Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10
                                               

Руски фолклор

Фолклорот на Русија е фолклор на Русите и на другите етнички групи на Русија. Корените на рускиот фолклор се во паганските верувања на Старите Словени и истите се застапени во руските сказни. Епските руски билини се исто така важен дел од словенс ...

                                               

Српски фолклор

Српски фолклор - народна традиција меѓу етничките Срби. Најраната појава на српскиот фолклор е забележана во претхристијанските словенски обичаи кои преминале во христијанството.

                                               

Староеврејска култура

Еврејската цивилизација настанала во 2 милениум п.н.е. кога отец Аврал од Ур и Мојсеј од Египет ќе ги победат еврејскит еплемиња и ќе се сретнат на пакистанска територија и ќе ја наречат "ветена земја". Ќе создадат своја еврејска држава составена ...

                                               

Традиција

Традиција е збор кој доаѓа од латинскиот traditionem, односно traditio со значење дека "нешто се пренесува натаму", а се користи на повеќе начини, но најчесто да означи збир на верувања или обичаи во одредена област, на пример: христијанска тради ...

                                               

Ултрас

Ултрас движењето или едноставно само Ултрас е име дадено за организираните навивачки групи на спортските екипи и фудбалските тимови. Се појавува во Италија во текот на доцните шеесетти години кога фудбалските екипи ја намалуваат цената на влезнит ...

                                               

Фолклор

Во фолклор спаѓаат приказните, музиката, танцот, легендите, раскажаната историја, хуморот, популарните верувања, обичаите, и сè она што го опфаќаат културата, подкултурата и традицијата на одреден народ. Исто така, тоа претставува склоп на обичаи ...

                                               

Цивилизација

Цивилизацијата е комплексно општество кое се карактеризира со урбан развој, социјална стратификација наметната од страна на културна елита, симболички системи на комуникација, и значителна оддалеченост од и доминација над природната средина. Циви ...

                                               

Швајцарски фолклор

Швајцарскиот фолклор е збир на локални приказни, прослави и обичаи на алпските и супалпските народи кои живеат во Швајцарија. Швајцарија е составена од неколку различни култури и население кое зборува германски, француски, италијански, како и рет ...

                                               

Андрогинија

Андрогинија е комбинација на машки и женски карактеристики. Половата двосмисленост може да се најде во модата, сексуалната ориентација, или сексуалниот живот. Ова исто така може да се однесува и на биолошки интерполови личности.

                                               

Пол

Оваа страница се однесува на генетските полови. За друго значење види пол. Пол - биолошки карактеристики кои некого го одредуваат како жена или маж.

                                               

Абакус

Абакусот, познат и како рамка за пресметување, е средство за пресметување кое се користи првенствено во делови на Азија за вршење аритметички процеси.Денес, абакусите најчесто се конструирани како бамбус рамка со мониста што се лизга на жици, но ...

                                               

Агломер

Во геометријата, агломер е транспарентна кружна или полукружна алатка за мерење на агли. Единиците мерки кои се употребуваат на агломерот се степени. Симбол на степенот е °. Секој агломер има центар и основна линија, како и две скали со броеви во ...

                                               

Аксиома

Под аксиома се подразбира она што е исправно, став што не треба да се докажува, а е основа на секое докажување. Поимот ги означува првите принципи на логиката, метафизиката, етиката како и на математичките постулати. Аксиомите или највишите принц ...

                                               

Алгебра

Алгебра - еден од поголемите делови од математиката, заедно со теоријата на броеви, геометрија и анализа. Во својата најопшта форма, алгебрата е студија на математички симболи и правила за манипулирање со овие симболи; тоа е обединувачка нишка на ...

                                               

Асимптота

Асимптота - права во математиката чие растојание од дадена крива, при ограничено или бесконечно продолжување на двете линии, сè повеќе се намалува, т.е., се стреми кон нула. Двете линии во ваков математички случај никогаш не се сечат. На пример, ...

                                               

Бесконечност

Бесконечност доаѓа од латинскиот infinitas или "безграничен." Се однесува на неколку различни концепти која се сретнува во филозофијата, математиката, и теологијата. Во математиката, "бесконечноста" е често употребена во контекст каде е третирана ...

                                               

Бијекција

Во математиката, бијективна функција или бијекција е функција f: A → B која е и инјективна и сурјективна. Тоа значи: за секој елемент b во кодоменот B постои точно еден елемент a од доменот A таков што f = b. Бијекцијата исто така се нарекува 1-1 ...

                                               

Биномна распределба

Биномна распределба B, n ∈ℕ, p ∈ - случаен опит во веројатностa и статистиката, кој се повторува n пати Бернулиев опит со веројатност на успех p запишувајќи го бројот k на успеси во n -тите повторувања.

                                               

Веројатност

Секоја реализација на "случка" при однапред определени услови се нарекува "опит". Притоа, веројатноста е процена на можноста да се случи одреден резултат при спроведување на некој опит.

                                               

Норберт Винер

Норберт Винер бил професор по математика и инженерство на еден од најистакнатите универзитети во светот – Институтот за технологија во Масачусетс). Норберт Винер, освен тоа што е многу познат математичар, се смета за еден од основачите на компјут ...

                                               

Геометрија

Геометријата е дел од математиката концентриран на прашања поврзани со големината, формите и релативмната позиција на фигурите во просторот. Геометријата е една од настарите науки. Основите на практичното знаење за должина, површина и волумен се ...

                                               

Геометриска распределба

Во веројатностa и во статистиката, геометриска распределба G, p ∈ е случаен експеримент во кој Бернулиев опит со веројатност на успех p се повторува сè додека нема успех, па се запишува бројот k на повторувањето кога се случил тој прв успех.

                                               

Гранична вредност

Гранична вредност или лимес - еден од основните поими во математичката анализа. Со помош на поимот на гранична вредност се дефинираат непрекинатоста, математичките изводи и интеграли. Се разликуваат гранична вредност на низа и гранична вредност н ...

                                               

Гранична вредност на низа

Гранична вредност на низа или лимес на низа на реални броеви a n {\displaystyle a_{n}} - точка a ∈ R ∪ { − ∞, + ∞ } {\displaystyle a\in \mathbb {R} \cup \{-\infty,+\infty \}} при што за секоја нејзина околина U {\displaystyle U} постои природен б ...

                                               

Графикон на функција

Графикон на функција f е збир од сите подредени парови), каде нивната функционална врска е претставена графички. Ако x е реален број, графиконот дава ликовна претстава на овој збир, во облик на крива на координатна рамнина со оски. Доколку аргуме ...

                                               

Гугол

Гугол - голем број кој може да се претстави како10 100. Станува збор за број во кој првата цифра е 1, а потоа следат 100 нули: 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. ...

                                               

Дванаесетаголник

Правилен дванаесетаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар. Следнава анимација ја илустрира чекор по чекор конструкцијата на правилен дванаесетаголник.

                                               

Деветаголник

Правилниот деветаголник е деветаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви. Внатрешните агли на правилен деветаголник имаат по 140° степени, а збирот на сите внатрешни агли на кој било деветаголник изнесува ...

                                               

Ден на бројот пи

Ден на бројот пи - два празника кои се слават помеѓу математичарите ширум светот, а со кои се одбележува важноста на бројот пи. Денот во математичкиот свет се слави секој 14 март, зашто ако го напишете датумот во облик на м.дд тогаш се добива нај ...

                                               

Десетаголник

Во геометријата, десетаголник или декагон е многуаголник со десет страни и десет агли. Ова се однесува на правилен десетаголник, со еднаква должина на сите страни и сите агли еднакви на 144°. Така, секој агол од правилниот десетаголник има 144°. ...

                                               

Дефиниција

Дефиниција е изјава што ги содржи есенцијалните карактеристики на одредено нешто, или пак изјава што изедначува одреден поим со неговото значење. Со помош на дефинициите се врши воведувањето на нови поими во науките. Дефиницијата се состои од два ...

                                               

Дискретна случајна променлива

Во веројатноста, дискретна случајна променлива е случајна променлива со конечен број или со изброив број елементи. Подолу ја користиме буквата Х како "генерична ознака" на случајна променлива. Вообичаено е да се користат големи букви од латиница ...

                                               

Математички доказ

Доказот и докажувањето се едни од најосновните поставки во математиката. Интуитивно, доказот е начин на кој може да се покаже вистинитоста на одредено тврдење. Строго, пак, математички, доказот претставува постапка со помош на која во конечен бро ...

                                               

Допуштени вредности (математичко образование)

Ист е принципот и кај изрази со други променливи покрај или освен х. Заклучок 1: Треба да се отстранат вредности на променливата променливите за кои именител би станал 0. Други примери за допуштени вредности кај изрази со именители 1. Основен при ...

                                               

Е (број)

e - математичка константа, приближно еднаква на 2.71828, и единствен реален број, чијашто функција e x има иста вредност на наклонот на тангентата за сите вредности на x. Појасно, единствените функции, кои се еднакви на сите свои изводи се во обл ...

                                               

Единичен квадрат

Во Декартовиот координатен систем со координати x,y, единичниот квадрат е дефиниран како квадрат кој се состои од сите точки x,y за кои важи дека x и y лежат во единичниот интервал меѓу 0 и 1. Дали единичниот интервал е отворен или затворен, или ...

                                               

Едностран тест

Алтернативната хипотеза каде што отстапувањата на М x од М о ги следиме во една насока, ја нарекуваме еднонасочна хипотеза, а тестовите со кои го испитуваме прифаќањето на нултата хипотеза ги нарекуваме еднонасочни или еднострани тестови.Еднонасо ...

                                               

Ератостеново сито

Во математиката, Ератостеновото сито е едноставен и стар алгоритам за пронаоѓање на сите прости броеви до одреден цел број. Ситото е предходник на модерното "сито на Аткин", кое е побрзо но посложено. Било осмислено од Ератостен, математичар од С ...

                                               

Теорија на игри

Теоријата на игри - гранка на применетата математика која се служи со модели за проучување мегусебни односи или како гранка на економската теорија која се занимава со анализа на процесот на одлучување помеѓу помал број на вклучени лица или "актер ...

                                               

Извод на имплицитна функција

Имплицитните функции се функции зададени во вид на равенка во која фигурираат и аргументот и сликата. Најчесто се запишуваат како: F x, y = 0 {\displaystyle \ Fx,y=0} при што со x {\displaystyle x} е означен аргументот независно-променливата, а с ...

                                               

Извод од количник

При диференцирање на количник на две функции важат построги критериуми околу постоењето на изводот, т.е. мора да бидат задоволени неколку суштински предуслови, пред сѐ функцијата која е во именителот да има вредност различна од нула во точката во ...

                                               

Извод од производ

При диференцирање на производ не се раководиме според принципот по кој диференцираме збир или разлика. Правилото при диференцирање на збир или разлика е: извод од збир е збир на изводи, што не е случај со производот.

                                               

Инјективна функција

Во математиката, инјективна функција е функција f: A → B ако различни елементи од A се пресликуваат во различни елементи од B, односно за секој елемент b од кодоменот B постои најмногу еден елемент a од доменот А таков што f = b. Терминот инјекти ...

                                               

Интегрирање по делови

Интегрирање по делови, или уште парцијална интеграција, во математиката еден од основните методи за решавање на интеграли. Се применува, во слични облици, и кај определените и кај неопределените интеграли. Правилото всушност ги дава потребните ус ...

                                               

Интегрирање со смена на променливата

Интегрирање со смена на променливата, во математиката т.е. интегралното сметање еден од основните методи за решавање на интеграли. Ова правило допушта, т.е. ги дава потребните услови под кои, слично како кај лимес на функција, може да се изврши с ...

                                               

Исказ (математика)

Во математиката, исказ е реченица која е или вистинита или невистината. Примери: Реченицата: Бројот 2 е непарен број. Оваа реченица е исказ и неговата вредност е невистинита. Реченицата: Бројот 3 е убав број. Оваа реченица не е исказ, бидејќи за ...

                                               

Карактеристична функција

Нека X {\displaystyle X} е случајна променлива со функција на густина на веројатност f x {\displaystyle fx}. Тогаш карактеристична функција Φ ω {\displaystyle \Phi \omega} на случајната променлива X {\displaystyle X} е по дефиниција дадена со: Φ ...

                                               

Керолов дијаграм

Во математиката, Керолов дијаграм е дијаграм за групирање на предмети во да/не категории. Предметите припаѓаат во една од двете категории, односно или ја имаат карактеристиката или ја немаат карактеристиката.

                                               

Количество

Количество - поим што се користи во однос на мерката на еден скалар, вектор, број на предмети или на некој друг начин за обележување на вредност на збир или група на предмети. Поимот некогаш се користи како спротивен на замислата за качество.

                                               

Комплемент

Ако A и B се множества, тогаш релативниот комплемент на A во B, познат и како разлика на множества меѓу B и A, е множеството чии елементи припаѓаат на B, но не припаѓаат на A. Релативниот комплемент на A во B обично се пишува B − A исто така и B ...