците. Просечната ...

                                               

Противречност

Овој доказ спаѓа во групата на индиректни докази и уште е познат како доказ со доведување до контрадикција, Reductio ad absurdum. Суштината на Доказ со доведување до противречност се сосотои во следново: ако од негацијата на заклучокот и од претп ...

                                               

Рамномерна непрекинатост

Функцијата f: X → R {\displaystyle f:X\rightarrow \mathbb {R} }, каде X ⊆ R {\displaystyle X\subseteq \mathbb {R} }, а функцијата е непрекината во множеството X {\displaystyle X}, се нарекува рамномерно непрекината во тоа множество, ако за секое ...

                                               

Рамномерна распределба (дискретна)

Рамномерната распределба е потполно определена со бројот N, N ∈ℕ, N ≥2. Дискретната рамномерна распределба е дискретна распределба со дискретна случајна променлива со N елементи: X={1.2., N } обично. Веројатноста PrX= k на секој исход е еднаква б ...

                                               

Седумаголник

Седумаголник – многуаголник со седум темиња и седум страни. Правилен седумаголник не може да се конструира со линијар и шестар. Во 1796 година Гаус докажал дека правилен n-аголник може да се конструира со помош на линијар и шестар само кога n {\d ...

                                               

Седумнаесетаголник

Правилен седумнаесетаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар што го докажал Гаус во 1796 година. Според една анегдота, толку бил одушевен од откритието што побарал на надгробната плоча да му се исклепа правилен седумнаесетаголни ...

                                               

Систем на линеарни равенки

Систем на линеарни равенки - множество на линеарни равенки од типот: 3 x 1 + 2 x 2 − x 3 = 1 2 x 1 − 2 x 2 + 4 x 3 = − 2 − x 1 + 1 2 x 2 − x 3 = 0 {\displaystyle {\begin{array}{rcrcrcc}3x_{1}&+&2x_{2}&-&x_{3}&=&1\\2x_{1}&a ...

                                               

Степенување

Поврзано: полином и експоненцијална функција Степенување е математичката операција, означувана со b n. Истата вклучува два броја, односно основа b и експонент n. Друг збор за експонент е степен. Основата b се пишува на нивото и со истата големина ...

                                               

Сурјективна функција

Во математиката, сурјективна функција е функција f: A → B ако секој елемент во B е слика на барем еден елемент од A, односно за секој елемент b од кодоменот B постои барем еден елемент a од доменот А таков што f = b, т.е. кодоменот и сликата на f ...

                                               

Таблица на основни интеграли

∫ x p d x = x p + 1 p + 1 + C, p ≠ − 1 {\displaystyle \int x^{p}\,dx={\frac {x^{p+1}}{p+1}}+C,\,\,\,\ p\neq -1} ∫ d x = ln ⁡ | x | + C {\displaystyle \int {\frac {dx}{x}}=\operatorname {ln} |x|+C} ∫ a x d x = a x ln ⁡ x + C, a > 0, a ≠ 1 {\dis ...

                                               

Тејлорова формула

Во математиката, Тејлоровата формула позната уште и како развој на Тејлор, израз со помош на кој може да се изврши апроксимација на некоја функција на даден интервал. Апроксимацијата се задава како конечна сума од полиноми составена од изрази при ...

                                               

Тензор

Тензор е вектор на одреден векторски простор и како математичка структура претставува обопштување на векторот. Тензорските величини се физички величини чија вредност зависи и од координатата. Математички се претставуваат со матрица. Тензорот е фи ...

                                               

Теорема

Теоремата, во основа, е логички исправно тврдење чија точност може да се утврди. Семантички гледано, теорема, тврдење и став имаат исто значење. За нив нужно е врзан доказ. Теоремите се основно средство за проширување на математичкото знаење, т.е ...